Ktl-icon-tai-lieu

coal gasification khí hóa than

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Thành
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2075 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Coal Gasification Technology in China:
Application and Development
Yu Zunhong
Professor

Gong Xin Wang Fuchen
Professor Ph.D Professor

Research Institute of Clean Coal Technology,
East China University of Science and Technology

Shanghai Jan, 2005

第 1页

1. Application of Coal Gasification Technology
2. Coal Gasification Technology
¾ Introduced technology
¾ Development of coal gasification technology

3. Coal Gasification Technology R&D in the
East China University of Science and
Technology(ECUST)

Shanghai Jan, 2005

第 2页

1. Application of Coal Gasification Technology
¾Proportion of coal consumption in different
type

Gasification(synthetic
chemicals)
5.0%

Coking
20.0%

Combustion(power
generation, industry fuel,
domestic fuel etc.)
75.0%
Shanghai Jan, 2005

第 3页

1. Application of Coal Gasification Technology
A m m o nia
M ethano l
Liquid Fuel
C oal
gasification

S yn -gas
C O +H 2

IG C C Po w er
G eneratio n
H ydro gen
G2 as Fuel
M etallurgy

Shanghai Jan, 2005

第 4页

1. Application of Coal Gasification Technology

¾Synthetic ammonia
ƒ 1930s first ammonia plant built up
ƒ early 1950s production capacity was
less than 6kt/a
ƒ 2003 30 sets of large-scale production
installations( 300kt/a per set)
55 sets of medium sized production
installations(≤ 100kt/a per set)
700 sets of small sized production
installations(≤ 40kt/a per set)
Shanghai Jan, 2005

第 5页

1. Application of Coal Gasification Technology
ƒ 2003 ammonia total capacity 41.60 Mt/a
ƒ Coal-based synthetic ammonia accounts
for about 65% of total output
ƒ 40Mt/a feedstock coal
ƒ over 4000 coal gasifier
11 Texaco entrained CWS gasifier
4 Lurgi fixed bed gasifier
3985 UGI fixed bed gasifier
Shanghai Jan, 2005

第 6页

1. Application of Coal Gasification Technology
¾Synthetic methanol
ƒ 1960s first methanol plant built up
ƒ 2003 more than 200 enterprises produce
methanol
1 enterprises with capacity 200kt/a
18 enterprises with capacity 100kt/a
6 enterprises with capacity 80kt/a
others enterprises with small capacity

Shanghai Jan, 2005

第 7页

1. Application of Coal Gasification Technology
ƒ 2003 methanol total capacity over 4.0 Mt/a
ƒ Coal-based synthetic ammonia accounts
for about 75% of total output
4.8Mt/a feedstock coal
4 Texaco entrained CWS gasifier
others UGI fixed bed gasifier
ƒ 2004 methanol capacity will be 5.0 Mt/a
ƒ 2005 methanol capacity will be 6.0 Mt/a
Shanghai Jan, 2005

第 8页

1. Application of Coal Gasification Technology
¾ Downstream products from methanol
acetic acid
formic ...
Shanghai Jan, 2005
1
Coal Gasification Technology in China:
Application and Development
Research Institute of Clean Coal Technology,
East China University of Science and Technology
Yu Zunhong Gong Xin Wang Fuchen
Professor Professor Ph.D Professor
coal gasification khí hóa than - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
coal gasification khí hóa than - Người đăng: Nguyễn Xuân Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
coal gasification khí hóa than 9 10 859