Ktl-icon-tai-lieu

CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN THÔNG TIN ĐỊA LÝ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG GIS TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Được đăng lên bởi Hoàng Mai
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM

CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN THÔNG TIN ĐỊA LÝ
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN
ỨNG DỤNG GIS TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Nội dung trình bày
•
•
•
•

Vai trò của dữ liệu nền địa lý
Khai thác, sử dụng dữ liệu nền địa lý
Mô hình và các giải pháp triển khai
Giới thiệu một số mô hình triển khai thực tế

Vai trò của dữ liệu nền địa lý
•
•
•
•

Vai trò của hệ thống thông tin địa lý
Vai trò của dữ liệu địa lý
Vai trò của dữ liệu nền thông tin địa lý
Vai trò của dữ liệu địa lý chuyên ngành

Vai trò của hệ thống thông tin địa lý
• Hiện tại, hầu hết dữ liệu hiện đang được thu thập để
phục vụ nhu cầu nghiệp vụ, quản lý nhà nước đều có
liên quan đến vị trí không gian do đó GIS trước hết
được sử dụng để tổ chức, lưu trữ dữ liệu  các cơ sở
dữ liệu cần phải được xây dựng trên nền GIS
Dữ liệu thuộc tính

Dữ liệu không gian và thông
tin thuộc tính liên hệ thông qua
MAHC

Dữ liệu không gian

Vai trò của hệ thống thông tin địa lý
• GIS thay thế việc sử dụng bản đồ giấy và bảng biểu số
liệu truyền thống bằng hình thức sử dụng bản đồ, số
liệu trên máy tính  GIS làm thay đổi cách thức sử
dụng dữ liệu không gian, bản đồ; cách thức tổng
hợp, thống kê số liệu

Cơ cấu dân số theo độ tuổi được biểu diễn qua biểu đồ hình tròn

Vai trò của hệ thống thông tin địa lý
• Khả năng phân tích của GIS để mô hình hóa các tiến
trình như: xói mòn đất sư lan truyền ô nhiễm trong môi
trường khí hay nước, hoặc sự phản ứng của một lưu
vực sông dưới sự ảnh hưởng của một trận mưa lớn,... 
tạo ra những thông tin mới có giá trị, trợ giúp cho
công tác ra quyết định

mô phỏng sự xâm nhập mặn ở ĐBSCL

Vai trò của dữ liệu địa lý
• Vai trò của dữ liệu địa lý:
là phần “hồn” của GIS
việc triển khai ứng dụng GIS chỉ thành công
khi và chỉ khi dữ liệu địa lý đầy đủ, đạt yêu cầu
chất lượng và được cập nhật thường xuyên
o dữ liệu trong GIS được phân thành hai loại: dữ
liệu nền địa lý và dữ liệu địa lý chuyên ngành
o
o

Phân loại dữ liệu địa lý
• Dữ liệu địa lý được
phân thành 02
nhóm:
dữ liệu địa lý nền
(nền thông tin địa lý)
o dữ liệu địa lý chuyên
ngành
o

Vai trò của dữ liệu địa lý
Cơ sở dữ liệu nền địa lý là một hệ thống những dữ liệu mà các hệ thống
thông tin địa lý trong cùng một địa bàn đều cần đến và được sử dụng chung

Vai trò của dữ liệu nền địa lý
• đảm bảo cho dữ liệu chuyên ngành được đồng
nhất về mặt tọa độ, lưới chiếu
• là môi trường trao đổi dữ liệu, chia sẻ dữ liệu
giữa các chuyên ngành
• việc thiết lập một cơ sở dữ liệu nền còn góp
phần tiết kiệm ngân sách một cách...
CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN THÔNG TIN ĐỊA LÝ
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN
ỨNG DỤNG GIS TẠI ĐỊA PHƯƠNG

CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM
CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN THÔNG TIN ĐỊA LÝ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG GIS TẠI ĐỊA PHƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN THÔNG TIN ĐỊA LÝ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG GIS TẠI ĐỊA PHƯƠNG - Người đăng: Hoàng Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN THÔNG TIN ĐỊA LÝ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG GIS TẠI ĐỊA PHƯƠNG 9 10 696