Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở hóa hữu cơ

Được đăng lên bởi sonnguyenngoc90-gmail-com
Số trang: 225 trang   |   Lượt xem: 7776 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

Chương 1
CƠ SỞ HÓA ĐẠI CƯƠNG
1.1. HÓA HỮU CƠ – CHẤT HỮU CƠ
1.1.1. Đặc điểm và sự phát triển của hoá học hữu cơ.
Đối tượng nghiên cứu của hoá học là những chất hoá học riêng biệt và sự biến đổi của
chúng. Một lĩnh vực cơ bản của hoá học là hoá học hữu cơ nghiên cứu các hợp chất của cacbon
với các nghiên tố khác, chủ yếu là hợp chất của cacbon với Hyđrô, Oxi, Nitơ, Phốtpho, Lưu
huỳnh và Halogen.
Nhiều hợp chất hữu cơ đã được con người biết rất lâu như: dấm (axit axetic lỏng), một số
thuốc nhuộm, rượu etylic, các hợp chất axit oxalic, axit xitric, axit tactric và một số bazơ hữu cơ
(các ancaloit) được tách từ động thực vật vào cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19. Thời
điểm này cũng được tính là thời điểm đầu của môn hoá học hữu cơ.
Ở thế kỷ thứ 18 và thế kỷ thứ 19, người ta cho rằng hoá học của thế giới các chất SỐNG
khác với thế giới hoá học của các chất chết, là cơ thể sống được cấu tạo từ những hợp chất đặc
biệt do một ngoại lực sống (Trời, Chúa, Phật…) tạo nên mà các chất đó bản thân con người
không thể tổng hợp được. Nhưng những phát hiện ở thế kỷ 19 cho thấy rằng tất cả các hợp chất
cấu tạo nên cơ thể động vật và thực vật đều có thành phần giống nhau đã phá vỡ sự khác biệt
giữa hoá học động vật và thực vật. Hai lĩnh vực nghiên cứu này đã sát nhập vào nhau và hình
thành môn hoá học hữu cơ. Nhà bác học Thụy Điển Berceluyci (1779-1848) đã có rất nhiều
công trong lĩnh vực sát nhập này. Sau ông, nhà bác học Lavuaze, bằng những phương pháp
phân tích định lượng đã phát hiện được một số nguyên tố mới, xác định được nguyên tử lượng
của nhiều nguyên tố, đã đặt nên móng cho hiện tượng đồng phân. Nhà hoá học Đức Beler bằng
phản ứng thuỷ phân hợp chất đixianua (vô cơ) đã thu được axit oxalic (hữu cơ) năm 1824 và từ
xinaoxit amoni (vô cơ) thu được urê (hữu cơ) năm 1828 đã phá vỡ sự phân biệt giữa hợp chất
vô cơ và hữu cơ. Điều này cũng chứng minh rằng các hợp chất hữu cơ có thể thu nhận được
bằng con đường tổng hợp mà không cần sự tham gia của một ngoại lực huyền bí nào cả. Điều
đó đã được khẳng định bằng các công trình của Buttlerôp đã tổng hợp các hợp chất đường từ
formalin (1861), Farađây thu nhận được bezen (1825), Zinin tổng hợp được anilin từ nitrobezen
(1842) và từ anilin đã thu nhận được các hợp chất màu vào những năm 50 của thế kỷ 19. Cũng
vào những năm này Gmelin đã đưa ra định nghĩa hoá học hữu cơ – đó là hoá học các hợp chất
cacbon và nó tại đến ngày nay.
1.1.2. Cấu tạo của các hợp chất hữu cơ.

2

Từ định nghĩa trên đây xuất hiện một vấn đề lớn l...
1
Chương 1
CƠ S HÓA ĐẠI CƯƠNG
1.1. HÓA HU CƠ – CHT HU CƠ
1.1.1. Đặc đim và s phát trin ca hoá hc hu cơ.
Đối tượng nghiên cu ca hoá hc là nhng cht hoá hc riêng bit và s biến đổi ca
chúng. Mt lĩnh vc cơ bn ca hoá hc là hoá hc hu cơ nghiên cu các hp cht ca cacbon
vi các nghiên t
khác, ch yếu là hp cht ca cacbon vi Hyđrô, Oxi, Nitơ, Phtpho, Lưu
hunh và Halogen.
Nhiu hp cht hu cơ đã được con người biết rt lâu như: dm (axit axetic lng), mt s
thuc nhum, rượu etylic, các hp cht axit oxalic, axit xitric, axit tactric và mt s bazơ hu cơ
(các ancaloit) được tách t động thc vt vào cui thế k th 18 và đầu thế k
th 19. Thi
đim này cũng được tính là thi đim đầu ca môn hoá hc hu cơ.
thế k th 18 và thế k th 19, người ta cho rng hoá hc ca thế gii các cht SNG
khác vi thế gii hoá hc ca các cht chết, là cơ th sng được cu to t nhng hp cht đặc
bit do mt ngo
i lc sng (Tri, Chúa, Pht…) to nên mà các cht đó bn thân con người
không th tng hp được. Nhưng nhng phát hin thế k 19 cho thy rng tt c các hp cht
cu to nên cơ th động vt và thc vt đều có thành phn ging nhau đã phá v s khác bit
gia hoá hc động vt và thc vt. Hai lĩnh vc nghiên c
u này đã sát nhp vào nhau và hình
thành môn hoá hc hu cơ. Nhà bác hc Thy Đin Berceluyci (1779-1848) đã có rt nhiu
công trong lĩnh vc sát nhp này. Sau ông, nhà bác hc Lavuaze, bng nhng phương pháp
phânch định lượng đã phát hin được mt s nguyên t mi, xác định được nguyên t lượng
ca nhiu nguyên t, đã đặt nên móng cho hin tượng đồng phân. Nhà hoá hc Đức Beler bng
phn ng thu phân hp ch
t đixianua (vô cơ) đã thu được axit oxalic (hu cơ) năm 1824 và t
xinaoxit amoni (vô cơ) thu đưc urê (hu cơ) năm 1828 đã phá v s phân bit gia hp cht
vô cơ và hu cơ. Điu này cũng chng minh rng các hp cht hu cơ có th thu nhn được
bng con đường tng hp mà không cn s tham gia ca mt ngoi lc huyn bí nào c. Đi
u
đó đã đưc khng định bng các công trình ca Buttlerôp đã tng hp các hp cht đường t
formalin (1861), Farađây thu nhn được bezen (1825), Zinin tng hp được anilin t nitrobezen
(1842) và t anilin đã thu nhn được các hp cht màu vào nhng năm 50 ca thế k 19. Cũng
vào nhng năm này Gmelin đã đưa ra định nghĩa hoá hc hu cơđó là hoá hc các hp cht
cacbon và nó ti đế
n ngày nay.
1.1.2. Cu to ca các hp cht hu cơ.
Cơ sở hóa hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở hóa hữu cơ - Người đăng: sonnguyenngoc90-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
225 Vietnamese
Cơ sở hóa hữu cơ 9 10 606