Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ 11

Được đăng lên bởi camsuonghateliving-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HOI KIÊM TRA BÀI CU

Bµi 19

TÖÏ ÑOÄNG HOÙA TRONG CHEÁ TAÏO CÔ KHÍ
I/ Maùy töï ñoäng,
ngöôøi maùy coâng
nghieäp vaø daây
chuyeàn saûn xuaát
II/ Caùc bieän phaùp
ñaûm baûo söï phaùp
trieån beàn vöõng
trong saûn xuaát cô
khí

1/ Maùy töï ñoäng
2/ Ngöôøi maùy coâng
ngheäp
3/ Daây truyeàn töï ñoäng
1/ OÂ nhieãm moâi tröôøng
trong saûn xuaát cô khí
2/ Bieän phaùp ñaûm baûo
söï phaùt trieån beàn vöõng
trong sx cô khí

TÖÏ ÑOÄNG HOÙA TRONG CHEÁ TAÏO CÔ KHÍ
I/ Maùy töï ñoäng, ngöôøi maùy coâng nghieäp vaø daây chuyeàn
saûn xuaát
1/ Maùy töï ñoäng: Xem hình
a/ Khaùi nieäm : Cho bieát vê khai niêm maùy töï ñoäng ?
Laø maùy hoaøn toaøn thaønh moät nhieäm vuï naøo ñoù theo
chöông trình ñònh tröôùc maø khoâng coù söï tham gia con
ngöôøi.
b/ Phaân loaïi : Maùy töï ñoäng ñöôïc chia laøm maáy loaïi ?Xem hình
Chia laøm 2 loaïi nhö sau :
- Maùy töï ñoäng cöùng : laø maùy ñieàu khieån baèng cô khí.
- Maùy töï ñoäng meàm : coù theå thay ñoåi chöông trình deå daøng.

TÖÏ ÑOÄNG HOÙA TRONG CHEÁ TAÏO CÔ KHÍ
I/ Maùy töï ñoäng, ngöôøi maùy coâng nghieäp vaø daây chuyeàn
saûn xuaát
1/ Maùy töï ñoäng:
2/ Ngöôøi maùy coâng ngheäp : Xem hình
a/ Khaùi nieäm : KN veà ngöôøi maùy coâng ngheäp ?
Laø moät thieát bò töï ñoäng ña chöùc naêng hoaït ñoäng theo
chöông trình saép ñaët saün.
b/ Coâng duïng cuûa robot : Xem hình
- Ñöôïc duøng trong
Coândaâ
g duï
y chuyeà
ng cuûanroâ
saûbnotxuaá
nhö
t coâ
theá
ngnaø
nghieä
o? p.
- Thay theá cho con ngöôøi laøm vieäc ôû nhöõng moâi tröôøng
nguy hieåm…
* Đặc điểm của robot :

TÖÏ ÑOÄNG HOÙA TRONG CHEÁ TAÏO CÔ KHÍ
I/ Maùy töï ñoäng, ngöôøi maùy coâng nghieäp vaø daây chuyeàn
saûn xuaát
1/ Maùy töï ñoäng:
2/ Ngöôøi maùy coâng ngheäp :
Xem hình
3/ Daây truyeàn töï ñoäng: Nhö theá naøo laø daây truyeàn töï ñoäng ?
Laø toå hôïp cuûa caùc maùy vaø thieát bò töï ñoäng ñöôïc saép
xeáp theo moät traät töï thöïc hieän ñeå hoøan thaønh moät saûn
phaåm naøo ñoù.
* Đặc điểm :
- Thay thế con người trong sản xuất.
- Thao tac ky thuât chinh xac.
- Năng xuất lao động cao; hạ gia thành sản phẩm.

TÖÏ ÑOÄNG HOÙA TRONG CHEÁ TAÏO CÔ KHÍ
I/ Maùy töï ñoäng, ngöôøi maùy coâng nghieäp vaø daây chuyeàn
saûn xuaát
II/ Caùc bieän phaùp ñaûm baûo söï phaùp trieån beàn vöõng trong
saûn xuaát cô khí :
Xem hình
1/ OÂ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát cô khí :
Neâu vaøi hieän töôïng oâ nhieãm moâi tröôøng ?
Cac hiên tượng ô nhiễm môi trường nhö : nhà may daàu
cô khí, khí thaûi, pheá thaûi cuûa saûn phaåm…
Neâu vaøi vi du oâ nhieãm moâi tröôøng ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ 11 - Người đăng: camsuonghateliving-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Công nghệ 11 9 10 747