Ktl-icon-tai-lieu

Cổ Sinh

Được đăng lên bởi Vương Mập
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2516 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐỀ THI CỔ SINH PHÂN LOẠI
HỌC KỲ II 2000-2001
ĐỀ 2

1. Nhà cổ sinh học dựa trên những hiểu biết của ngành ………….để nghiên cứu
những sinh vật đã bị tận diệt .
a. Sinh học
b. Động vật học
c. Địa tầng học
+
d. Thƣc vật học
2.Tính chất nào không thuộc tính chất chung của 1 hóa thạch có giá trị địa tầng
a) Bảo tồn tốt dễ tìm gặp ,dễ xác định
b) Có phát tán địa lý rộng tãi ở nhiều tƣớng đá khác nhau
c) Tiến hóa nhanh
d) Có mặt trong tất cả các đơn vị địa tầng
3………….giúp nhà cổ sinh học nhận định những xáo trộn xảy đến cho giới sinh vật
trong quá khứ
a) Vật lý học
b) Trầm tích học
c) Kiến tạo mảng
d) Địa tầng học
4. chọn cách viết tên 1 loài sau ssay đings theo văn liệu
a) squameofavosites Vanchien Tongdzay 1962
b) squameofavosites vanchieni TONGDZUY
c) SQUAMEOFAVOSITES VACHIENI Tongdzuy 1962
d) squameofavosites vanchieni TONGDZUY 1962
5. hóa thạch có thể là ……..
a) xác một sinh vật còn nguyên vẹn vả phần cứng lẫn phần mềm
b) phần cứng sinh vật
c) Các di tích phản ảnh sinh hoạt của sinh vật
d) Tất cả đều đúng
6. các đơn vị phân loại đƣợc xây dựng dựa trên cơ sở tập hợp các sinh vật …….
a) Sống trong cùng một thời
b) Sống cùng một môi trƣờng
c) Có quan hệ huyểt thống họ hàng
d) Hiện diện trong cùng một tầng đất đá

7. gọi và đặt tên cổ sinh vật cần theo những qui định danh pháp Quốc tế có nghĩa là :
a) Sinh vật đƣợc đặt tên do hội nghị quốc tế và danh pháp
b) Tên sinh vật có thể đƣợc sửa đổi bởi hội nghị quốc tế
c) Không tùy tiện theo ý cá nhân và không đúng qui ƣớt sẽ không có giá trị khoa học
d) Tất cả đều đúng
8. các hóa thạch có thể hiện diện trong …..
a) Đá trầm tích ,đá phun trào ở biển đá biến chẩt
b) Đá trầm tích
c) Đá magma đá trầm tích ,đá biến chất
d) Đá trầm tích .đá phun trào .đá biến chất
9.môn cổ sinh học thực sự là một ngành của địa chất học vào ……
a) Đầu thế kỷ 20
b) Đầu thế kỷ 18
c) Cuối thế kỷ 19
d) Cuối thế kỷ 18
10 môn học nghiên cứu về lối sống sinh hoạt của sinh vật điều kiện lý hóa môi trƣờng
cùng sống với các sinh vật khác là môn ……..
a) Cổ động vật học
b) Cổ sinh thái học
c) Địa tầng học
d) Tiến hóa học
11 các dấu vết sinh hoạt hóa thạch thuộc
a) Động vật không xƣơng sống
b) Thực vật
c) Động vật có xƣơng sống
d) A và C đều đúng
12 . cách hóa thạch phát hiện đến nay chƣa phản ảnh đƣợc toàn bộ thế giới sinh vật xƣa
do bởi
a) Sự bảo tồn mang tính chọn lọc
b) Tỷ lệ loài hóa thạch tìm đƣợc và sinh vật hiện tại còn quá thấp
c) Ƣớt tính toàn bộ số loài sống trong quá khứ cho thấy hóa thạch tìm đƣợc chỉ một
phần nhƣ
d) Toàn bộ các ý trên
13. trong...
ĐỀ THI CỔ SINH PHÂN LOẠI
HỌC KỲ II 2000-2001
ĐỀ 2
1. Nhà cổ sinh học dựa trên những hiểu biết của ngành ………….để nghiên cứu
những sinh vật đã bị tận diệt .
a. Sinh học
b. Động vật học
c. Địa tầng học +
d. Thƣc vật học
2.Tính chất nào không thuộc tính chất chung của 1 hóa thạch có giá trị địa tầng
a) Bảo tồn tốt dễ tìm gặp ,dễ xác định
b) Có phát tán địa lý rộng tãi ở nhiều tƣớng đá khác nhau
c) Tiến hóa nhanh
d) Có mặt trong tất cả các đơn vị địa tầng
3………….giúp nhà cổ sinh học nhận định những xáo trộn xảy đến cho giới sinh vật
trong quá khứ
a) Vật lý học
b) Trầm tích học
c) Kiến tạo mảng
d) Địa tầng học
4. chọn cách viết tên 1 loài sau ssay đings theo văn liệu
a) squameofavosites Vanchien Tongdzay 1962
b) squameofavosites vanchieni TONGDZUY
c) SQUAMEOFAVOSITES VACHIENI Tongdzuy 1962
d) squameofavosites vanchieni TONGDZUY 1962
5. hóa thạch có thể là ……..
a) xác một sinh vật còn nguyên vẹn vả phần cứng lẫn phần mềm
b) phần cứng sinh vật
c) Các di tích phản ảnh sinh hoạt của sinh vật
d) Tất cả đều đúng
6. các đơn vị phân loại đƣợc xây dựng dựa trên cơ sở tập hợp các sinh vật …….
a) Sống trong cùng một thời
b) Sống cùng một môi trƣờng
c) Có quan hệ huyểt thống họ hàng
d) Hiện diện trong cùng một tầng đất đá
Cổ Sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cổ Sinh - Người đăng: Vương Mập
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Cổ Sinh 9 10 219