Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

Được đăng lên bởi vuongthach3000
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 663 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG
Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật máy tính và Truyền thông
Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)
Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)
3.1.Mục tiêu đào tạo
3.1.1. Mục tiêu chung
Kết thúc khóa đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và Truyền thông, người
học có trình độ chuyên môn sâu về Kỹ thuật máy tính và Truyền thông máy tính, có khả năng
làm chủ các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến kỹ thuật máy tính, hệ nhúng, kỹ thuật
truyền thông máy tính, truyền thông đa phương tiện, Đào tạo thạc sỹ có phương pháp tư duy hệ
thống, có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật cơ sở vững chắc để nắm bắt các công nghệ mới,
có kiến thức chuyên môn trình độ cao và kỹ năng thực hành tốt, có khả năng nghiên cứu khoa
học, phát triển công nghệ và ứng dụng, có khả năng thích ứng cao với môi trường kỹ thuật mới
phát triển thực tế và với môi trường kinh tế-xã hội để giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ
thuật của ngành Kỹ thuật máy tính và Truyền thông đồng thời có khả năng giao tiếp và làm việc
hiệu quả trong nhóm đa ngành và hội nhập được trong môi trường quốc tế, có kiến thức để tiếp
tục học ở bậc đào tạo tiến sỹ,
3.1.2. Mục tiêu cụ thể
a. Theo định hướng ứng dụng
Kết thúc khóa đào tạo, học viên chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và Truyền thông theo định
hướng ứng dụng có khả năng:
- Cập nhật các kiến thực chuyên sâu, nắm bắt các kiến thức công nghệ mới về ngành Kỹ
thuật máy tính và Kỹ thuật Truyền thông máy tính,
- Vận dụng được các kiến thức công nghệ mới, đa lĩnh vực vào phát triển các sản phẩm và
ứng dụng Kỹ thuật máy tính, Truyền thông và mạng máy tính,
- Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và công cụ hiện đại của ngành Kỹ thuật máy tính và Truyền
thông và mạng máy tính cần thiết cho thực tế công việc,
- Làm việc trong một môi trường ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng đòi hỏi của các
dự án Kỹ thuật máy tính, Truyền thông máy tính và mạng máy tinh,
- Nhận biết, diễn đạt các vấn đề và vận dụng kiến thức, công cụ kỹ thuật hiện đại, kỹ năng
thực hành để giải quyết các vấn đề, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội,
Thạc sỹ kỹ thuật sau khi tốt nghiệp có khả năng phát huy và sử dụng có hiệu quả các kiến
thức đã được đào tạo chuyên sâu vào công việc tại các cơ sở sản xuất, cơ sở dịch vụ, các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Kỹ thuật máy tính, Truyền thông máy tinh và mạng máy tinh,
b. Theo định hướng nghiên cứu
Kết thúc khóa đào tạo, học viên chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và...
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG
Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật máy tính và Truyền thông
Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ kỹ thuật (đối với định hướng ứng dụng)
Thạc sĩ khoa học (đối với định hướng nghiên cứu)
3.1.Mục tiêu đào tạo
3.1.1. Mục tiêu chung
Kết thúc khóa đào tạo thạc sỹ chuyên ngành K thuật y tính Truyền thông, người
học trình độ chuyên môn sâu về Kthuật máy tính Truyền thông máy tính, khả năng
làm chủ các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến kỹ thuật y tính, hệ nhúng, kỹ thuật
truyền thông y tính, truyền thông đa phương tiện, Đào tạo thạc sỹ phương pháp duy hệ
thống, có kiến thức khoa học cơ bản và kỹ thuật sở vững chắc để nắm bắt các công nghệ mới,
kiến thức chuyên môn trình độ cao k năng thực hành tốt, khả năng nghiên cứu khoa
học, phát triển công nghệ ứng dụng, có khả năng thích ứng cao với môi trường kthuật mới
phát triển thực tế và với môi trường kinh tế-xã hội để giải quyết tốt những vấn đề khoa học và k
thuật của ngành Kỹ thuật máy tính Truyền thông đồng thời khả năng giao tiếp làm việc
hiệu quả trong nhóm đa ngành hội nhập được trong môi trường quốc tế, kiến thức để tiếp
tục học ở bậc đào tạo tiến sỹ,
3.1.2. Mục tiêu cụ thể
a. Theo định hướng ứng dụng
Kết thúc khóa đào tạo, học viên chuyên ngành Kthuật y tính và Truyền thông theo định
hướng ứng dụng có khả năng:
- Cập nhật các kiến thực chuyên sâu, nắm bắt các kiến thức công nghệ mới về ngành Kỹ
thuật máy tính và Kỹ thuật Truyền thông máy tính,
- Vận dụng được các kiến thức công nghệ mới, đa lĩnh vực vào phát triển các sản phẩm
ứng dụng Kỹ thuật máy tính, Truyền thông và mạng máy tính,
- Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và công cụ hiện đại của ngành
Kỹ thuật máy tính và Truyền
thông và mạng máy tính
cần thiết cho thực tế công việc,
-
Làm việc trong một môi trường ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng đòi hỏi của các
dự án
Kỹ thuật máy tính, Truyền thông y tính và mạng máy tinh
,
- Nhận biết, diễn đạt các vấn đề vận dụng kiến thức, công cụ kỹ thuật hiện đại, knăng
thực hành để giải quyết các vấn đề,
đáp ứng nhu cầu
thực tiễn
của xã hội,
Thạc skthuật sau khi tốt nghiệp khả ng phát huy sử dụng hiệu quả các kiến
thức đã được đào tạo chuyên sâu vào công việc tại c sở sản xuất, sở dịch vụ, các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Kỹ thuật máy tính, Truyền thông máy tinh và mạng máy tinh,
b. Theo định hướng nghiên cứu
Kết thúc khóa đào tạo, học viên chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và Truyền thông theo định
hướng nghiên cứu có các khả năng sau:
- kiến thức chuyên sâu bản về chuyên ngành đào tạo, nắm bắt các kiến thức công
nghệ mới về lĩnh vực Kỹ thuật máynh và kỹ thuật truyền thông, khả năng nghiên cứu phát
triển về các lĩnh vực của K thuật máy tính, Truyền thông y tính mạng y tính: phát
triển hệ nhúng, xử lý thông tin, xử lý tín hiệu, xử lý ảnh-video, xử lý tiếng nói, công nghệ mạng
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG - Người đăng: vuongthach3000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG 9 10 85