Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học chất lỏng

Được đăng lên bởi wait1minute5
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u 1 (4đ) Một cái cốc hình trụ, chưa một lượng Nước và một lượng Thuỷ Ngân có
cùng khối lượng. Độ cao tổng cộng của các chất lỏng trong cốc là H = 146cm. Tính áp
suất P của các chất lỏng lên đáy cốc , biết khối lượng riêng của nước là D 1=1g/cm3 , của
thuỷ ngân là D2 = 13,6g/cm3 .
C©u 2:
Hai ống hình trụ nối thông nhau, tiết diện của mỗi ống là S = 11,5cm 2. Hai ống
chứa thuỷ ngân tới một mức nào đó. Đổ 1 lít nước vào một ống rồi thả vào nước một vật
có trọng lượng P = 1,5N, vật nổi một phần trên mặt nước. Tính khoảng cách chênh lệch
giữa hai mặt thuỷ ngân trong hai ống. Biết trọng lượng riêng của thuỷ ngân là d =
136.000N/m3 và của nước là d1 = 10.000N/m3.
C©u 3 Mét c¸i cèc h×nh trô, chøa mét lîng níc vµ lîng thuû ng©n cïng khèi lîng. §é
cao tæng céng cña níc vµ cña thuû ng©n trong cèc lµ 120cm.TÝnh ¸p suÊt cña c¸c chÊt
láng lªn ®¸y cèc?
Cho khèi lîng riªng cña níc , thuû ng©n lÇn lît lµ 1g/cm3 vµ 13,6g/cm3.
C©u 4: Trong b×nh ®ùng hai chÊt láng kh«ng trén lÉn cã träng lîng riªng d1=12000N/m3;
d2=8000N/m3. Mét khèi gç h×nh lËp ph¬ng c¹nh a = 20cm cã träng lîng riªng d =
9000N/m3®îc th¶ vµo chÊt láng.
1) T×m chiÒu cao cña phÇn khèi gç trong chÊt láng d1?
2) TÝnh c«ng ®Ó nhÊn ch×m khèi gç hoµn toµn trong chÊt láng d1? Bá qua sù thay
®æi mùc níc.
C©u 5: Hai bình thông nhau chứa một chất lỏng không hoà tan trong nước và có khối
lượng riêng 12700kg/m 3. Người ta đổ nước vào một nhánh tới khi mặt nước cao hơn
30cm so với mặt chất lỏng ở nhánh kia của bình. hãy tìm chiều cao mực chất lỏng trong
nhánh kia so với mặt phân cách .cho biết khối lượng riêng của nước là 10000N/m 3.

Hướng dẫn giải:
Câu 1: Gọi h1 và h2 là độ cao của cột Nước và cột Thuỷ Ngân.
Ta có: H = h1 + h2 (1)
Khối lượng Nước và Thuỷ Ngân bằng nhau:
mnước = mthuỷ ngân  V1 .D1 = V2.D2
 S.h1.D1 = S.h2.D2 h1.D1 = h2.D2 (2)
S là diện tích đáy bình
Áp suất của nước và của thuỷ ngân lên đáy bình là :
P=

F 10.S .h1 D1 + 10.S .h2 .D2
=
S
S

P = 10(D1.h1 + D2.h2) (3)
từ (2) suy ra :

D1 h2
D2 H
D + D h1 + h2 H
=
⇔
=
=
⇒ h1 =
D2 h1
D
h1
h1
D1 + D2



Thay h1 , h2 vào (3) ta được: P = 10 D1 .

D2 H
D1 H
+ D2 .
D1 + D2
D1 + D2






2.D1 .D2 .H
2.1000.13600.1,46
⇒ P = 10.
= 10.
= 27200( N / m 2 )
D1 + D2
1000 + 13600

⇒ h2 =

D1 H
D1 + D2

Câu 2:
Trọng lượng của 1lít nước là P1=d1.V=10000.1.10-3 = 10N
- Khi có cân bằng thì mực thuỷ ngân ở 2 nhánh chênh nhau là h
(như hình vẽ).
- Xét điểm A ở mặt phân cách giữa thuỷ ngân và nước và
điểm B nằm trên mặt phẳng nằm ngang với điểm A ở ống bên
kia. Theo ...
u 1 (4đ) Một cái cốc hình trụ, chưa một lượng Nước một lượng Thuỷ Ngân
cùng khối lượng. Độ cao tổng cộng của các chất lỏng trong cốc H = 146cm. Tính áp
suất P của các chất lỏng lên đáy cốc , biết khối lượng riêng của nước là D
1
=1g/cm
3
, của
thuỷ ngân là D
2
= 13,6g/cm
3
.
u 2 :
Hai ống nh trụ nối thông nhau, tiết diện của mỗi ống là S = 11,5cm
2
. Hai ống
chứa thuỷ ngân tới một mức nào đó. Đổ 1 lít nước vào một ống rồi thả vào nước một vật
trọng lượng P = 1,5N, vật nổi một phần trên mặt nước. Tính khoảng cách chênh lệch
giữa hai mặt thuỷ ngân trong hai ống. Biết trọng lượng riêng của thuỷ ngân d =
136.000N/m
3
và của nước là d
1
= 10.000N/m
3
.
u 3 Mét c¸i cèc h×nh trô, chøa mét lîng níc lîng thuû ng©n cïng ki ng. §é
cao tæng céng a níc cña thuû nn trong c 120cm.TÝnh ¸p suÊt cña c¸c chÊt
láng lªn ®¸y cèc?
Cho khèi lîng riªng cña níc , thuû ng©n lÇnt lµ 1g/cm
3
13,6g/cm
3
.
u 4: Trong b×nh ®ùng hai chÊt láng kh«ng trén lÉn cã trängng riªng d
1
=12000N/m
3
;
d
2
=8000N/m
3
. Mét khèih×nh lËp ph¬ng c¹nh a = 20cmträng lîng riªng d =
9000N/m
3
®îc th¶ vµo chÊt láng.
1) T×m chiÒu cao cña phÇn khèi gç trong chÊt láng d
1
?
2) TÝnh c«ng ®Ó nn ch×m khèi hoµn toµn trong chÊt láng d
1
? Bá qua sù thay
®æi mùc níc.
u 5: Hai bình thông nhau chứa một chất lỏng không hoà tan trong nước vàkhối
lượng riêng 12700kg/m
3
. Người ta đổ nước vào một nhánh tới khi mặt nước cao hơn
30cm so với mặt chất lỏng ở nhánh kia của bình. hãy tìm chiều cao mực chất lỏng trong
nhánh kia so với mặt phân cách .cho biết khối lượng riêng của nước là 10000N/m
3
.
Hướng dẫn giải:
Câu 1 : Gọi h
1
và h
2
là độ cao của cột Nước và cột Thu Ngân.
Ta có: H = h
1
+ h
2
(1)
Khối lượng Nước và Thu Ngân bằng nhau:
m
nước
= m
thuỷ ngân
V
1
.D
1
= V
2
.D
2
S.h
1
.D
1
= S.h
2
.D
2
h
1
.D
1
= h
2
.D
2
(2)
S là diện tích đáy bình
Áp suất của nước và của thu ngân lên đáy bình là :
S
DhSDhS
S
F
P
2211
...10..10
+
==
P = 10(D
1
.h
1
+ D
2
.h
2
) (3)
từ (2) suy ra :
11
21
1
2
2
1
h
H
h
hh
D
DD
h
h
D
D
=
+
=
+
=
21
2
1
DD
HD
h
+
=
21
1
2
DD
HD
h
+
=
Thay h
1
, h
2
vào (3) ta được:
+
+
+
=
21
1
2
21
2
1
..10
DD
HD
D
DD
HD
DP
)/(27200
136001000
46,1.13600.1000.2
.10
...2
.10
2
21
21
mN
DD
HDD
P
=
+
=
+
=
Cơ học chất lỏng - Trang 2
Cơ học chất lỏng - Người đăng: wait1minute5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cơ học chất lỏng 9 10 864