Ktl-icon-tai-lieu

CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

Được đăng lên bởi Tuấn Nguyễn
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1694 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3

CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

I. XÁC SUẤT CỦA HÀM PHÂN BỐ LIÊN TỤC
(TK)
II. HÀM SÓNG
III. TOÁN TỬ (OPERATOR)
IV PHƯƠNG TRÌNH SCHRODINGER
V. HẠT TRONG HỐ THẾ
VI. DAO ĐỘNG TỬ ĐIỀU HÒA
VII. HIỆU ỨNG ĐƯỜNG NGẦM

II. HÀM SÓNG (Wave fuction)
1. Biểu thức sóng phẳng
đơn sắc tại điểm M cách




nguồn O một đoạn : r OM



2.r
 ( r , t ) A sin(t 
) A sin(t  k.r )
T.v

Véctơ sóng k xác định theo véctơ đơn vị của phương

truyền sóng:

 2 
k n


Hàm sóng ở dạng phức:
vì
Ae  i A{cos   i sin }



 ( r , t ) A{cos(t  k r )  i sin(t  k r )}


 ( r , t ) A exp[ i(t  k r )]

1.Ý nghĩa thống kê của hàm sóng
Theo thuyết sóng ánh sáng:

2

I  A A.e

 i .

i

Ae *  

2

Thuyết hạt ánh sáng: hạt photon tạo ra I tỷ lệ số photon qua 1m2

2
trong 1 s gọi là mật độ hạt:
 i .
i
2

p( r , t )   .* A.e Ae A

Vì Hàm sóng phức mô tả trạng thái vi mô của hạt chuyển động

nhanh có bình phương của biên độ:
2

( r , t ) * A

2. Điều kiện chuẩn hóa: Xác suất tìm thấy hạt trong thể tích V bất


kỳ mà hạt cư trú là 1.0.
 ( r , t ). * ( r , t )dV 1



V

3. Điều kiện của hàm sóng:
1- Giới nội.
2- Đơn trị.
3- Liên tục.
4- Đạo hàm bậc nhất của
hàm sóng phải liên tục.

4. Quan hệ giữa sóng Broglie và vi hạt chuyển
c
động tự do có năng lượng E h h

P

mv
và xung lượng
Tính tần số góc:  2  2c  2 . hc  E .
Còn véctơ sóng:


h 

 2  2 h  P
k n
n

h 


Hàm sóng viết dưới dạng:


 ( r , t ) A exp[ i(t  k.r )]

i
A exp( )[Et  P r ]




Vận tốc Pha - Vận tốc nhóm
Vận tốc Pha:
Vận tốc truyền sóng sao cho pha là không đổi:

 Et  Px E( t  dt )  P( x  dx ) const
suy ra :
hay:

Edt Pdx
dx E m.c 2 c 2
u  

dt P m.v
v

Vận tốc u lớn hơn vận tốc ánh sáng 
Vận tốc pha không phải là vận tốc truyền năng lượng.
Vận tốc nhóm là vận tốc chuyển động
của toàn bộ bó sóng.
Vận tốc nhóm của bó sóng bằng
vận tốc của hạt chuyển động.
E c 2 P c 2 mv
u 


 v
2
P A exp[
E  imc
 ( r , t )
(t  k r )]

III. TOÁN TỬ (OPERATOR)
1. Toán tử: Ánh xạ tác dụng lên một hàm biến hàm đó
ˆ f ( x , y, z, t ) g( x , y, z, t )
thành một hàm khác:
A
Ví dụ :

f ( x , y, z) 2 x  y 2 z

ˆ (2 x  y 2 z) 4 xt
A

2. Một số toán tử thông dụng
A-Toán tử đạo hàm: Aˆ  d
dx
Ví dụ:
B-Toán tử grad:

d
2
ˆ
A(2 x  y z)  (2 x  y 2 z) 2
dx

   
 
Grad   e1  e 2  e3
x
y
z




2
2
2
Ví dụ : grad (2 x  y z) (2 x  y z ) 2e1  2 yze 2  y e3
C-Toán tử Laplace:
Ví dụ :

2
2
2



ˆ  ...
CHƯƠNG 3 CƠ HỌC LƯỢNG TỬ
I. XÁC SUẤT CỦA HÀM PHÂN BỐ LIÊN TỤC
(TK)
II. HÀM SÓNG
III. TOÁN TỬ (OPERATOR)
IV PHƯƠNG TRÌNH SCHRODINGER
V. HẠT TRONG HỐ TH
VI. DAO ĐỘNG TỬ ĐIỀU HÒA
VII. HIỆU ỨNG ĐƯỜNG NGẦM
CƠ HỌC LƯỢNG TỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ HỌC LƯỢNG TỬ - Người đăng: Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 9 10 572