Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi Linh Voi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaïo trçnh Cåí såí Kyî thuáût âiãûn I

Trang

28

CHÆÅNG 2
MAÛCH TUYÃÚN TÊNH ÅÍ CHÃÚ ÂÄÜ XAÏC LÁÛP ÂIÃÖU HOÌA
ÅÍ hai chæång træåïc ta âaî xáy dæûng mä hçnh toaïn hoüc maì cuû thãø laì mä hçnh maûch âãø
tênh toaïn maûch vaì giaíi thêch mäüt säú caïc hiãûn tæåüng trong thiãút bë âiãûn (TBÂ). Âãø âi vaìo tênh
toaïn caïc maûch âiãûn cuû thãø træåïc hãút ta xeïtaûi maûch quan troüng vaì thæåìng gàûp laì maûch tuyãún
tênh hãû säú hàòng, åí chãú âäü cå n laì chãú âäü xaïc láûp våïi daûng kêch thêch cå baín nháút laì kêch thêch
âiãöu hoìa. Kêch thêch âiãöu hoìa laì kêch thêch cå baín vç moüi kêch thêch chu kyì khäng âiãöu hoìa
âãöu coï thãø phán têch thaình täøng caïc kêch thêch âiãöu hoìa coï táön säú vaì biãn âäü khaïc nhau. Hån
næîa âa säú caïc nguäön trãn thæûc tãú nhæ maïy phaït âiãûn, maïy phaït ám táön ... âãöu laì nguäön phaït
âiãöu hoìa hoàûc chu kyì khäng âiãöu hoìa, màût khaïc æïng våïi caïc kêch thêch âiãöu hoìa våïi caïc toaïn
tæí tuyãún tênh thç âaïp æïng cuîng seî laì nhæîng âiãöu hoìa khiãún cho viãûc tênh toaïn khaío saït ráút âån
giaín.
§1.

Biãún traûng thaïi âiãöu hoìa
Trong pháön mä hçnh maûch nàng læåüng (maûch KF) ta âaî choün càûp biãún traûng thaïi aïp
u(t) vaì doìng i(t) âãø âo quaï trçnh nàng læåüng âiãûn tæì. Tæì biãøu thæïc cuía biãún traûng thaïi âiãöu hoìa
i(t) = Imsin(ωt +ψi) hay u(t) = Umsin(ωt + ψu) ruït ra caïc âàûc træng cuía biãún âiãöu hoìa laì :
1. Âàûc træng cuía biãún âiãöu hoìa :
− Biãn âäü cuía haìm âiãöu hoìa (Im, Um) laì giaï trë cæûc âaûi cuía haìm, noï noïi lãn cæåìng âäü
cuía quaï trçnh.
− Goïc pha cuía haìm âiãöu hoìa (ωt + ψ) âo bàòng Raâian laì mäüt goïc xaïc âënh traûng thaïi
(pha) cuía haìm âiãöu hoìa åí thåìi âiãøm t. ÅÍ âáy ω laì táön säú goïc (raâian/s) , ω =

2π
, T(ses) laì
T

chu kyì cuía haìm âiãöu hoìa. ω = 2πf våïi f = 1/T laì táön säú : säú dao âäüng trong 1 ses ( táön säú cäng
nghiãûp thäng thæåìng f = 50Hz æïng våïi T = 0,02s, åí mäüt säú næåïc khaïc (Myî) thç f = 60Hz, trong
vä tuyãún âiãûn f = 3.1010Hz)
Váûy càûp säú âàûc træng cuía haìm âiãöu hoìa laì biãn âäü - goïc pha.
Biãøu diãùn haìm chu kyì trãn âäö thë thåìi gian hçnh 2-1.
i

i
Im
ωt

0

π

i = I m sin ωt

2π

ψi = 0

t

ωt
π

0

2π

t

π
i = I m sin(ωt + ) ψ i = π / 2
2

2. So saïnh caïc biãún âiãöu hoìa cuìng táön säú.
Trong træåìng håüp chè so saïnh caïc læåüng coï cuìng táön säú thç luïc âoï chuïng chè khaïc nhau
vãö biãn âäü vaì goïc pha âáöu. Váûy chuïng âæåüc âàûc træng båíi càûp säú biãn âäü - pha âáöu (Im, ψi),
(Um, ψu), (Em, ψe),...
Giaïo trçnh Cåíí Kyî thuáût âiãûn I Trang
28
CHÆÅNG 2
MAÛCH TUYÃÚN TÊNH ÅÍ CHÃÚ ÂÄÜ XAÏC LÁÛP ÂIÃÖU HOÌA
ÅÍ hai chæång træåïc ta âaî xáy dæûng mä hçnh toaïn hoüc maì cuû thãø laì mä hçnh maûch âãø
tênh toaïn maûch vaì giaíi thêch mäüt säú caïc hiãûn tæåüng trong thiãút bë âiãûn (TBÂ). Âãø âi vaìo tênh
toaïn caïc maûch âiãûn cuû thãø træåïc hãút ta xeïtaûi maûch quan troüng vaì thæåìng gàûp laì maûch tuyãún
tênh hãûúòng, åí chãú âäü cå n laì chãú âäü xaïc láûp våïi daûng kêch thêch cå baín nháút laì kêch thêch
âiãöu hoìa. Kêch thêch âiãöu hoìa laì kêch thêch cå baín vç moüi kêch thêch chu kyì khäng âiãöu hoìa
âãöu coï thãø phán têch thaình täøng caïc kêch thêch âiãöu hoìa coïön säú vaì
biãn âäü khaïc nhau. Hån
næîa âa säú caïc nguäön trãn thæûc tãú nhæ maïy phaït âiãûn, maïy phaït ám táön ... âãöu laì nguäön phaït
âiãöu hoìa hoàûc chu kyì khäng âiãöu hoìa, màût khaïc æïng våïi caïc kêch thêch âiãöu hoìa våïi caïc toaïn
í tuyãún tênh thç âaïp æïng cuîng seî laì nhæîng âiãöu hoìa khiãún cho viãûc tênh toaïn khaío saït ráút âån
giaín.
§1. Biãún traûng thaïi âiãöu hoìa
Trong pháön mä hçnh maûch nàng læåüng (maûch KF) ta âaî choün càûp biãún traûng thaïi aïp
u(t) vaì doìng i(t) âãø âo quaï trçnh nàng læåüng âiãûn tæì. Tæì biãøu thæïc cuía biãún traûng thaïi âiãöu hoìa
i(t) = I
m
sin(ωt +ψ
i
) hay u(t) = U
m
sin(ωt + ψ
u
) ruït ra caïc âàûc træng cuía biãún âiãöu hoìa laì :
1. Âàûc træng cuía biãún âiãöu hoìa :
Biãn âäü cuía haìm âiãöu hoìa (I
m
, U
m
) laì giaï trë cæûc âaûi cuía haìm, noï noïi lãn cæåìng âäü
cuía quaï trçnh.
Goïc pha cuía haìm âiãöu hoìa (ωt + ψ) âo bàòng Raâian laìüt goïc xaïc âënh traûng thaïi
(pha) cuía haìm âiãöu hoìa åí thåìi âiãøm t. ÅÍ âáy ω laìön säú goïc (raâian/s) ,
T
2π
=ω
, T(ses) laì
chu kyì cuía haìm âiãöu hoìa.
f
2π=ω våïi f = 1/T laìön säú : säú dao âäüng trong 1 ses ( táön säú cäng
nghiãûp thäng thæåìng f = 50Hz æïng våïi T = 0,02s, åíüt säú næåïc khaïc (Myî) thç f = 60Hz, trong
vä tuyãún âiãûn f = 3.10
10
Hz)
ûy càûp säú âàûc træng cuía haìm âiãöu hoìa laì biãn âäü - goïc pha.
Biãøu diãùn haìm chu kyì trãn âäö thë thåìi gian hçnh 2-1.
0
t
si
n
Ii
im
=ψω= 2/)
2
tsin(Ii
im
π=ψ
π
+ω=
2π π
ω
t
t0
i
I
m
ω
t
t
i
0
π
2π
2.
So saïnh caïc biãún âiãöu hoìa cuìng táön säú.
Trong træåìng håüp chè so saïnh caïc læåüng coï cuìng táön säú thç luïc âoï chuïng chè khaïc nhau
vãö biãn âäü vaì goïc pha âáöu. Váûy chuïng âæåüc âàûc træng båíi càûp säú biãn âäü - pha âáöu (I
m
, ψ
i
),
(U
m
, ψ
u
), (E
m
, ψ
e
), ...
Vê duû : i(t) = 1,5sin(ωt + 45
0
) âàûc træng båíi (1,5;45
0
).
u(t) = 220sin(ωt -30
0
) âàûc træng båíi (220;-30
0
).
Træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa - Khoa Âiãûn - Bäü män Thiãút bë âiãûn
Cơ sở kỹ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở kỹ thuật điện - Người đăng: Linh Voi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Cơ sở kỹ thuật điện 9 10 496