Ktl-icon-tai-lieu

Con Lắc đơn

Được đăng lên bởi nguyen-tai-sy1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3928 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thầy Nguyễn Văn Dân – Long An – 0975733056

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 câu CON LẮC ĐƠN
(Xếp theo 5 dạng)
--------------------------------Dạng 1: Con lắc đơn vướng đinh và hai con lắc trùng phùng.
Câu 1: Con lắc đơn l = 1,5(m). Dao động trong trọng trường g = 2(m/s2), khi dao động cứ dây treo thẳng đứng
thì bị vướng vào một cái đinh ở trung điểm của dây. Chu kì dao động của con lắc sẽ là :
A.

6 (s).

B.

3 (s).

C.

6
2

3 (s).

D.

3 (s).
2

Câu 2: Cho một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo trên một sợi dây chỉ nhẹ, không co giãn. Con lắc đang
dao động với biên độ A nhỏ và đang đi qua vị trí cân bằng thì điểm giữa của sợi chỉ bị giữ lại. Biên độ dao động
sau đó là
A. A’ = A 2 .
B. A’ = A/ 2 .
C. A’ = A.
D. A’ = A/2.
Câu 3: Một con lắc đơn có chiều dài . Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 0 = 300 rồi thả nhẹ cho
dao động. Khi đi qua vị trí cân bằng dây treo bị vướng vào một chiếc đinh nằm trên đường thẳng đứng cách điểm
treo con lắc một đoạn / 2 . Tính biên độ góc 0 mà con lắc đạt được sau khi vướng đinh ?
A. 340.
B. 300.
C. 450.
D. 430.
Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kỳ T1 khi qua vị trí cân bằng dây treo con lắc
bị kẹp chặt tại trung điểm của nó. Chu kỳ dao động mới tính theo chu kỳ ban đầu là bao nhiêu?
A. T1/ 2
B. T1/ 2
C. T1 2
D. T1(1+ 2 ).
Câu 5: Kéo con lắc đơn có chiều dài = 1m ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ so với phương thẳng đứng rồi
thả nhẹ cho dao động. Khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo bị vướng vào một chiếc đinh đóng dưới điểm treo con
lắc một đoạn 36cm. Lấy g = 10m/s2. Chu kì dao động của con lắc trước khi bị vướng đinh là
A. 3,6s.
B. 2,2s.
C. 1,99s.
D. 1,8s.
Câu 6: Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là 4s và 4,8s. Kéo hai con lắc lệch một góc nhỏ
như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này sau thời gian:
A. 8,8s
B. 12/11 s
C. 6,248s
D. 24s.
Câu 7: Đặt con lắc đơn dài hơn dao động với chu kì T gần 1 con lắc đơn khác có chu kì dao động T1=2(s). Cứ
sau t = 200(s) thì trạng thái dao động của hai con lắc lại giống nhau. Chu kì dao động T của con lắc đơn là:
A.1,98(s)
B. 2,30(s)
C. 2,02 (s)
D. 1,89 (s) .
Câu 8: Hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt là T1 0,3s và T2 0,6s được kích thích cho bắt đầu dao
động nhỏ cùng lúc. Chu kì dao động trùng phùng của bộ đôi con lắc này bằng:
A. 1,2 s
B. 0,9 s
C. 0,6 s
D. 0,3 s.
Câu 9...
Thầy Nguyễn Văn Dân Long An 0975733056
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 câu CON LC ĐƠN
(Xếp theo 5 dng)
---------------------------------
Dạng 1: Con lc đơn vướng đinh và hai con lc trùng phùng.
Câu 1: Con lắc đơn l = 1,5(m). Dao động trong trọng trường g =
2
(m/s
2
), khi dao động cứ dây treo thẳng đứng
thì bị vướng vào một cái đinh ở trung điểm của dây. Chu kì dao động của con lắc sẽ là :
A.
6
(s). B.
3
(s). C.
63
2
(s). D.
3
2
(s).
Câu 2: Cho một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo trên một sợi dây chỉ nhẹ, không co giãn. Con lắc đang
dao động với biên độ A nhỏ và đang đi qua vị trí cân bằng thì điểm giữa của sợi chỉ bị giữ lại. Biên độ dao động
sau đó là
A. A’ = A
2
. B. A’ = A/
2
. C. A’ = A. D. A’ = A/2.
Câu 3: Một con lắc đơn chiều dài . Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc
0
= 30
0
rồi thả nhẹ cho
dao động. Khi đi qua vị trí cân bằng dây treo bị vướng vào một chiếc đinh nằm trên đường thẳng đứng cách điểm
treo con lắc một đoạn
/2
. Tính biên độ góc
0
mà con lắc đạt được sau khi vướng đinh ?
A. 34
0
. B. 30
0
. C. 45
0
. D. 43
0
.
Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kỳ T
1
khi qua vị trí cân bằng dây treo con lắc
bị kẹp chặt tại trung điểm của nó. Chu kỳ dao động mới tính theo chu kỳ ban đầu là bao nhiêu?
A. T
1
/ 2 B. T
1
/
2
C. T
1
2
D. T
1
(1+
2
).
Câu 5: Kéo con lắc đơn chiều dài = 1m ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ so với phương thẳng đứng rồi
thả nhẹ cho dao động. Khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo bị vướng vào một chiếc đinh đóng dưới điểm treo con
lắc một đoạn 36cm. Lấy g = 10m/s
2
. Chu kì dao động của con lắc trước khi bị vướng đinh là
A. 3,6s. B. 2,2s. C. 1,99s. D. 1,8s.
Câu 6: Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là 4s và 4,8s. Kéo hai con lắc lệch một góc nhỏ
như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này sau thời gian:
A. 8,8s B. 12/11 s C. 6,248s D. 24s.
Câu 7: Đặt con lắc đơn dài hơn dao động với chu kì T gần 1 con lắc đơn khác có chu kì dao động T
1
=2(s). Cứ
sau t = 200(s) thì trạng thái dao động của hai con lắc lại giống nhau. Chu kì dao động T của con lắc đơn là:
A.1,98(s) B. 2,30(s) C. 2,02 (s) D. 1,89 (s) .
Câu 8: Hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt là
sT 3,0
1
sT 6,0
2
được kích thích cho bắt đầu dao
động nhỏ cùng lúc. Chu kì dao động trùng phùng của bộ đôi con lắc này bằng:
A. 1,2 s B. 0,9 s C. 0,6 s D. 0,3 s.
Câu 9: Hai con lắc A và B cùng dao động trong hai mặt phẳng song song. Trong thời gian dao động có lúc hai
con lắc cùng qua vị trí cân bằng thẳng đứng và đi theo cùng chiều (gọi là trùng phùng). Thời gian gian hai lần
trùng phùng liên tiếp là T = 13 phút 22 giây. Biết chu kì dao động con lắc A là T
A
= 2 s và con lắc B dao động
chậm hơn con lắc A một chút. Chu kì dao động con lắc B là:
A.2,002(s) B. 2,005(s) C.2,006 (s) D. 2,008 (s).
Câu 10: Một con lắc đơn có chu kì dao động T chưa biết dao động trước mặt một con lắc đồng hồ có chu kì T
0
= 2s. Con lắc đơn dao động chậm hơn con lắc đồng hồ một chút nên có những lần hai con lắc chuyển động cùng
chiều và trùng nhau tại vị trí cân bằng của chúng ( gọi là những lần trùng phùng). Quan sát cho thấy khoảng thời
gian giữa hai lần trùng phùng liên tiếp bằng 7 phút 30 giây. Hãy tính chu kì T của con lắc đơn và độ dài con lắc
đơn.lấy g = 9.8 m/s
2
.
A. 1,98 s và 1 m B. 2,009 s và 1 m C. 2,009 s và 2 m D. 1,98 s và 2 m
Dạng 2: Chu kì, tn s ca con lc đơn ph thuc vào nhit đ và độ cao.
Con Lắc đơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Con Lắc đơn - Người đăng: nguyen-tai-sy1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Con Lắc đơn 9 10 340