Ktl-icon-tai-lieu

Con lắc đơn hay

Được đăng lên bởi quang-minh1
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2646 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò iii. Con l¾c ®¬n

A. Lý thuyÕt.
* Dao ®éng cña con l¾c ®¬n nãi chung kh«ng ph¶i lµ dao ®éng ®iÒu hoµ. Khi dao ®éng nhá (sin  
 rad, tøc lµ   100) bá qua mäi ma s¸t vµ lùc c¶n cña m«i trêng th× dao ®éng cña con l¾c ®¬n lµ dao ®éng
®iÒu hoµ.
* Ph¬ng tr×nh dao ®éng khi biªn ®é gãc m  100
* Ph¬ng tr×nh li ®é dµi: s = smcos(t + )
* Chó ý: NÕu coi quü ®¹o cña con l¾c ®¬n nh lµ mét ®o¹n th¼ng th× ph¬ng tr×nh li ®é dµi cã d¹ng: x
= Acos (t + ) víi A = Sm = ℓm vµ x = ℓ.
* Ph¬ng tr×nh li ®é gãc:  = mcos(t + )
Q
s = ℓ lµ li ®é dµi; sm = ℓm lµ biªn ®é dµi; : li ®é gãc; m biªn ®é gãc (h×nh vÏ).
Chó ý:  vµ  m ph¶i tÝnh b»ng ®¬n vÞ rad.
max
* TÇn sè gãc - chu k× - tÇn sè:
ℓ
g

=
l
l
2
T=
= 2
B

B’
g
O
s
f= 1  1 g
smax
T 2 l
2
* VËn tèc: ë li ®é gãc  bÊt k×: v = 2gℓ(cos - cosm)

2
Lu ý: nÕu m  100 th× cã thÓ dïng l - cosm = 2sin2( m ) = m
2
2
 vmax = m gl =  sm  v = s' = -smsin(t + )
* Søc c¨ng d©y: T = mg(3cos - 2cosm)
T¹i VTCB: Tvtcb = mg(3 – 2gcosm) = Tmax
T¹i vÞ trÝ biªn: Tbiªn = Tmin = mgcosm
* N¨ng lîng dao ®éng:
§éng n¨ng: W® =

1
mv2 = mgℓ(cos - cosm)
2

ThÕ n¨ng: Wt = mgh = mgℓ( l - cos)
W = mgl( l - cosm) = W®max = Wtmax

mgl 2
mg 2
2
Lu ý: khi m  100 th× cã thÓ dïng l - cosm = 2sin2( m ) = m  W =
m=
s m = const.
2
2
2l
2
b. bµi tËp ¸p dông.
Daïng 1. X¸c ®Þnh chu kú, tÇn sè cña con l¾c ®¬n.
 C¬ n¨ng:

* Ph¬ng ph¸p.
* Dùa vµo ®iÒu kiÖn bµi ra thiÕt lËp c¸c hÖ thøc:
l
2
T=
= 2

g

f= 1  1 g
T 2 l
* Thùc hiÖn c¸c thao t¸c biÕn ®æi to¸n häc ®Ó tÝnh chu kú, tÇn sè cña con l¾c.
Baøi taäp aùp duïng.

1. Hai con l¾c ®¬n cã chu kú dao ®éng nhá lµ 2s vµ 2,5s. TÝnh chu kú cña con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi b»ng
hiÖu chiÒu dµi 2 con l¾c trªn.
2. Trong cïng mét kho¶ng thêi gian con l¾c cã chiÒu dµi ℓ1 thùc hiÖn 8 dao ®éng, con l¾c cã chiÒu dµi
l 2 thùc hiÖn 10 dao ®éng, biÕt hiÖu chiÒu dµi hai con l¾c b»ng 9cm. T×m chiÒu dµi mçi con l¾c.

3. Mét con l¾c ®¬n cã ®é dµi ℓ1 dao ®éng víi chu kú T1 = 0,8s. Mét con l¾c ®¬n kh¸c cã ®é dµi ℓ2 dao
®éng víi chu kú T2 = 0,6s. TÝnh chu kú cña con l¾c ®¬n cã ®é dµi ℓ1 + ℓ2.
4. Mét con l¾c ®¬n cã ®é dµi ℓ, trong kho¶ng thêi gian t thùc hiÖn ®îc 6 dao ®éng. Ngêi ta gi¶m bít ®é
dµi cña nã ®i 16cm, còng trong kho¶ng thêi gian t nh tríc nã thùc hiÖn ®îc 10 dao ®éng. TÝnh chiÒu dµi ban
®Çu cña con l¾c.
5. T¹i mét n¬i cã hai con l¾c ®¬n ®ang dao ®éng víi c¸c biªn ®é nhá. Trong cïng mét kho¶ng thêi gian,
ngêi ta thÊy con l¾c thø nhÊt thùc hiÖn ®îc 4 dao ®éng, con l¾c th...
Chuyªn ®Ò iii. Con l¾c ®¬n
A. Lý thuyÕt.
* Dao ®éng cña con l¾c ®¬n nãi chung kh«ng ph¶i lµ dao ®éng ®iÒu hoµ. Khi dao ®éng nhá (sin
rad, tøc lµ
10
0
) bá qua mäi ma s¸t vµ lùc c¶n cña m«i trêng th× dao ®éng cña con l¾c ®¬n lµ dao ®éng
®iÒu hoµ.
* Ph¬ng tr×nh dao ®éng khi biªn ®é gãc
m
10
0
* Ph¬ng tr×nh li ®é dµi: s = s
m
cos(t + )
* Chó ý: NÕu coi quü ®¹o cña con l¾c ®¬n nhmét ®o¹n th¼ng th× ph¬ng tr×nh li ®é dµi cã d¹ng: x
= Acos (t + ) víi A = S
m
=
m
vµ x = .
* Ph¬ng tr×nh li ®é gãc: =
m
cos(t + )
s = lµ li ®é dµi; s
m
=
m
lµ biªn ®é dµi; : li ®é gãc;
m
biªn ®é gãc (h×nh vÏ).
Chó ý:
m
ph¶i tÝnh b»ng ®¬n vÞ rad.
* TÇn sè gãc - chu k× - tÇn sè:
=
g
l
T =
2
= 2
g
l
f =
1 1
2
g
T
l
* VËn tèc: ë li ®é gãc bÊt k×: v
2
= 2g(cos - cos
m
)
Lu ý: nÕu
m
10
0
th× cã thÓ dïng l - cos
m
= 2sin
2
(
2
m
) =
2
2
m
v
max
=
m
gl
= s
m
v
= s' = -s
m
sin(t + )
* Søc c¨ng d©y: T
= mg(3cos - 2cos
m
)
T¹i VTCB: T
vtcb
= mg(3 – 2gcos
m
) = T
max
T¹i vÞ trÝ biªn: T
biªn
= T
min
= mgcos
m
* N¨ng lîng dao ®éng:
§éng n¨ng: W
®
=
2
1
mv
2
= mg(cos - cos
m
)
ThÕ n¨ng: W
t
= mgh
= mg( l - cos)
C¬ n¨ng: W = mgl( l - cos
m
) = W
®max
= W
tmax
Lu ý: khi
m
10
0
th× cã thÓ dïng l - cos
m
= 2sin
2
(
2
m
) =
2
2
m
W =
2
mgl
2
m
=
s
2
m
= const.
b. bµi tËp ¸p dông.
Daïng 1. X¸c ®Þnh chu kú, tÇn sè cña con l¾c ®¬n.
* Ph¬ng ph¸p.
* Dùa vµo ®iÒu kiÖn bµi ra thiÕt lËp c¸c hÖ thøc:
T =
2
= 2
g
l
f =
1 1
2
g
T
l
* Thùc hiÖn c¸c thao t¸c biÕn ®æi to¸n häc ®Ó tÝnh chu kú, tÇn sè cña con l¾c.
Baøi taäp aùp duïng.
1. Hai con l¾c ®¬n cã chudao ®éng nhá 2s vµ 2,5s. TÝnh chu kú cña con l¾c ®¬nchiÒu dµi b»ng
hiÖu chiÒu dµi 2 con l¾c trªn.
2. Trong cïng mét kho¶ng thêi gian con l¾c chiÒu dµi
1
thùc hiÖn 8 dao ®éng, con l¾c chiÒu dµi
2
l
thùc hiÖn 10 dao ®éng, biÕt hiÖu chiÒu dµi hai con l¾c b»ng 9cm. T×m chiÒu dµi mçi con l¾c.
O
B
s
B
s
max
max
Q
Con lắc đơn hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Con lắc đơn hay - Người đăng: quang-minh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Con lắc đơn hay 9 10 455