Ktl-icon-tai-lieu

CƠ LÝ THUYẾT

Được đăng lên bởi Kenhut Nguyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ THI HỌC KỲ I/11-12
Môn thi: CƠ LÝ THUYẾT

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

 

Ngày thi: 28/12/2011
Giờ thi: 9 giờ 05
Thời lượng: 90 phút

BỘ MÔN CƠ KỸ THUẬT

 

-----------o0o--------- 

 
  

 Sinh viên được phép sử dụng tài liệu và nộp lại đề

  

Họ và tên sinh viên ……………………………………… MSSV: ………………..

Bài toán:
I. Cho cơ hệ như hình vẽ, trụ B đặc đồng chất, pouli C có C là khối
tâm. Các khối lượng tương ứng mA = 100m0, mB = m0, mC =11m0, bán
kính quán tính của pouli C với trục C là  C . Động cơ bắt chặt vào

M

C

D

dầm CD tại C tạo mô men M  121m0 grC tác động vào pouli C.
Cho RC  5rC , R B  3rC ,  C2 

55 2
rC , M  223,8m0 grC . Hãy chọn
22

I

các kết quả đúng.

B

Câu 1: Tính các vận tốc góc  B ,  C qua V A  (vận tốc A đi lên)

V
2V A
;C  A
rC
rC

a.  B   C 

VA
rC

b.  B 

c.  B  C 

VA
2rC

d. Không có kết quả đúng

A

Câu 2: Tính động năng T của cơ hệ
a. T  57 m0V A2

b. T  54,5m0V A2

c. Không có kết quả đúng

d. T  73,5m0V A2

Câu 3: Tính tổng công suất N của ngoại nội lực tác động vào cơ hệ
a. N  20m0 gV A

b. N  30m0 gV A

c. N  10,9m0 gV A

d. Không có kết quả đúng

Câu 4: Tính gia tốc WA của tải A
a. W A 

9
10

b.

30
g  WA 
147

c. Không có kết quả đúng

Câu 5: Tính sức căng nhánh dây  I theo WA cho  B 

d. W A 

2V A
RC  rC

a.  I  50,5m0 g  50,875m0W A

b.  I  50,5m0 g  51m0W A

c.  I  50,5m0 g  62,5m0W A

d. Không có kết quả đúng

Câu 6: Tính sức căng nhánh dây  H theo WA
a.  H  50,5m0 g  50m0W A

b. Không có kết quả đúng
Đề 3-1 

 

20
g
114

H

c.  H  50,5m0 g  60,5m0W A

d.  H  50,5m0 g  50,125m0W A

Câu 7: Tính các thành phần phản lực Cy, ngẫu MC do động cơ và trụ C tác động vào dầm CD tại C qua WA
cho C 
a.

2V A
RC  rC

C y  112 m 0 g  101m 0W A ; M C  M

c. C y  112m0 g ; M C  M

b. C y  112m0 g  101m0W A ; M C  M
d. Không có kết quả đúng

Câu 8: Tính các thành phần phản lực Dy và ngẫu MD tác động vào dầm CD tại D qua WA
a.

D y  121m0 g  101m0W A ; M D  (112 m0 g  101m0W A )  M

b.

D y  112 m0 g  101m0W A ; M D  (112 m0 g  101m0W A )  M

c.

D y  112 m0 g  101m0W A ; M D  (112 m0 g  101m0W A )  M

d. Không có kết quả đúng
II. Xem CD là dầm đàn hồi có độ cứng K (ứng vị trí C). Gọi y C  là độ dời thẳng đứng đi xuống của điểm C
từ vị trí cân bằng tĩnh,  C là góc quay của trụ C là hai tọa độ suy rộng tương ứng q1, q2
Câu 9: Xác định vận tốc V A  và vận tốc góc  B qua y C ,  C
a.

V A  rC C  y C ;  B  ...
Đ 3-1
Bài toán:
I. Cho cơ h như hình v, tr B đặc đồng cht, pouli C có C là khi
tâm. Các khi lượng tương ng m
A
= 100m
0
, m
B
= m
0
, m
C
=11m
0
, bán
kính quán tính ca pouli C vi trc C là
C
. Động cơ bt cht vào
dm CD ti C to mô men
C
grmM
0
121 tác động vào pouli C.
Cho ,5
CC
rR ,3
CB
rR
,
22
55
22
CC
r
C
grmM
0
8,223
. Hãy chn
các kết qu đúng.
Câu 1: Tính các vn tc góc
CB
, qua
A
V (vn tc A đi lên)
a.
C
A
CB
r
V
b.
C
A
C
C
A
B
r
V
r
V
;
2
c.
C
A
CB
r
V
2
d. Không có kết qu đúng
Câu 2: Tính động năng T ca cơ h
a.
2
0
57
A
VmT
b.
2
0
5,54
A
VmT
c. Không có kết qu đúng d.
2
0
5,73
A
VmT
Câu 3: Tính tng công sut N ca ngoi ni lc tác động vào cơ h
a.
A
gVmN
0
20 b.
A
gVmN
0
30
c.
A
gVmN
0
9,10
d. Không có kết qu đúng
Câu 4: Tính gia tc W
A
ca ti A
a.
10
9

A
W
b.
A
Wg
147
30
c. Không có kết qu đúng d.
gW
A
114
20

Câu 5: Tính sc căng nhánh dây
I
theo W
A
cho
CC
A
B
rR
V
2
a.
AI
Wmgm
00
875,505,50
b.
AI
Wmgm
00
515,50
c.
AI
Wmgm
00
5,625,50
d. Không kết qu đúng
Câu 6: Tính sc căng nhánh dây
H
theo W
A
a.
AH
Wmgm
00
505,50
b. Không kết qu đúng
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA TP. HCM ĐỀ THI HC K I/11-12
KHOA KHOA HC NG DNG
Môn thi: CƠ LÝ THUYT
B MÔN CƠ K THUT Ngày thi: 28/12/2011
-----------o0o---------- Gi thi: 9 gi 05 Thi lượng: 90 phút
 Sinh viên được phép s dng tài liu và np li đề
H và tên sinh viên ……………………………………… MSSV: ………………..
D
C
M
A
C
A
B
H I
CƠ LÝ THUYẾT - Trang 2
CƠ LÝ THUYẾT - Người đăng: Kenhut Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CƠ LÝ THUYẾT 9 10 502