Ktl-icon-tai-lieu

Cơ hoc chất lưu

Được đăng lên bởi NightFury Huy
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1655 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giaùo Trình Vaät Lyù Ñaïi Cöông – Taäp 1: Cô – Nhieät - Ñieän

154

Chương 6

CƠ HỌC CHẤT LƯU
§6.1 CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN
1 – Chất lưu:
Chất lưu là những chất có thể “chảy” được, bao gồm chất lỏng và chất khí.
Chất lưu không có hình dạng nhất định. Khi chuyển động, chất lưu phân thành
từng lớp, giữa các lớp có lực tương tác, gọi là lực nội ma sát hay lực nhớt. Chính lực
này làm cho vận tốc của các lớp không bằng nhau.
Để đơn giản, khi nghiên cứu về chất lưu, ta giả sử nó hoàn toàn không nén
được (có thể tích xác định) và không có lực nhớt (không có nội ma sát). Chất lưu như
thế được gọi là chất lưu lý tưởng; trái lại là chất lưu thực. Nghiên cứu chất lưu thực rất
khó khăn, vì thế ta nghiên cứu về chất lưu lý tưởng, rồi suy rộng ra cho chất lưu thực.
Trong một phạm vi gần đúng cho phép, các qui luật rút ra đối với chất lưu lý tưởng
cũng áp dụng được cho chất lưu thực.
Trong phạm vi giáo trình này chỉ nghiên cứu chất lưu lí tưởng.
2 – Đường dòng, ống dòng:
Để dễ dàng nghiên cứu và biểu diễn sự chuyển động của chất lưu một cách
trực quan, người ta đưa ra khái niệm về đường dòng và ống dòng:
•

•

Đường dòng: là những đường mà
tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng
với vectơ vận tốc của phần tử chất
lưu tại điểm đó. Nói cách khác,
đường dòng chính là qũi đạo của các
phần tử của chất lưu.
Ống dòng: Tập hợp các đường dòng
tựa trên một đường cong kín bất kì
tạo thành một ống dòng. Khi chất lưu chuyển
động trong một cái ống nào đó thì bản thân
ống đó là một ống dòng.

Nếu các đường dòng không thay đổi theo
thời gian, thì ta nói dòng chảy của chất lưu là
dừng. Trái lại là dòng không dừng. Trong giáo
trình này ta chỉ nghiên cứu các dòng dừng.

→

v

→

v

Hình 6.1: Đường dòng

Hình 6.2: Ống dòng

155

Chöông 6: CÔ HOÏC CHAÁT LÖU
3 – Khối lượng riêng và áp suất:

Ta biết, vật rắn thì có hình dạng, kích thước và khối lượng xác định, nên ta có
thể nói đến khối lượng và lực tác dụng lên vật rắn đó (ví dụ: vật có khối lượng m = 2
kg, chịu tác dụng của một lực F = 10N). Nhưng khi nghiên cứu về chất lưu – một môi
trường liên tục, không có hình dạng nhất định – ta thường quan tâm đến sự thay đổi
tính chất từ điểm này sang điểm khác trong chất lưu hơn là nói đến tính chất của một
“phần tử” riêng biệt nào đó. Vì thế, ta dùng các đại lượng: khối lượng riêng và áp
suất để mô tả (hơn là dùng các đại lượng: khối lượng và lực).
a) Khối lượng riêng: Khối lượng riêng tại điểm M trong chất lưu được định nghiã là:

ρ=

dm
dV

(6.1)

trong đó: dV là yếu tố thể tích bao quanh ...
154 Giaùo Trình Vaät Lyù Ñaïi Cöông – Taäp 1: Cô – Nhieät - Ñieän
Chương 6
CƠ HC CHT LƯU
§6.1 CÁC KHÁI NIM VÀ ĐẠI LƯỢNG CƠ BN
1 – Cht lưu:
Cht lưu là nhng cht có thchyđược, bao gm cht lng và cht khí.
Cht lưu không có hình dng nht định. Khi chuyn động, cht lưu phân thành
tng lp, gia các lp có lc tương tác, gi là lc ni ma sát hay lc nht. Chính lc
này làm cho vn tc c
a các lp không bng nhau.
Để đơn gin, khi nghiên cu v cht lưu, ta gi s nó hoàn toàn không nén
được (có th tích xác định) và không có lc nht (không có ni ma sát). Cht lưu như
thế được gi là cht lưu lý tưởng; trái li là cht lưu thc. Nghiên cu cht lưu thc rt
khó khăn, vì thế ta nghiên cu v cht lưu lý tưởng, ri suy rng ra cho cht lưu thc.
Trong mt phm vi gn đúng cho phép, các qui lut rút ra đối vi cht lưu lý tưởng
cũng áp dng được cho cht lưu thc.
Trong phm vi giáo trình này ch nghiên cu cht lưu lí tưởng.
2 – Đường dòng, ng dòng:
Để d dàng nghiên cu và biu din s chuyn động ca cht lưu mt cách
trc quan, người ta đưa ra khái nim v đường dòng và ng dòng:
Đường dòng: là nhng đườ
ng mà
tiếp tuyến vi nó ti mi đim trùng
vi vectơ vn tc ca phn t cht
lưu ti đim đó. Nói cách khác,
đường dòng chính là qũi đạo ca các
phn t ca cht lưu.
ng dòng: Tp hp các đường dòng
ta trên mt đường cong kín bt kì
to thành mt ng dòng. Khi cht lưu chuyn
động trong mt cái
ng nào đó thì bn thân
ng đó là mt ng dòng.
Nếu các đường dòng không thay đổi theo
thi gian, thì ta nói dòng chy ca cht lưu là
dng. Trái li là dòng không dng. Trong giáo
trình này ta ch nghiên cu các dòng dng.
v
Hình 6.1: Đường dòng
v
Hình 6.2: ng dòng
Cơ hoc chất lưu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ hoc chất lưu - Người đăng: NightFury Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cơ hoc chất lưu 9 10 241