Ktl-icon-tai-lieu

Cơ lượng tử

Được đăng lên bởi huynhtu1993
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 800 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẬT LÝ HẠT NHÂN VÀ HẠT CƠ BẢN
CHƯƠNG 1: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA HẠT NHÂN BỀN
Nội dung tìm hiểu:
I.
II.
III.
IV.
V.

Kích thước hạt nhân
Spin hạt nhân
Mômen từ của hạt nhân
Mômen từ cực điện của hạt nhân
Lực hạt nhân

I.Kích thước hạt nhân
Theo cơ học lượng tử, hạt nhân như một hệ hạt ở trạng thái chuyển động và tuân
theo nguyên lý bất định Heisenberg:

Bề mặt hạt nhân bị nhòe, khó xác định được chính xác kích thước hạt nhân
1. Phương pháp so sánh năng lượng liên kết hạt nhân gương.


Hạt nhân gương là những hạt nhân nhẹ có cùng số khối mà số proton của hạt
nhân này bằng số neutron của hạt nhân kia.

Ví du
3
1

H và 23 He ; 37 Li và 47 Be

Có khoảng gần 40 hạt nhân gương được tìm thấy.
Năng lượng liên kết của các hạt nhân gương khác nhau, hạt nhân gương có
nhiều proton hơn thì có năng lượng liên kết nhỏ hơn.
Ví du
E ( 13 H )  8.482 MeV
E ( 23 He)  7.718MeV


Giả thiết lực hạt nhân không có tính chất điện, ta có thể giải thích sự giảm
năng lượng liên kết là do lực đẩy tĩnh điện Coulomb giữa các proton.



Năng lượng liên kết tĩnh điện Ec bằng hiệu năng lượng liên kết của Z proton:

Ec  E ( A, Z )  E ( A, Z  1)



Ec phu thuộc
-

sự phân bố điện tích bên trong hạt nhân

5.1

-

kích thước hạt nhân

R

d





Xác định Ec:
Giả thiết hạt nhân hình cầu bán kính R, điện tích các proton phân bố đều
trong toàn thể tích V. Mật độ điện tích của hạt nhân do proton gây ra là:

e
3e
 
V 4R 3

5.2

Xét lớp cầu có bán kính  , có bề dày d  , thể tích
và có điện tích:

e
dV  .4 2 d  .4d
V


5.3

Khi đó, điện thế do lớp cầu này gây ra tại một điểm cách nó một khoảng r là:

r  :

r  :


dV  4 2 d 

1  e 
. .4 2 d
4 0  Vr 

5.4

1 e
. .4d
4  V 

Do đó, tại điểm r điện thế U(r) do điện tích e phân bố đều theo toàn thể tích
V bằng:

Ur

r
R

e   2 d
e  2 r3 

.
 d  
. R  
V 0  
r
2

V
3

0
0
r


5.5

R là bán kính hạt nhân
r là khoảng cách từ tâm hạt nhân đến điểm bên trong hạt nhân mà ta xác định
điện thế U(r) tại đó.
Nếu coi hạt nhân có Z + 1 proton và tích phân bố đều trong toàn thể tích thì năng
lượng tương tác của một proton điện với Z proton còn lại sẽ là:
R

Ze
6 Ze 2
1
2
Ec 
U
(
r
)4

r
dr

.
V 0
5 R 4 0

5.6

Kết hợp (5.1) và (5.6) ta được:

6 Ze 2
1
.
.
E ( A, Z )  E ( A, Z  1)  5 R 4 0

5.7

Từ đó, ta xác định được bán kính hạt nhân R khá phù hợp với công thức thực
nghiệm:

R  r0 . A

1
3

r0  1, 465.10 13 cm 5.8

2. Phương pháp nhiễu xạ el...


 !"#$%
I. &'($!$)*($+!$,
II. -.$+!$,
III. /0#1!2(34$+!$,
IV. /0#1!2(5(67(34$+!$,
V. 5($+!$,
Cơ lượng tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ lượng tử - Người đăng: huynhtu1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Cơ lượng tử 9 10 394