Ktl-icon-tai-lieu

cơ chế

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I
Cơ chế tác
động của sinh
vật và hệ sinh
thái tới môi
trường
 Sử dụng, thoải loại, cải
biến và gây rủi ro mt
 Hình thành các hệ sinh
thái khác nhau; thúc đẩy
hay hạn chế sự phát triên
của sv

Cơ chế tác động của SV và HST
• C¬ chÕ t¸c ®éng vËt lý
• C¬ chÕ t¸c ®éng sinh ho¸
- M«i trường ®Êt
- M«i trường kh«ng khÝ
- M«i trường nước

C¬ chÕ thùc vËt xö lý « nhiÔm

MÔI TRƯỜNG ĐẤT
Cơ chế tác động sinh hóa
Toµn bé nh÷ng t¸c ®éng b»ng nh÷ng ph¶n øng ho¸ häc do sinh
vËt vµ hÖ sinh th¸i thùc hiÖn.
Quang hợp

V× vËy, t¸c ®éng sinh
ho¸ sÏ lµm thay ®æi
tÝnh chÊt vµ thµnh phÇn
cña sinh vật và hÖ sinh
th¸i

Hô hấp

1- Mối; 2- Ve; 3-Kiến; 4- bọ đuôi bật; 5- Giun
đất; 6-chóp rễ; 7-giun tròn; 8- nấm; 9- động
vật nguyên sinh; 10-vi khuẩn

Cơ chế xử lý chất ô nhiễm của thực vật
Bao gåm c¸c qu¸ tr×nh cè ®Þnh,

ph©n huû, chuyÓn ho¸, tÝch luü,
ho¸ h¬i c¸c chÊt « nhiÔm cña

sinh vËt.

Qu¸ tr×nh cè ®Þnh chÊt « nhiÔm cña thùc vËt

ChÊt « nhiÔm

Qu¸ tr×nh cè ®Þnh
Phytostabilization

HÊp thô

Chất ô nhiễm được
cố định trong rễ cây

Gi¶m xãi mßn bÒ mÆt
HÊp phô

Cè ®Þnh

ChÊt « nhiÔm được
cè ®Þnh trong ®Êt

 Qóa tr×nh cè ®Þnh cña thùc vËt đưîc hiÓu
C¸c chÊt « nhiÔm ®ưîc cè ®Þnh trong ®Êt, trong c©y

- C¸c kim lo¹i (chñ yÕu)
- C¸c chÊt h÷u c¬ khã ph©n hñy (POPs)

1. C©y lµm gi¶m dßng ch¶y mÆt, xãi mßn  ng¨n
chÆn sù di chuyÓn cña chÊt « nhiÔm  ChÊt « nhiÔm được
cè ®Þnh t¹i mét vÞ trÝ.
2. TV hÊp thô, tÝch lòy bªn trong rÔ hoÆc hÊp phô
trªn bÒ mÆt rÔ, hoÆc kÕt tña trong vïng quyÓn rÔ

 Tõ rÔ c©y sÏ tiÕt ra c¸c chÊt tiÕt (enzim), mét

phÇn c¸c chÊt « nhiÔm sÏ ®ưîc kÕt hîp víi c¸c
enzim nãi trªn vµ ®ưîc c©y hÊp thô.
 Mét phÇn kÕt hîp víi enzim vµ đưîc cè
®Þnh trong ®Êt vµ trªn bÒ mÆt rÔ.

ChÊt « nhiÔm đưîc cè ®Þnh trong vµ ngoµi
vïng rÔ cña thùc vËt

KÕt luËn
 Qu¸ tr×nh cè ®Þnh c¸c chÊt « nhiÔm cña tv

Bao gåm
+ Qu¸ tr×nh rÔ thùc vËt hÊp thô, chuyÓn ho¸ vµ tÝch
luü bªn trong rÔ.
+ Qu¸ tr×nh hÊp phô trªn bÒ mÆt rÔ, hoÆc kÕt tña
trong vïng quyÓn rÔ.
+ Qu¸ tr×nh ng¨n c¶n c¸c chÊt « nhiÔm di chuyÓn
trªn mÆt ®Êt.

Chó ý khi sö dông c¬ chÕ nµy
 C¸c kim lo¹i nÆng như Pb, Cd, Zn, As, đặc biệt lµ
Cd lu«n di chuyÓn lªn bé phËn khÝ sinh lµ l¸ cña
c©y, v× vËy g©y nguy c¬ rñi ro cho chuçi thøc ¨n.
 Ph¶i cã quy tr×nh cô thÓ: trång loµi c©y g×, xö lý
chÊt th¶i g×, sau ®ã s¶n phÈm sÏ lµm g×?

 QT chuyÓn d¹ng (Phytotransformation)
- RÔ c©y kÝch thÝch qu¸ tr×nh phân
gi¶i c¸c chÊt « nhiÔm bằng sự
kÕt hîp víi c¸c sv vùng rễ
C¸c chÊt h÷u c¬ cã
kh¶ n¨ng ph©n huû sinh häc (PCBs, PAHs...
CHƯƠNG I
Cơ chế tác
động của sinh
vật và hệ sinh
thái tới môi
trường
Sử dụng, thoải loại, cải
biến và gây rủi ro mt
Hình thành các hệ sinh
thái khác nhau; thúc đẩy
hay hạn chế sự phát triên
của sv
cơ chế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cơ chế - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
cơ chế 9 10 639