Ktl-icon-tai-lieu

Cơ điện tử

Được đăng lên bởi mylove2017
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
trêng ®¹i häc n«ng m tphcm
ch¬ng tr×nh ®µoo theoc chÕ tÝn chØ
§µo T¹o
§¹i häc chÝnh quy (TÝn chØ) (BA)
Ngµnh §µo T¹o C¬ ®iÖn tö (CD)
Sè TÝn ChØ TÝch Lòy Tèi ThiÓu Cña TÊt C¶ C¸c M«n Häc
139
§iÓm Trung B×nh TÝch Lòy Tèi ThiÓu
2.00
STT MH n m«n häc TC LT TH m HK
Trang 1
(Bannh theo qut ®Þnh sè: /T ngµy th¸ng n¨m cña HiÖu trëng)
nc Theo Ch¬ng Tr×nh
1 200106 c ng.lý CB cña CNcnin 5.0 75.0 1 1
2 202108 To¸n caop A1 3.0 45.0 1 1
3 202201 t lý 1 2.0 30.0 1 1
4 202501 Gi¸o dôc thÓ chÊt 1* 1.0 45.0 1 1
5 207103 häc lý thut 3.0 45.0 1 1
6 213601 Anh v¨n 1** 5.0 75.0 1 1
7 200201 Qu©n 1 (lý thuyÕt)* 3.0 45.0 1 2
8 200202 Qu©n (tc hµnh)* 3.0 90.0 1 2
9 202109 To¸n caop A2 3.0 45.0 1 2
10 202202 ThÝ nghiÖm t 1 1.0 30.0 1 2
11 202206 t lý 2 2.0 30.0 1 2
12 202502 Gi¸o dôc thÓ chÊt 2* 1.0 45.0 1 2
13 207108 nh häc häa h×nh- kü tht 3.0 45.0 1 2
14 213602 Anh v¨n 2** 5.0 75.0 1 2
15 200104 §êng lèi CM cña §ng CSVN 3.0 45.0 2 1
16 202110 To¸n caop A3 3.0 45.0 2 1
17 207111 Nguyªn lý m¸y 2.0 30.0 2 1
18 207122 c¬ khÝ 2.0 30.0 2 1
19 207615 Ph¬ng ph¸p sè 2.0 15.0 30.0 2 1
20 207623 ch ®iÖn 2.0 30.0 2 1
21 214101 Tin häc ®¹i c¬ng 3.0 30.0 30.0 2 1
22 200107 T tëng Hå C Minh 2.0 30.0 2 2
23 202121 c suÊt tng 3.0 45.0 2 2
24 207110 thuËt ®iÖn tö 2.0 15.0 30.0 2 2
25 207113 cnt liÖu 3.0 45.0 2 2
26 207605 thuËt lËp tnh 2.0 15.0 30.0 2 2
27 207100 Chi tiÕt m¸y 3.0 45.0 3 1
28 207121 t lu vµ c«ng nghÖ kim lo¹i 2.0 30.0 3 1
29 207504 thuËt T§ khÝ nÐn & thñy lùc 3.0 30.0 30.0 3 1
30 207606 UD tin häc trong TK §.Khn 2.0 15.0 30.0 3 1
31 207610 thuËt sè 2.0 15.0 30.0 3 1
32 207115 Thùcp gia c«ng 2.0 60.0 3 2
33 207503 thuËt ®o lêng, cm bn 3.0 30.0 30.0 3 2
Cơ điện tử - Trang 2
Cơ điện tử - Người đăng: mylove2017
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cơ điện tử 9 10 802