Ktl-icon-tai-lieu

CON LẮC ĐƠN

Được đăng lên bởi khanhthanhhoa07091993
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1459 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Buổi 1

CON LẮC ĐƠN
DẠNG 1 : CHU KỲ PHỤ THUỘC VÀO ĐỘ DÀI
1.Công thức tính tần số góc, chu kì và tần số dao động của con lắc đơn:
g
+ Tần số góc:  =
với g: gia tốc trọng trường(m/s2); l: chiều dài dây treo(m).
l
l
+ Chu kỳ: T = 2
g
+ Tần số: f =

1
2

g
l

2.Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn khi thay đổi chiều dài:
Gọi T1 và T2 là chu kì của con lắc có chiều dài l1 và l2
2
2
+ Con lắc có chiều dài là l  l 1  l 2 thì chu kì dao động là: T2 = T1 + T2 .
2
2
+ Con lắc có chiều dài là l = l1 – l2 thì chu kì dao động là: T2 = T1 − T2 .
Chú ý :
l
-Khi chiều dài l: T1 = 2
g

-Khi chiều dài là l+∆l: T2 2

l  l
g

 l  0
nếu chiều dài tăng hoặc giảm.
 l  0

với 

T2
l  l

T1
g

Chú ý: +
thường tính theo %.
l

-Lập tỉ số:

+ Có thể viết

T2 T1  T
T

1 
T1
T1
T1

Câu 1. Một con lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1=0,8 s. Một con lắc dơn khác có độ dài l2
dao động với chu kì T2=0,6 s. Chu kì của con lắc đơn có độ dài l1 +l2 là.
A. T = 0,7 s
B. T = 1 s
C. T = 1,4 s
D. T = 0,8 s
Câu 2. Cho con lắc đơn có chiều dài l = l1+l2 thì chu kỳ dao động bé là 1 giây. Con lắc đơn có chiều
dài là l1 thì chu kỳ dao động bé là 0,8 giây. Con lắc có chiều dài l' = l1-l2 thì dao động bé với chu kỳ
là:
A). 0,6 giây
B). 0,2 7 giây.
C). 0,4 giây
D). 0,5 giây
Câu 3. Một con lắc đơn có chiều dài l1 dao động điều hoà với tần số f1 = 3Hz, khi chiều dài là l2 thì dao
động điều hoà với tần số f2 = 4Hz, khi con lắc có chiều dài l = l1 + l2 thì tần số dao động là:
A. 5Hz
B. 2,5Hz
C. 2,4Hz
D. 1,2Hz
Câu 4. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc đơn dài 1 thực hiện được 5 dao động bé, con lắc
đơn dài  2 thực hiện được 9 dao động bé. Hiệu chiều dài dây treo của hai con lắc là 112cm. Tính độ
dài 1 và  2 của hai con lắc.
A. 1 = 162cm và  2 = 50cm
B. 1 = 50cm và  2 = 162cm
C. 1 = 140cm và  2 = 252cm
D. 1 = 252cm và  2 = 140cm

Buổi 1
Câu 5. Hai con lắc đơn có chiều dài hơn kém nhau 22 cm, đặt ở cùng một nơi. Người ta thấy rằng
trong khoảng thời gian t , con lắc thứ nhất thực hiện được 30 dao động, con lắc thứ hai được 36 dao
động.Chiều dài của các con lắc lần lượt là:
A. 50 cm và 72 cm
B. 72 cm và 50 cm
C. 44 cm và 22 cm
D. 132 cm và 110 cm
Câu 6. Một con lắc đơn có l =50cm dao động điều hòa với chu kỳ T. Cắt dây thành hai đoạn l1 và l2.
Biết chu kỳ của hai con lắc đơn có l1 và l2 lần lượt là T1 = 2,4s ; T2 = 1,8s. l1 , l2 ...



 !"#$!%"!&'( )$*$"+,-.!&'(/0123 $40$156$27

l
g

 ! "#$%&
'()
l
g
*
1
2
l
g
8"+9/0123 2:";0$40$156$27+"!"0<2$":/.
+
,
!
!(-.%/ !
,
!
'%/ !!
1 2
l l l
-(- %01!

2
1
T

2
2
T
&
'%/ !!
,
2
-(- %01!

2
1
T
3
2
2
T
&
"=>
45 !
,

l
g
45 !!6
g
ll
T

7
7
l
l
8 !9%:;&
4<=>?
g
ll
T
T
,
'@A
l
B$%C&
'D8
? E1%/0F01 !
,
 %01(-
,
7GH&E1%/ F(I01 !
%01(-
7GJ&'(-.%/0F01 !
,

!&
K&7GL M&, '&,GN O&7GH
?8 '%%/0F !l = l
1
+l
2
-() %01PQ!,"#&'%/0F
!!
,
-() %01PQ!7GH"#&'%/ !l' = l
1
-l
2
- %01PQ()
!
K&7GJ"#  M&7G
L
"#& '&7GN"# O&7GR"#
?@ E1%/0F !
,
 %010%!*
,
STUG( !!
- %
010%!*
NTUG(%/ !
,

- %01!
K&RTU M&GRTU '&GNTU O&,GTU
?A %V1(%;G%/0F !
,
WX0YR %01PQG%/
0F !
WX0YZ %01PQ&TX ! "#$%.%/!,,&B01
!
,
!
.%/&
K&
,
,J!
R7M&
,
R7!
,J
'&
,
,N7!
RO&
,
R!
,N7
CON LẮC ĐƠN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CON LẮC ĐƠN - Người đăng: khanhthanhhoa07091993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
CON LẮC ĐƠN 9 10 164