Ktl-icon-tai-lieu

cơ chất lỏng

Được đăng lên bởi Minh Chí
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------

TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM
KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN
---------------------------------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học: Cơ chất lỏng + thí nghiệm
1.2 Mã môn học: CENG2402
1.3 Trình độ Đại học/Cao đẳng: Đại học
1.4 Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng
1.5 Khoa/ Ban / Trung tâm phụ trách: Khoa Xây dựng và Điện
1.6 Số tín chỉ: 02+01
1.7 Yêu cầu đối với môn học:
•

Điều kiện tiên quyết: Các môn căn bản cần học trước: Toán Cao Cấp A1&A2, Vật Lý Đại
Cương, Cơ Lý Thuyết .

•

Các yêu cầu khác (nếu có): Sinh viên cần có máy tính kỹ thuật Scientific Calculator (lời
khuyên nên sử dụng máy CASIO fx 570).

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
o Mô tả ngắn gọn về vị trí môn học, mối quan hệ với các môn học khác trong chương trình
đào tạo:
Cơ Chất Lỏng (Thủy Lực Cơ Sở) là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Xây
dựng. Đây là môn học cung cấp các kiến thức cơ bản nhằm để giải quyết các vấn đề liên quan
đến thủy lực dòng chảy. Trên cơ sở đó có thể tiếp thu kiến thức trong các môn chuyên môn khác
trong chương trình đào tạo như các môn : Thủy lực, Cấp thoát nước, Công trình thủy, Công trình
cảng.
o Mục tiêu cần đạt được về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học:
Trong khuôn khổ môn học sinh viên cần nắm vững các kiến thức về các đặc tính cơ bản của chất
lỏng, tĩnh học chất lỏng, cơ sở động học chất lỏng, các trạng thái dòng chảy dòng chảy, các
nguyên lý cơ bản trên đó phương trình liên tục, phương trình năng lượng, phương trình xung
lượng được thiết lập.
Cấu tạo môn học bao gồm 8 chương chính và 3 chương tự tham khảo. Trong mỗi chương, lý
thuyết sẽ được trình bày song hành với bài tập, phần chứng minh các công thức quan trọng sẽ
được đưa vào bài tập ứng dụng, người học sẽ nắm được nội dung từng phần tốt hơn, sẽ từng bước
hiểu được các hiện tượng vật lý của từng vấn đề có thể gặp trong thực tế thông qua các dạng bài
tập cơ bản.

Khoa Xây dựng và Điện – Đề cương môn học

1/8

KL : Trong phạm vi chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng sinh viên sẽ được tiếp cận với môn học
Thủy Lực Cơ Sở (Cơ Chất Lỏng) để làm nền tảng cho những môn học thuộc các ngành học
chuyên sâu như : Công trình thủy, Công trình cảng …
3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
3.1.

PHẦN LÝ THUYẾT

STT

Tên chương

Mục tiêu

Mục, tiểu mục
1.1 KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LỎNG

1

CHƯƠNG 1 :
CÁC ĐẶC
TÍNH CỦA
CHẤT LỎNG

Nắm vững được hệ thống ký hiệu và
đơn vị
Hiểu và ứng dụn...
Khoa Xây dng và Đin – Đề cương môn hc 1/8
TRƯỜNG ĐH M TP. HCM Cng hòa Xã Hi Ch nghĩa Vit nam
KHOA XÂY DNG ĐIN Độc lp – T do – Hnh phúc
--------------------------------- -----------------------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC
1. THÔNG TIN V MÔN HC
1.1 Tên môn hc: Cơ cht lng + thí nghim
1.2 Mã môn hc: CENG2402
1.3 Trình độ Đại hc/Cao đẳng: Đại hc
1.4 Ngành/Chuyên ngành: K thut xây dng
1.5 Khoa/ Ban / Trung tâm ph trách: Khoa Xây dng và Đin
1.6 S tín ch: 02+01
1.7 Yêu cu đối vi môn hc:
Điu kin tiên quyết: Các môn căn bn cn hc trước: Toán Cao Cp A1&A2, Vt Đại
Cương, Cơ Lý Thuyết .
Các yêu cu khác (nếu có): Sinh viên cn máy tính k thut Scientific Calculator (li
khuyên nên s dng máy CASIO fx 570).
1.8 Yêu cu đối vi sinh viên
2. MÔ T MÔN HC VÀ MC TIÊU
o t ngn gn v v trí môn hc, mi quan h vi các môn hc khác trong chương trình
đào to:
Cơ Cht Lng (Thy Lc Cơ S) là môn hc cơ s trong chương trình đào to K sư ngành Xây
dng. Đây môn hc cung cp các kiến thc cơ bn nhm để gii quyết các vn đề liên quan
đến thy lc dòng chy. Trên cơ s đó th tiếp thu kiến thc trong c môn chuyên môn khác
trong chương trình đào to như các môn : Thy lc, Cp thoát nước, Công trình thy, Công trình
cng.
o Mc tiêu cn đạt được v kiến thc và k năng sau khi kết thúc môn hc:
Trong khuôn kh môn hc sinh viên cn nm vng các kiến thc vc đặc tính cơ bn ca cht
lng, tĩnh hc cht lng, cơ s động hc cht lng, các trng thái dòng chy dòng chy, các
nguyên cơ bn trên đó phương trình liên tc, phương trình năng lượng, phương trình xung
lượng được thiết lp.
Cu to môn hc bao gm 8 chương chính và 3 chương t tham kho. Trong mi chương,
thuyết s được trình bày song hành vi bài tp, phn chng minh các ng thc quan trng s
được đưa vào bài tp ng dng, người hc s nm được ni dung tng phn tt hơn, s tng bước
hiu được các hin tượng vt ca tng vn đề có th gp trong thc tế thông quac dng bài
tp cơ bn.
cơ chất lỏng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ chất lỏng - Người đăng: Minh Chí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
cơ chất lỏng 9 10 602