Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ bảo quản thực phẩm

Được đăng lên bởi Mỏ Nhọn
Số trang: 190 trang   |   Lượt xem: 2488 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN
THỰC PHẨM
(45 TIẾT)

CNBQ THUCPHAM-H.9.08

1

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC
CỦA BẢO QUẢN TP.
• Mục đích: Giữ được khối lượng và chất lượng
của thực phẩm trong quá trình lưu giữ.
• Yêu cầu: các yêu cầu chính sau:
1/ Chất lượng của thực phẩm ít bị suy giảm trong
quá trình bảo quản.
2/ Khối lượng không bị mất đi ngoài ý định.
3/ Phòng-Trừ được sinh vật hại và các lây nhiễm có
hại cho thực phẩm trong bảo quản.
4/ Dễ nhập, dễ xuất một khối lượng nhất định khi
cần.
5/ Thích ứng với điều kiện kinh tế, kỹ thuật mỗi vùng.
CNBQ THUCPHAM-H.9.08

2

* Nguyên tắc

của công nghệ bảo quản là tạo điều
kiện tối ưu để hạn chế các tác nhân gây hại đến kh ối
lượng và chất lượng thực phẩm. Có các biện pháp kỹ
thuật/nguyeân taéc :
- Bảo quản trong kho thường : kho kiên cố, bán kiên cố,
kho đơn giản, kho ngoài đồng, hầm đất...
- Bảo quản trong kho có điều tiết khí hậu: kho lạnh, kho
mát, kho có môi trường điều biến (Modified
Atmosphere, MA...)
- Bảo quản bằng chất bảo quản : muối ăn, axit hữu cơ,
kháng sinh, hoá chất BVTV, ozon, ion, khí trơ.
- Bảo quản bằng các tác nhân vật lí (nhiệt độ nóng, lạnh,
làm khô, tia gamma, tia cực tím, sóng siêu âm...)
- Chế biến bảo quản như : đóng hộp, chai, lên men, hun
khói…
- Cải tạo giống có khaû naêng chống chọi sâu bệnh tốt.
CNBQ THUCPHAM-H.9.08

3

NỘI DUNG MÔN HỌC CNBQ THỰC PHẨM :
I.

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA THỰC PHẨMBIẾN ĐỔI CỦA CHÚNG TRONG BẢO QUẢN
(12 tiết) : Nước, protit, lipit, gluxit, enzin, Pectin, chất
mầu…
II. TỔN THẤT TRONG BẢO QUẢN THỰC PHẨM (9t) : Do :
1. Hoạt động SH của TP, 2. SV hại - Biện pháp phòngdiệt, 3. Tổn thất TP trong BQ trên thế giới.
III. CÁC NGUYÊN LÝ BẢO QUẢN THỰC PHẨM (3 t) :
Duy trì, hạn chế, tiêu diệt sự sống – Một vài kỹ thuật BQ
thực phẩm.
IV. CN BẢO QUẢN THỰC PHẨM (Giới thiệu vài CN
điển hình) (21t) :
+ Nông sản ( Thóc/Gạo).
+ Rau - Quûa.
+ Thịt, cá.
CNBQ THUCPHAM-H.9.08

4

Thực phẩm trong baûo quaûn thöôøng bò bieán ñoåi chaát
löôïng, giaù trò dinh döôõng, caûm quan, coù khi phaûi huûy
boû vì chuùng ñaõ bieán thaønh caùc chaát ñoäc haïi.
Coù caùc nguyeân nhaân bieán ñoåi chính sau :
- Söï bieán ñoåi chaát löôïng cuûa caùc thaønh phaàn hoaù
hoïc trong thöïc phaåm.
- Hoaït ñoäng cuûa VSV, caùc chaá55t men do chuùng
taïo ra, söï aên haïi cuûa caùc sinh vaät haïi khaùc.
- Moâi tröôøng baûo quaûn : T0C, W%KK, ñieàu kieän
baûo quaûn, an toaøn VSTP…

CNBQ THUCPHAM-H.9.08

5

I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA THỰC PHẨM –
BIẾN ĐỔI CỦA CHÚNG TRONG BẢO QUẢN

Vô cơ :
Thành phần hoá học
của thực phẩm ...
CNBQ THUCPHAM-H.9.08 1
CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN
THỰC PHẨM
(45 TIẾT)
Công nghệ bảo quản thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ bảo quản thực phẩm - Người đăng: Mỏ Nhọn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
190 Vietnamese
Công nghệ bảo quản thực phẩm 9 10 578