Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở cơ học giải tích

Được đăng lên bởi quangtin1602
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng cơ sở cơ học giải tích

CƠ SỞ CƠ HỌC GIẢI TÍCH
-

Cơ học giải tích nghiên cứu qui luật cân bằng và chuyển động của cơ hệ
không tự do theo di chuyển và năng lượng dạng giải tích.
Nội dung của cơ học giải tích trình bày các nguyên lý tổng quát của cơ
học, từ đó rút ra các phương trình vi phân cơ bản của chuyển động, nghiên
cứu phương trình đó và đề ra các phương pháp tích phân chúng.

Bài 1.

Phân loại cơ hệ, liên kết đặt vào cơ hệ
Xét cơ hệ N chất điểm M k chuyển động hệ qui chiếu Oxyz.
Vị trí của cơ hệ được xác định bởi 3N thành phần xác định vị trí
xi , yi ,zi ; i  1,N .
Vận tốc của các điểm thuộc cơ hệ xác định bởi 3N thành phần vận tốc
x&i , y&i ,z&i ; i  1,N .
I. Khái niệm về cơ hệ
1. Cơ hệ tự do
Cơ hệ tự do là cơ hệ mà các thành phần xác định vị trí và vận tốc lấy giá
trị bất kỳ trong không gian qui chiều.
Ví dụ: Hệ mặt trời, mỗi hành tinh được coi là 1 chất điểm
2. Cơ hệ không tự do
Nếu các thành phần xác định vị trí hay vận tốc của cơ hệ chịu một số điều
kiện ràng buộc nào đó do các vật thể khác gây nên thì cơ hệ gọi là cơ hệ không tự
do.
3. Liên kết đặt vào cơ hệ
Những điều kiện ràng buộc về vị trí hay vận tốc thuộc hệ do các thành
phần khác gây nên gọi là liên kết đặt vào cơ hệ.
Về mặt toán học, các liên kết này được biểu thị bởi các đẳng thức hay bất
đẳng thức gọi là các phương trình liên kết hay bất phương trình liên kết.

f  x1 , y1 ,z1 ,...,xN , y N ,z N   0

g  x1 , y1 ,z1 ,...,xN , y N ,z N ,x&1 , y&1 ,z&
,...,x&N , y&N ,z&N   0
1

  1,m , m là số liên kết.
Ví dụ:
1. Khi mô tả chất điểm A luôn nằm trên mặt đường nằm ngang dùng pt y A  0 .
2. Khi chất điểm M nằm trong mặt phẳng Oxy, treo trên dây OM=l và dây luôn
2
2
căng, không giãn, được biểu diễn bằng phương trình xM  yM  l .

24/11/08

1

Bài giảng cơ sở cơ học giải tích

Hình 1
3. Hệ mô tả bởi hình trên chịu liên kết mô tả bởi phương trình
x A  2 yB  yC  l , với l là chiều dài dây nối các vật.
II. Phân loại liên kết đặt vào cơ hệ
1. Liên kết giữ, không giữ
 Liên kết giữ là các liên kết được mô tả bằng những đẳng thức thì
chúng gọi là các liên kết giữ f  0 hay g  0 .
 Liên kết không giữ là các liên kết được viết dưới dạng bất đẳng thức
f  0 hay g  0 . Liên kết không giữ tùy trường hợp gọi là các liên kết giữ nếu
xảy ra dấu “=” và coi là liên kết không giữ nếu xảy ra dấu bất đẳng thức.
2. Liên kết dừng, không dừng
 Liên kết dừng nếu phương trình liên kết không chứa rõ hiển thời gian t
(Sclêônôm). Nghĩa là

f g

 0, 
t
t

 Liên kết không dừ...
Bài giảng cơ sở cơ học giải tích
CƠ SỞ CƠ HỌC GIẢI TÍCH
- học giải tích nghiên cứu qui luật cân bằng chuyển động của hệ
không tự do theo di chuyển và năng lượng dạng giải tích.
- Nội dung của học giải tích trình bày các nguyên tổng quát của
học, từ đó rút ra các phương trình vi phân cơ bản của chuyển động, nghiên
cứu phương trình đó và đề ra các phương pháp tích phân chúng.
Bài 1.
Phân loại cơ hệ, liên kết đặt vào cơ hệ
Xét cơ hệ N chất điểm
k
M
chuyển động hệ qui chiếu Oxyz.
Vị trí của h được xác định bởi 3N thành phần c định vị trí
1
i i i
x ,y ,z ; i ,N
.
Vận tốc của các điểm thuộc hệ xác định bởi 3N thành phần vận tốc
1
i i i
x ,y ,z ; i ,N
& &
&
.
I. Khái niệm về cơ hệ
1. Cơ hệ tự do
hệ tự do h các thành phầnc định vị trí vận tốc lấy giá
trị bất kỳ trong không gian qui chiều.
Ví dụ: Hệ mặt trời, mỗi hành tinh được coi là 1 chất điểm
2. Cơ hệ không tự do
Nếu các thành phần xác định vị trí hay vận tốc của cơ hệ chịu một số điều
kiện ràng buộc nào đó do các vật thể khác gây nên thì cơ hệ gọi là cơ hệ không tự
do.
3. Liên kết đặt vào cơ hệ
Những điều kiện ràng buộc về vị trí hay vận tốc thuộc hệ do các thành
phần khác gây nên gọi là liên kết đặt vào cơ hệ.
Về mặt toán học, các liên kết này được biểu thị bi các đẳng thức hay bất
đẳng thức gọi là các phương trình liên kết hay bất phương trình liên kết.
1 1 1
1 1 1 1 1 1
0
0
N N N
N N N N N N
f x ,y ,z ,...,x ,y ,z
g x ,y ,z ,...,x ,y ,z ,x ,y ,z ,...,x ,y ,z
& & & &
& &
1,m
, m là số liên kết.
Ví dụ:
1. Khi mô tả chất điểm A luôn nằm trên mặt đường nằm ngang dùng pt
0
A
y
.
2. Khi chất điểm M nằm trong mặt phẳng Oxy, treo trên dây OM=l và dây luôn
căng, không giãn, được biểu diễn bằng phương trình
2 2
M M
x y l
.
24/11/08
1
Cơ sở cơ học giải tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở cơ học giải tích - Người đăng: quangtin1602
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Cơ sở cơ học giải tích 9 10 369