Ktl-icon-tai-lieu

Cơ Sở Hóa phân tích

Được đăng lên bởi Vô Danh
Số trang: 353 trang   |   Lượt xem: 7189 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Chương 1. Mở đầu
Lâm Ngọc Thụ

Cơ sở hóa học phân tích. NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2005.

Từ khoá: Cơ sở hóa phân tích, Phân tích định lượng, Chọn mẫu, đo mẫu, Phương pháp
phân tích.

Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục
Chương 1 Mở đầu ....................................................................................................... 2
1.1 Lĩnh vực ứng dụng phân tích định lượng .......................................................... 2
1.2 Thực hành phân tích định lượng ........................................................................ 3
1.2.1 Chọn mẫu ...................................................................................................... 3
1.2.2 Chuẩn bị mẫu để phân tích............................................................................ 4
1.2.3 Đo mẫu .......................................................................................................... 4
1.2.4 Hòa tan mẫu .................................................................................................. 4
1.2.5 Tách hỗn hợp cản trở..................................................................................... 4
1.2.6 Giai đoạn kết thúc phép phân tích................................................................. 4
1.2.7 Chọn phương pháp phân tích ........................................................................ 5

2

Chương 1
Mở đầu
Hóa học phân tích là khoa học của những phương pháp phát hiện và xác định những
lượng tương đối của một hoặc một số cấu tử trong mẫu của chất nghiên cứu. Quá trình phát
hiện các chất gọi là phân tích định tính, quá trình xác định thành phần định lượng các chất gọi
là phân tích định lượng. Trong cuốn sách này, chúng tôi chủ yếu đề cập vấn đề thứ hai.
Những kết quả phân tích định lượng được diễn tả bằng những đại lượng tương đối như
phần trăm, phần nghìn, phần triệu hoặc phần tỷ chất cần xác định trong mẫu, lượng gam các
chất trong một mililit hoặc một lít dung dịch mẫu; lượng gam chất trong một tấn mẫu hoặc
mol phần của cấu tử cần xác định trong mẫu.

1.1

Lĩnh vực ứng dụng phân tích định lượng

Những kết quả phân tích hóa học có ý nghĩa thực tế lớn. Chúng tôi trích dẫn một số ví dụ
chỉ rõ, những phép đo định lượng ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của con người hiện
đại. Có những thông báo...
1
Chương 1. M đầu
Lâm Ngc Th
Cơ s hóa hc phân tích. NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2005.
T khoá: Cơ s hóa phân tích, Phân tích định lượng, Chn mu, đo mu, Phương pháp
phân tích.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th được s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc
v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
Mc lc
Chương 1 M đầu ....................................................................................................... 2
1.1 Lĩnh vc ng dng phân tích định lượng .......................................................... 2
1.2 Thc hành phân tích định lượng........................................................................3
1.2.1 Chn mu ...................................................................................................... 3
1.2.2 Chun b mu để phân tích............................................................................ 4
1.2.3 Đo mu .......................................................................................................... 4
1.2.4 Hòa tan mu .................................................................................................. 4
1.2.5 Tách hn hp cn tr..................................................................................... 4
1.2.6 Giai đon kết thúc phép phân tích................................................................. 4
1.2.7 Chn phương pháp phân tích ........................................................................ 5
Cơ Sở Hóa phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ Sở Hóa phân tích - Người đăng: Vô Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
353 Vietnamese
Cơ Sở Hóa phân tích 9 10 441