Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở Wavelet trong không gian L2 (R)

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1414 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

LƯƠNG DUY TIẾU

CƠ SỞ WAVELET
TRONG KHÔNG GIAN L2(R)

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Chuyên ngành: TOÁN ỨNG DỤNG
MÃ SỐ: 60.46.36

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Tiến Ngoạn

Thái Nguyên, tháng 8 năm 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênCông trình được hoàn thành tại
Trường Đại học Khoa Học-Đại học Thái Nguyên

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Tiến Ngoạn

Phản biện 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................

Phản biện 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................

Luận văn sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn tại:
Trường Đại học Khoa Học-Đại học Thái Nguyên
Tháng 8 năm 2011

Có thể tìm hiểu tại Thư viện Trường Đại học Khoa Học
hoặc Trung tâm Học Liệu Đại học Thái Nguyên

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

Mục lục

Mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Chương 1. CƠ SỞ TRỰC CHUẨN TRONG KHÔNG
GIAN L2 (R)
5
1.1 Không gian L2 (R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.1.1. Các khái niệm cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.1.2. Biến đổi Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
1.2 Khái niệm cơ sở wavelet trong không gian L2 (R) . . . . .
8
1.2.1. Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.2.2. Định lí Balian-Low . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.3. Các ví dụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Chương 2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CƠ
SỞ SÓNG NHỎ TRONG KHÔNG GIAN L2 (R)
2.1 Xây dựng phép chiếu trơn . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Phép chiếu trong I = [0, +∞) . . . . . . . . . . .
2.1.2. Phép chiếu trên đoạn I = [α, β] . . . . . . . . . .
2.2 Dùng các hàm sin và cosin . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Trường hợp I = [0, 1] . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Trường hợp I = [α, β] . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3. Cơ sở trực chuẩn trong L2 (R) . . . . . . . . . . .
Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên17
17
18
20
27
27
30
31
41
42

2

Mở đầu

Trong những năm gần đ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
LƯƠNG DUY TIẾU
SỞ WAVELET
TRONG KHÔNG GIAN L
2
(R)
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Chuyên ngành: TOÁN ỨNG DỤNG
SỐ: 60.46.36
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Tiến Ngoạn
Thái Nguyên, tháng 8 năm 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Cơ sở Wavelet trong không gian L2 (R) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở Wavelet trong không gian L2 (R) - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Cơ sở Wavelet trong không gian L2 (R) 9 10 348