Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ đúc

Được đăng lên bởi Hiếu Ckm Spkt
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1478 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o tr×nh: c«ng nghÖ ®óc

ch−¬ng 1

kh¸i niÖm chung
1.1. Thùc chÊt, ®Æc ®iÓm vµ c«ng dông
1.1.1. Thùc chÊt
§óc lµ ph−¬ng ph¸p chÕ t¹o s¶n phÈm b»ng c¸ch rãt kim lo¹i láng vµo khu«n cã
h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh, sau khi kim lo¹i ho¸ r¾n trong khu«n ta thu ®−îc vËt ®óc cã h×nh
d¸ng gièng nh− khu«n ®óc.
NÕu vËt phÈm ®óc ®−a ra dïng ngay gäi lµ chi tiÕt ®óc, cßn nÕu vËt phÈm ®óc ph¶i
qua gia c«ng ¸p lùc hay c¾t gät ®Ó n©ng cao c¬ tÝnh, ®é chÝnh x¸c kÝch th−íc vµ ®é bãng
bÒ mÆt gäi lµ ph«i ®óc.
§óc cã nh÷ng ph−¬ng ph¸p sau: ®óc trong khu«n c¸t, ®óc trong khu«n kim lo¹i,
®óc d−íi ¸p lùc, ®óc li t©m, ®óc trong khu«n mÉu ch¶y, ®óc trong khu«n vá máng, ®óc
liªn tôc v.v... nh−ng phæ biÕn nhÊt lµ ®óc trong khu«n c¸t.
1.1.2. §Æc ®iÓm
- §óc cã thÓ gia c«ng nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau: ThÐp, gang, hîp kim mµu v.v...
cã khèi l−îng tõ mét vµi gam ®Õn hµng tr¨m tÊn.
- ChÕ t¹o ®−îc vËt ®óc cã h×nh d¹ng, kÕt cÊu phøc t¹p nh− th©n m¸y c«ng cô, vá
®éng c¬ v.v...mµ c¸c ph−¬ng ph¸p khã kh¨n hoÆc kh«ng chÕ t¹o ®−îc.
- §é chÝnh x¸c vÒ h×nh d¸ng, kÝch th−íc vµ ®é bãng kh«ng cao (cã thÓ ®¹t cao nÕu
®óc ®Æc biÖt nh− ®óc ¸p lùc).
- Cã thÓ ®óc ®−îc nhiÒu líp kim lo¹i kh¸c nhau trong mét vËt ®óc.
- Gi¸ thµnh chÕ t¹o vËt ®óc rÎ v× vèn ®Çu t− Ýt, tÝnh chÊt s¶n xuÊt linh ho¹t, n¨ng
suÊt t−¬ng ®èi cao.
- Cã kh¶ n¨ng c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸.
- Tèn kim lo¹i cho hÖ thèng rãt, ®Ëu ngãt, ®Ëu h¬i.
- DÔ g©y ra nh÷ng khuyÕt tËt nh−: thiÕu hôt, rç khÝ, ch¸y c¸t v.v...
- KiÓm tra khuyÕt tËt bªn trong vËt ®óc khã kh¨n, ®ßi hái thiÕt bÞ hiÖn ®¹i.
1.1.3.C«ng dông
S¶n xuÊt ®óc ®−îc ph¸t triÓn rÊt m¹nh vµ ®−îc sö dông rÊt réng r·i trong c¸c
ngµnh c«ng nghiÖp. khèi l−îng vËt ®óc trung b×nh chiÕm kho¶ng 40÷80% tæng khèi
l−îng cña m¸y mãc. Trong ngµnh c¬ khÝ khèi l−îng vËt ®óc chiÕm ®Õn 90% mµ gi¸
thµnh chØ chiÕm 20÷25%.

Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa - 2006

1

Gi¸o tr×nh: c«ng nghÖ ®óc

3.1.4. Ph©n lo¹i
Kü thuËt ®óc ®−îc ph©n lo¹i theo s¬ ®å sau:
Kü thuËt ®óc

§óc ®Æc biÖt

§óc trong khu«n c¸t

§óc trong hßm
khu«n

§óc trªn nÒn
x−ëng

§óc b»ng
d−ìng g¹t

khu«n
kim lo¹i

§óc ¸p lùc

§óc ly
t©m

§óc
liªn tôc

§óc trong khu«n mÉu ch¶y

§óc trong khu«n vá máng

H.1.1. S¬ ®å ph©n lo¹i ph−¬ng ph¸p ®óc
Ch−¬ng 2

§óc trong khu«n c¸t
2.1. Kh¸i niÖm vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®óc
Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®óc bao gåm c¸c c«ng ®o¹n chÝnh sau:
Bé phËn kü
thuËt
ChÕ t¹o hçn hîp
lµm khu«n

Bé phËn méc
mÉu

ChÕ t¹o hçn hîp
lµm lâi

Lµm khu«n

NÊu kim lo¹i

Lµm lâi

SÊy khu«n

SÊy lâi
L¾p r¸p khu«n vµ
rãt kim lo¹i

Ph¸ khu«n lÊy
vËt ®óc

P...
Gi¸o tr×nh: c«ng nghÖ ®óc
Trêng ®¹i häc b¸ch khoa - 2006
1
ch¬ng 1
kh¸i niÖm chung
1.1. Thùc chÊt, ®Æc ®iÓm vµ c«ng dông
1.1.1. Thùc chÊt
§óc ph¬ng ph¸p chÕ t¹o s¶n phÈm b»ng c¸ch rãt kim lo¹i láng vµo khu«n cã
h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh, sau khi kim lo¹i ho¸ r¾n trong khu«n ta thu ®îc vËt ®óc cã h×nh
d¸ng gièng nh khu«n ®óc.
NÕu vËt phÈm ®óc ®a ra dïng ngay gäi lµ chi tiÕt ®óc, cßn nÕu vËt phÈm ®óc ph¶i
qua gia c«ng ¸p lùc hay c¾t gät ®Ó n©ng cao c¬ tÝnh, ®é chÝnh x¸c kÝch thíc vµ ®é bãng
bÒ mÆt gäi lµ ph«i ®óc.
§óc cã nh÷ng ph¬ng ph¸p sau: ®óc trong khu«n c¸t, ®óc trong khu«n kim lo¹i,
®óc díi ¸p lùc, ®óc li t©m, ®óc trong khu«n mÉu ch¶y, ®óc trong khu«n vá máng, ®óc
liªn tôc v.v... nhng phæ biÕn nhÊt lµ ®óc trong khu«n c¸t.
1.1.2. §Æc ®iÓm
- §óc cã thÓ gia c«ng nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau: ThÐp, gang, hîp kim mµu v.v...
cã khèi lîng tõ mét vµi gam ®Õn hµng tr¨m tÊn.
- ChÕ t¹o ®îc vËt ®óc cã h×nh d¹ng, kÕt cÊu phøc t¹p nh th©n m¸y c«ng cô, vá
®éng c¬ v.v...mµ c¸c ph¬ng ph¸p khã kh¨n hoÆc kh«ng chÕ t¹o ®îc.
- §é chÝnh x¸c vÒ h×nh d¸ng, kÝch thíc vµ ®é bãng kh«ng cao (cã thÓ ®¹t cao nÕu
®óc ®Æc biÖt nh ®óc ¸p lùc).
- Cã thÓ ®óc ®îc nhiÒu líp kim lo¹i kh¸c nhau trong mét vËt ®óc.
- Gi¸ thµnh chÕ t¹o vËt ®óc rÎ v× vèn ®Çu t Ýt, tÝnh chÊt s¶n xuÊt linh ho¹t, n¨ng
suÊt t¬ng ®èi cao.
- Cã kh¶ n¨ng c¬ khÝ ho¸ vµ tù ®éng ho¸.
- Tèn kim lo¹i cho hÖ thèng rãt, ®Ëu ngãt, ®Ëu h¬i.
- DÔ g©y ra nh÷ng khuyÕt tËt nh: thiÕu hôt, rç khÝ, ch¸y c¸t v.v...
- KiÓm tra khuyÕt tËt bªn trong vËt ®óc khã kh¨n, ®ßi hái thiÕt bÞ hiÖn ®¹i.
1.1.3.C«ng dông
S¶n xuÊt ®óc ®îc ph¸t triÓn rÊt m¹nh vµ ®îc sö dông rÊt réng r·i trong c¸c
ngµnh c«ng nghiÖp. khèi lîng vËt ®óc trung b×nh chiÕm kho¶ng 40÷80% tæng khèi
lîng cña m¸y mãc. Trong ngµnh c¬ khÝ khèi lîng vËt ®óc chiÕm ®Õn 90% mµ gi¸
thµnh chØ chiÕm 20÷25%.
công nghệ đúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ đúc - Người đăng: Hiếu Ckm Spkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
công nghệ đúc 9 10 753