Ktl-icon-tai-lieu

Cơ học lượng tử

Được đăng lên bởi Tuấn Nguyễn
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NgoDungTienSinh
15.11.2006, 22:56

-HAtomOrbitals.png
Cơ học lượng tử là một trong những lý thuyết cơ bản của
vật lý học. Cơ học lượng tử là phần mở rộng và bổ sung
của cơ học Newton (còn gọi là cơ học cổ điển). Nó là cơ
sở của rất nhiều các chuyên ngành khác của vật lý và hóa
học như vật lý chất rắn, hóa lượng tử, vật lý hạt. Khái
niệm lượng tử để chỉ một số đại lượng vật lý như năng
lượng (xem Hình 1) không liên tục mà rời rạc.
Cơ học lượng tử là một lý thuyết cơ học, nghiên cứu về
chuyển động và các đại lượng vật lý liên quan đến chuyển
động như năng lượng và xung lượng, của các vật thể nhỏ
bé, ở đó lưỡng tính sóng hạt được thể hiện rõ. Lưỡng tính
sóng hạt được giả định là tính chất cơ bản của vật chất,
chính vì thế cơ học lượng tử được coi là cơ bản hơn cơ
học Newton vì nó cho phép mô tả chính xác và đúng đắn
rất nhiều các hiện tượng vật lý mà cơ học Newton không
thể giải thích được. Các hiện tượng này bao gồm các hiện
tượng ở quy mô nguyên tử hay nhỏ hơn (hạ nguyên tử).
Cơ học Newton không thể lý giải tại sao các nguyên tử lại
có thể bền vững đến thế, hoặc không thể giải thích được
một số hiện tượng vĩ mô như siêu dẫn, siêu chảy. Các tiên
đoán của cơ học lượng tử chưa bao giờ bị thực nghiệm
chứng minh là sai sau một thế kỷ. Cơ học lượng tử là sự
kết hợp chặt chẽ của ít nhất ba loại hiện tượng mà cơ học

cổ điển không tính đến, đó là: (i) việc lượng tử hóa (rời
rạc hóa) một số đại lượng vật lý, (ii) lưỡng tính sóng hạt,
và (iii) vướng lượng tử. Trong các trường hợp nhất định,
các định luật của cơ học lượng tử chính là các định luật
của cơ học cổ điển ở mức độ chính xác cao hơn. Việc cơ
học lượng tử rút về cơ học cổ điển được biết với cái tên
nguyên lý tương ứng.
Cơ học lượng tử được kết hợp với thuyết tương đối để tạo
nên cơ học lượng tử tương đối tính, để đối lập với cơ học
lượng tử phi tương đối tính khi không tính đến tính tương
đối của các vật thể. Ta dùng khái niệm cơ học lượng tử để
chỉ cả hai loại trên. Cơ học lượng tử đồng nghĩa với vật lý
lượng tử. Tuy nhiên vẫn có nhiều nhà khoa học coi cơ học
lượng tử có ý nghĩa như cơ học lượng tử phi tương đối
tính, mà như thế thì nó hẹp hơn vật lý lượng tử.
Một số nhà vật lý tin rằng cơ học lượng tử cho ta một mô
tả chính xác thế giới vật lý với hầu hết các điều kiện khác
nhau. Dường như là cơ học lượng tử không còn đúng ở
lân cận các hố đen hoặc khi xem xét vũ trụ như một toàn
thể. Ở phạm vi này thì cơ học lượng tử lại mâu thuẫn với
lý thuyết tương ...
NgoDungTienSinh
15.11.2006, 22:56
http://i131.photobucket.com/albums/p307/tridatinh/275px
-HAtomOrbitals.png
Cơ học lượng tử là một trong những lý thuyết cơ bản của
vật lý học. Cơ học lượng tử là phần mở rộng và bổ sung
của cơ học Newton (còn gọi là cơ học cổ điển). Nó là cơ
sở của rất nhiều các chuyên ngành khác của vật lý và hóa
học như vật lý chất rắn, hóa lượng tử, vật lý hạt. Khái
niệm lượng tử để chỉ một số đại lượng vật lý như năng
lượng (xem Hình 1) không liên tục mà rời rạc.
Cơ học lượng tử là một lý thuyết cơ học, nghiên cứu về
chuyển động và các đại lượng vật lý liên quan đến chuyển
động như năng lượng và xung lượng, của các vật thể nhỏ
bé, ở đó lưỡng tính sóng hạt được thể hiện rõ. Lưỡng tính
sóng hạt được giả định là tính chất cơ bản của vật chất,
chính vì thế cơ học lượng tử được coi là cơ bản hơn cơ
học Newton vì nó cho phép mô tả chính xác và đúng đắn
rất nhiều các hiện tượng vật lý mà cơ học Newton không
thể giải thích được. Các hiện tượng này bao gồm các hiện
tượng ở quy mô nguyên tử hay nhỏ hơn (hạ nguyên tử).
Cơ học Newton không thể lý giải tại sao các nguyên tử lại
có thể bền vững đến thế, hoặc không thể giải thích được
một số hiện tượng vĩ mô như siêu dẫn, siêu chảy. Các tiên
đoán của cơ học lượng tử chưa bao giờ bị thực nghiệm
chứng minh là sai sau một thế kỷ. Cơ học lượng tử là sự
kết hợp chặt chẽ của ít nhất ba loại hiện tượng mà cơ học
Cơ học lượng tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ học lượng tử - Người đăng: Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Cơ học lượng tử 9 10 125