Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở hóa học phân tích

Được đăng lên bởi beocon1993
Số trang: 337 trang   |   Lượt xem: 7500 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Cơ sở hóa học phân tích
Lâm Ngọc Thụ
NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2005.

Từ khoá: Cơ sở hóa phân tích, Phân tích định lượng, Chọn mẫu, đo mẫu, Phương pháp
phân tích.

Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục

Chương 1 Mở đầu ........................................................................................................ 8
1.1 Lĩnh vực ứng dụng phân tích định lượng....................................................... 8
1.2 Thực hành phân tích định lượng.................................................................... 9
1.2.1 Chọn mẫu.................................................................................................. 9
1.2.2 Chuẩn bị mẫu để phân tích.......................................................................10
1.2.3 Đo mẫu ....................................................................................................10
1.2.4 Hòa tan mẫu .............................................................................................10
1.2.5 Tách hỗn hợp cản trở ...............................................................................10
1.2.6 Giai đoạn kết thúc phép phân tích ............................................................10
1.2.7 Chọn phương pháp phân tích ...................................................................11
Chương 2 Đánh giá độ tin cậy của những số liệu phân tích ................................. 12
2.1 Một số định nghĩa.........................................................................................12
2.1.1 Trung bình và trung vị .............................................................................12

2

2.1.2 Độ lặp lại .................................................................................................13
2.1.3 Độ đúng ...................................................................................................14
2.1.4 Độ lặp lại và độ đúng của những dữ kiện thực nghiệm ............................15
2.2 Phân loại sai số.............................................................................................16
2.2.1 Sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên ........................................................16
2.2.2 Các loại sai số hệ thống ...........................................................................16
2.2.3 Ảnh hưởng ...
1
NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2005.
T khoá: Cơ s hóa phân tích, Phân tích định lượng, Chn mu, đo mu, Phương pháp
phân tích.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th được s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc
v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
Mc lc
Chương 1 M đầu ........................................................................................................ 8
1.1 Lĩnh vc ng dng phân tích định lượng....................................................... 8
1.2 Thc hành phân tích định lượng.................................................................... 9
1.2.1 Chn mu.................................................................................................. 9
1.2.2 Chun b mu để phân tích.......................................................................10
1.2.3 Đo mu ....................................................................................................10
1.2.4 Hòa tan mu.............................................................................................10
1.2.5 Tách hn hp cn tr ...............................................................................10
1.2.6 Giai đon kết thúc phép phân tích............................................................10
1.2.7 Chn phương pháp phân tích ...................................................................11
Chương 2 Đánh giá độ tin cy ca nhng s liu phân tích ................................. 12
2.1 Mt s định nghĩa.........................................................................................12
2.1.1 Trung bình và trung v .............................................................................12
Cơ s hóa hc phân tích
Lâm Ngc Th
Cơ sở hóa học phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở hóa học phân tích - Người đăng: beocon1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
337 Vietnamese
Cơ sở hóa học phân tích 9 10 930