Ktl-icon-tai-lieu

chuyển hóa protid và acid nucleic

Được đăng lên bởi La Lola
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng

chuyển hoá protid & a.n

Ts.Phan Hải Nam

NỘI DUNG:
Đại cương
I.Tiêu hoá và hấp thu
II.Chuyển hoá amino acid
* Khử amin oxy hoá
* Trao đổi amin (GOT,GPT) & liên quan
* Vòng ure và ý nghĩa.
....
III. Chuyển hoá Hb
IV. Chuyển hoá acid nucleic

I. Tiêu hoá & hấp thu.
Các protid TA bị 2 loại Peptidase:
+ Endopeptidase (E1): chỉ phân cắt l.k peptid/
polypeptid = mảnh peptid lớn.
+ Exopeptidase (E2): chỉ phân cắt a.a ở đầu Ntận (carboxypeptidase & aminopeptidase).
- E1 phân cắt polypeptid dài = peptid nhỏ hơn
- E2 phân cắt các peptid -->SPC chủ yếu là a.a tự
do & các di-, tripeptid -> hấp thu/TBNM ruột non

1.1 Tiêu hoá:
+ ở dạ dày: 1phần nhờ pepsin, thuỷ phân đặc hiệu các l.k peptid
của các a.a Tyr, Phe->mảnh peptid lớn và số a.a tự do
+ ở ruột non: chủ yếu, các enteropeptidase hoạt hoá
Trypsinogen (ko hđ) => trypsin (hđ); -> chymotrypsin (hđ),
Carboxypeptidase.
Các E phân cắt protein = a.a, peptid
1.2. Hấp thu:
+ Các a.a tự do: v.c tích cực qua niêm mạc RN.
+ Các peptid:
Di- và tripeptid được v.c cùng Na+ vào tế bào, ở đó chúng bị
phân cắt = các a.a rồi được v.c => máu.

II. CHUYỂN HOÁ AMINO ACID
2.1. Thoái hoá chung của các a.a:
2.1.1. Khử amin.
- Là tách -NH2 ra khỏi các a.a. SP chung của KA-NH3.
- có 4 kiểu KA: KA thuỷ phân, KA khử (hydro), KA nội
phân tử, & chủ yếu là Khử amin - oxi hoá (K A-O)
* Khử amin - oxi hoá: 2 g.đoạn
G.đ1: khử hydro tạo acid imin nhờ E dehydrogenase.
G.đ 2: Acid imin thuỷ phân tự phát = acid -cetonic và
NH3.

H2O NH3
R-CO-COOH
R-C-COOH+ NH3
Flavin FlavinH NH2
2

R-CH-COOH
NH2

[O]

Aminoacid

Imino.acid

-cetoacid

Glu là acid duy nhất K A-O trực tiếp -> NH3 và α-Cetoglutarat:

Glutamat

GLDH

 -Cetoglutarat + NH 3

NAD(P) NAD(P)H 2

GLDH: - có ở ty thể và bào tương của tế bào gan đ. Vú
- là E dlt: GDP, ADP hoạt hoá, & GTP, ATP ức chế
- CoE: NAD (chủ yếu) & NADP.
- hoạt động mạnh, tiêu tốn ít năng lượng

Ý NGHĨA KA-O CỦA GLU:
- TH.BIẾN VÀ TỔNG HỢP GLU (NH 3-> TỔNG HỢP URE).
- GLU LÀ A.A DUY NHẤT BỊ KHỬ A-O VỚI TỐC ĐỘ CAO Ở
GAN VÀ CÓ VAI TRÒ TRUNG TÂM/ KHỬ AMIN CỦA CÁC
A.A.
2.1.2. CHUYỂN (TRAO ĐỔI) AMIN: E TRANSAMINASE, COE-VITA
B6

XÚC TÁC CHUYỂN AMIN (NH2) – LÀ Q.T BIẾN ĐỔI 1 CẶP A.A
VÀ 1CẶP  -CETONIC ACID:
TRANSAMINASE
A.ACID (1) +  -CETOACID (2)
 -CETOACID (1) + A.A (2)
 -NH2 A.A (1) CHUYỂN GIÁN TIẾP (QUA B6) ->  -CETONIC
(2),
( -CETOGLUTARAT); MẤT NH2, A.A (1) ->  -CETOACID(1)
TƯƠNG ỨNG, CÒN  -CETOACID(2) NHẬN NH2-> A.A (2)
TƯƠNG ỨNG.
SƠ ĐỒ:->

O=C-H
R1-CH-COOH
NH2
aminoacid I

CH2OPO32-...Enz

HO
H...
Bài giảng
Bài giảng
chuyển hoá protid & a.n
chuyển hoá protid & a.n
Ts.Phan Hải Nam
Ts.Phan Hải Nam
chuyển hóa protid và acid nucleic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyển hóa protid và acid nucleic - Người đăng: La Lola
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
chuyển hóa protid và acid nucleic 9 10 81