Ktl-icon-tai-lieu

Cơ thể thực vật

Được đăng lên bởi Uyên Khương
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SH ÑCA 2-Phaàn 1

Trang 1
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CẤU TẠO CƠ THỂ THỰC VẬT -3T .............5

M ỤC T IÊU .....................................................................................................................................................................................5
H O ẠT ĐỘ NG T RÊN LỚ P ......................................................................................................................................................5
11.1 .
11. 2.
11.3 .

NỘ I D UNG CH ÍNH ..................................................................................................................................6
T ổ c hức c ủa c ơ thể thực vật .......................................................................................................................6
Các lo ại mô củ a cơ thể thực vật ...............................................................................................................8
Các ki ểu mô p hân si nh vàsự p hân hó a ..................................................................................................8

T ÓM T ẮT NỘ I DUNG CH Ư Ơ NG ....................................................................................................................................12
CÂU H ỎI......................................................................................................................................................13

CHƯƠNG 2

SỰ THÍCH NGHI CỦA RỄ VÀ LÁ-3T .................................................14
M ỤC T IÊU ..................................................................................................................................................14

H O ẠT ĐỘ NG T RÊN LỚ P ......................................................................................................................14
NỘ I D UNG...................................................................................................................................................................................15
2.1 .
Sự p hát tr i ể n c ủa r ễ ....................................................................................................................................15
2.2 .
L á.........................................................................................................................................................................17
2.3 .
H ấp thụ vàvận c hu yể n vật c hất ở cơ thể thực vật .........................................................................18
T ÓM T Ắ...
SH ÑCA 2-Phaàn 1 Trang
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 S PHÁT TRIN CA CU TO CƠ TH THC VT -3T.............5
MC TIÊU.....................................................................................................................................................................................5
HOT ĐNG TRÊN LP......................................................................................................................................................5
NI DUNG CHÍNH..................................................................................................................................6
11.1. T chc ca cơ th thc vt.......................................................................................................................6
11. 2. Các loi mô ca cơ th thc vt...............................................................................................................8
11.3. Các kiu mô phân sinh vàs phân hóa..................................................................................................8
TÓM TT NI DUNG CHƯƠNG....................................................................................................................................12
CÂU HI......................................................................................................................................................13
CHƯƠNG 2 S THÍCH NGHI CA R VÀ LÁ-3T.................................................14
MC TIÊU..................................................................................................................................................14
HOT ĐNG TRÊN LP......................................................................................................................14
NI DUNG...................................................................................................................................................................................15
2.1. S phát trin ca r....................................................................................................................................15
2.2. Lá.........................................................................................................................................................................17
2.3. Hp th vàvn chuyn vt cht cơ th thc vt.........................................................................18
TÓM TT NI DUNG CHƯƠNG.................................................................................................................................2là
CÂU HI......................................................................................................................................................................................22
CHƯƠNG 3 PHN NG CA THC VT VÀ TÁC ĐNG CA HORMON
THC VT- 3T.................................................................................................................. 23
MC TIÊU..................................................................................................................................................23
HOT ĐNG TRÊN LP......................................................................................................................23
NI DUNG...................................................................................................................................................................................24
3.1. Tính hưng kích thích................................................................................................................................24
3.2. Các hormon thc vt..................................................................................................................................25
3.3. Các hormon tương tác v i nhau đ to ra các tác đng khác nhau. Hormon tác đng
điu hòa lên các quá trìnhchính trong cơ th .................................................................................................28
3.4. Quang chu k và Phytochrom.................................................................................................................28
3.5. Hormon ra hoa...............................................................................................................................................29
3.6. Ý nghĩa ca các hormon thc vt........................................................................................................29
TÓM TT NI DUNG CHƯƠNG....................................................................................................................................29
CÂU HI......................................................................................................................................................................................30
CHƯƠNG 4 S PHÁT TRIN CA THC V T-3T...........................................31
MC TIÊU..................................................................................................................................................31
GIÁO VIÊN Đin Hunh Ngc Tuyết
1
Cơ thể thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ thể thực vật - Người đăng: Uyên Khương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Cơ thể thực vật 9 10 826