Ktl-icon-tai-lieu

Cơ kết cấu

Được đăng lên bởi Trần Tăng
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hãy theo đuổi đam mê
Thành công sẽ theo đuổi bạn!!!
***Chúc các bạn thành công***

2013

ĐỀ CƢƠNG CƠ KẾT CẤU TÀU

Phạm Nam Hoàng
VTT51 – ĐH 3
6/13/2013

Designer : Phạm Nam Hoàng VTT 51 – ĐH3
Đề cƣơng : Cơ Kết Cấu

Phần I : Lý Thuyết
CHƯƠNG 1 : UỐN THANH VÀ HỆ THANH ĐƠN GIẢN
Câu 1 : Định nghĩa thanh, mặt cắt ngang của thanh, trục thanh, thanh
thẳng, dầm ?






Thanh : là một vật thể mà một kích thƣớc của nó lớn hơn nhiều so với các kích thƣớc còn lại
Mặt bên của thanh đƣợc vạch ra trong không gian bởi hình phẳng khi di chuyển không xoay
hình này sao cho trọng tâm của hình luôn nằm trên một đƣờng nào đó gọi là trục thanh
Hình nhận đƣợc khi cắt thanh bằng mặt cắt vuông góc với trục của nó gọi là tiết diện ngang
của thanh
Thanh đƣợc gọi là thẳng nếu trục của nó là thẳng đồng thời các trục chính của tất cả các tiết
diện ngang đều nằm trong hai mặt phẳng thẳng góc nhau
Thanh chịu uốn thuần túy đƣợc gọi là dầm. Quỹ tích trọng tâm tiết diện ngang của dầm trong
khi nó bị uốn gọi là đƣơng đàn hồi

Câu 2 : Nêu các đặc trưng của thanh ?
O

X

Y
Z







Trục Ox trùng với trục của dầm, trục Oy , Oz trùng với các trục quán tính tâm chính của tiết
diện ngang
A(F) :diện tích tiết diện ngang
Iij : mômen quán tính tiết diện ngang đối với các trục quán tính tâm chính
l : chiều dài thanh
E,G : các đặc trƣng cơ tính của thanh

Page | 2
Copyright © 2013 Hoàng Designs TM ,All Rights Reserved
Hotline : 0127.838.838.2***Email: phamnamhoang2@gmail.com

Designer : Phạm Nam Hoàng VTT 51 – ĐH3
Đề cƣơng : Cơ Kết Cấu

Câu 3 : Công thức tính độ võng khi giải dầm theo phương pháp thông
số ban đầu ?
n

w( x)  w1 ( x)    w i ( x)
i  2 xi1




w1(x) đƣờng đàn hồi của đoạn thứ nhất
wi(x) độ chênh lệch đƣờng đàn hồi giữa các đoạn

Câu 4 :Công thức tính lượng điều chỉnh độ võng khi giải dầm theo
phương pháp thông số ban đầu ?
wi 1  x   wi 1( xi )  w

'
i 1( xi )

( x  xi ) 



wi 1( xi ) : bƣớc nhảy của độ võng 



w i' 1( xi ) : bƣớc nhảy của góc quay 



w"i 1( xi ) : Có momen tập trung M



w i'"1( xi ) : Có lực tập trung P



qi 1 ( x) : lực phân bố đều q

w "i 1( xi )
2

( x  xi ) 
2

w i'"1( xi )
6

1
( x  xi ) 
EI
3

x x x x

    q

i 1

( x)dx 4

xi xi xi xi

Câu 5 : Phương trình đường đàn hồi của dầm có tiết diện không đổi ?
x x x x

N
M
1
w(x)=     q( x)dx 4  0 ( x  x0 )3  0 ( x  x0 ) 2  0 ( x  x0 )  f 0
EI x0 x0 x0 x0
6 EI
2 EI





N :lực cắt
M : Momen
 : góc quay
f 0 : độ rời ban đầu



q(x) : lực ...
Hãy theo đuổi đam mê
Thành công sẽ theo đuổi bn!!!
***Chúc các bạn thành công***
2013
Phạm Nam Hoàng
VTT51 ĐH 3
6/13/2013
ĐỀ CƢƠNG CƠ KẾT CẤU TÀU
Cơ kết cấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ kết cấu - Người đăng: Trần Tăng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Cơ kết cấu 9 10 935