Ktl-icon-tai-lieu

con lắc lò xo

Được đăng lên bởi bachoc26-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUYỆN THI ðẠI HỌC VẬT LÝ
Trần Thế An
tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557

ðề thi ……………….......
Khối: …………………...
Thời gian thi : …………..

§Ò thi m«n 20 Bai tap nang cao cuc kho Con lac lo xo
(M· ®Ò 321)
C©u 1 : Hai lò xo có ñọ cứng lần lượt là k1 và k2. Khi treo vật khối lượng m vào hai lò xo ghép nối tiếp thì
chu kì dao ñộng là 0,65s, khi treo vật khối lượng m vào hai lò xo ghép song song thì chu kì dao ñộng
là 3/13s. Tính chu kì dao ñộng của con lắc khi treo vật lần lượt với k1 và k2.
B. 0,35s; 0,4s
A. 0,3s, 0,35s
C. 0,25s; 0,6s
D. 0,4s; 0,5s
C1: Thay ngược số từ kết quả vào ñể tìm ngược. Kết quả nào phù hợp thì nhận. Cách này có thể
nhanh hơn cách giải xuôi. Nếu làm nhanh chỉ mất chừng 30s.
0,32 + 0,352 =/= 0,652 loại
0,42 + 0,352 =/= 0,652 loại
0,252 + 0,62 = 0,652 nhận thử tiếp trường hợp song song ñánh C
C2: trong trường hợp mắc song song: 1/Tss2 = 1/T12 + 1/T22
trong trường hợp mắc song song: Tnt2 = T12 + T22
Tss2. Tnt2 = T12.T22
2
T1 , T22 là hai nghiệm của pt: X2 - Tnt2.X + Tss2. Tnt2 = 0
Nếu tính quen rồi có thể viết ngay ñược pt này ñể tính T1, T2 theo phương trình:
X2 – Tlớn2.X + Tlớn2. Tbé2 = 0 rồi xem giá trị nào lớn, bé mà thay vào pt chứ cũng không cần biết nt
hay song song luôn. Cách này nếu nhớ công thức chỉ mất 20s, nhập số 10s và ñợi máy giải pt 10s.
C©u 2 : Một con lắc lò xo treo thẳng ñứng. Kích thích cho con lắc dao ñộng ñiều hòa theo phương thẳng
ñứng. Chu kì và biên ñộ dao ñộng của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng ñứng
chiều dương hướng xuống, gốc tọa ñộ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân
bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 và π2 = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi
lực ñàn hồi của lò xo có ñộ lớn cực ñại ñến khi lực ñàn hồi của lò xo có ñộ lớn cực tiểu là
7
2
3
1
s.
s.
s
s.
A.
B.
C.
D.
30
15
10
30
Tính deltal = 4cm từ T và g
Delta l < A lực ñàn hồi cực tiểu bằng 0 ở vị trí lò xo không giãn không nén
ñộ x = -4 cm ( do chiều dương hướng xuống)
Lò xo có ñộ lớn cực ñại khi vật ở biên dương.
Từ biên dương ñến vị trí x = -4 góc quay 1200 1/3T = 1/3.0,4 = 2/15s

tương ứng với li

C©u 3 : Hai lò xo có ñộ cứng lần lượt là k1 = 100N/m và k2 = 150N/m. Treo vật khối lượng m = 250g vào
hai lò xo ghép song song. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng xuống dưới một ñoạn 4/π cm rồi thả nhẹ.
Khi vật qua vị tria cân bằng thì lò xo 2 bị ñứt. Vật dao ñộng dưới tác dụng của lò xo 1. Tính biên ñộ
dao ñộng của con lắc sau khi lò xo 2 ñứt.
A. 3,5cm
B. 2cm
C. 2,5cm
D. 3cm
Ghép song song: k ...
1
LUYỆN THI ðẠI HỌC VẬT LÝ
Trần Thế An
tranthean1809@gmail.com – 09.3556.4557
ðề thi ……………….......
Khối: …………………...
Thời gian thi : …………..
§Ò thi m«n 20 Bai tap nang cao cuc kho Con lac lo xo
(M· ®Ò 321)
C©u 1 :
Hai lò xo có ñọ cứng lần lượt là k
1
và k
2
. Khi treo vật khối lượng m vào hai lò xo ghép nối tiếp thì
chu kì dao ñộng là 0,65s, khi treo vật khối lượng m vào hai lò xo ghép song song thì chu kì dao ñộng
là 3/13s. Tính chu kì dao ñộng của con lắc khi treo vật lần lượt với k
1
và k
2
.
A.
0,3s, 0,35s
B.
0,35s; 0,4s
C.
0,25s; 0,6s
D.
0,4s; 0,5s
C1: Thay ngược số từ kết quả vào ñể tìm ngược. Kết quả nào phù hợp t nhận. Cách này có thể
nhanh hơn cách giải xuôi. Nếu làm nhanh chỉ mất chừng 30s.
0,3
2
+ 0,35
2
=/= 0,65
2
loại
0,4
2
+ 0,35
2
=/= 0,65
2
loại
0,25
2
+ 0,6
2
= 0,65
2
nhận thử tiếp trường hợp song song ñánh C
C2: trong trường hợp mắc song song: 1/Tss
2
= 1/T
1
2
+ 1/T
2
2
trong trường hợp mắc song song: Tnt
2
= T
1
2
+ T
2
2
Tss
2
. Tnt
2
= T
1
2
.T
2
2
T1
2
, T2
2
là hai nghiệm của pt: X
2
- Tnt
2
.X + Tss
2
. Tnt
2
= 0
Nếu tính quen rồi có thể viết ngay ñược pt này ñể tính T1, T2 theo phương trình:
X
2
– T
lớn
2
.X + T
lớn
2
. T
2
= 0 rồi xem giá trị nào lớn, bé mà thay vào pt chứ cũng không cần biết nt
hay song song luôn. Cách này nếu nhớ công thức chỉ mất 20s, nhập số 10s và ñợi máy giải pt 10s.
C©u 2 :
Một con lắc lò xo treo thẳng ñứng. Kích thích cho con lắc dao ñộng ñiều hòa theo phương thẳng
ñứng. Chu kì và biên ñộ dao ñộng của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng ñứng
chiều dương hướng xuống, gốc tọa ñộ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân
bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s
2
π
2
= 10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi
lực ñàn hồi của lò xo có ñộ lớn cực ñại ñến khi lực ñàn hồi của lò xo có ñộ lớn cực tiểu là
A.
7
s
30
.
B.
2
15
.
C.
3
s
10
D.
1
s
30
.
Tính deltal = 4cm từ T và g
Delta l < A
lực ñàn hồi cực tiểu bằng 0 ở vị trí lò xo không giãn không nén
tương ứng với li
ñộ x = -4 cm ( do chiều dương hướng xuống)
Lò xo có ñộ lớn cực ñại khi vật ở biên dương.
Từ biên dương ñến vị trí x = -4
góc quay 120
0
1/3T = 1/3.0,4 = 2/15s
C©u 3 :
Hai lò xo có ñộ cứng lần lượt là k
1
= 100N/m và k
2
= 150N/m. Treo vật khối lượng m = 250g vào
hai lò xo ghép song song. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng xuống dưới một ñoạn 4/π cm rồi thả nhẹ.
Khi vật qua vị tria cân bằng thì lò xo 2 bị ñứt. Vật dao ñộng dưới tác dụng của lò xo 1. Tính biên ñộ
dao ñộng của con lắc sau khi lò xo 2 ñứt.
A.
3,5cm
B.
2cm
C.
2,5cm
D.
3cm
Ghép song song: k = k1 + k2 = 250
delta(l) = 1cm
Vận tốc của vật ở vị trí cân bằng: v = wA = 40
Sau khi lò xo 2 ñứt, vật chỉ chịu tác dụng của lò xo 1 với ñộ cứng k1 = 100
delta(l
1
) = 2,5cm
vị trí cân bằng cũ cách vị trí cân bằng mới 1,5cm hay x1 = 1,5cm
Vận tốc v1 = 40, w1 = 20
A = 2,5cm chọn C
C©u 4 :
Một lò xo ñồng chất có khối lượng không ñáng kể và ñộ cứng k
0
= 60N/m. Cắt lò xo ñó thành hai
ñoạn có tỉ lệ chiều dài l
1
:l
2
= 2:3. Nối hai ñoạn lò xo nói trên với vật nặng khối lượng m = 400g rồi
con lắc lò xo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
con lắc lò xo - Người đăng: bachoc26-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
con lắc lò xo 9 10 203