Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ GEN

Được đăng lên bởi Lùn Mà Lì
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 3249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
---------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Đề cương môn học bao gồm những nội dung cơ bản và trình bày theo trình tự sau:
1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học: Công nghệ gene
1.2 Mã môn học:
1.3 Trình độ Đại học/Cao đẳng: Trình độ Đại học
1.4 Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học
1.5 Khoa/ Ban / Trung tâm phụ trách: Khoa Công nghệ Sinh học
1.6 Số tín chỉ: 2
1.7 Yêu cầu đối với môn học:
o Điều kiện tiên quyết:
Các môn học tiên quyết: Sinh học phân tử.
Công cụ hỗ trợ: projector
o Các yêu cầu khác (nếu có):
1.8 Yêu cầu đối với sinh viên: sinh viên nên đến lớp đầy đủ, bởi vì ngoài nội dung được truyền đạt
trên lớp (mà chủ yếu tập trung vào các mục tiêu được nhấn mạnh – xem phần “Nội dung chi tiết
môn học” dưới đây), các nội dung thảo luận tại lớp hay các bài tập (được làm ngay tại lớp hay về
nhà và giải bài tập tại lớp vào các buổi học kế tiếp) với mục đích nâng cao khả năng tư duy,
luyện tập cách rút ra các vấn đề về lý thuyết qua việc đọc và phân tích các kết quả thực nghiệm
điển hình, tính tương đối của các nhận định lý thuyết và cách phản biện lại các nhận định này.
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
o Mô tả ngắn gọn về vị trí môn học, mối quan hệ với các môn học khác trong chương trình đào
tạo:
Môn SHPT là môn học được xếp vào phần “kiến thức cơ sở” của chương trình đào tạo cử nhân
ngành Công nghệ Sinh học. Sinh viên sẽ học môn SHPT sau khi đã học các môn Sinh học tế
bào, cũng như kế thừa các kiến thức sinh học đại cương từ các môn Thực vật học, Động vật học,
Tiến hóa và đa dạng sinh học
o Mục tiêu cần đạt được về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học:

1/2

Sinh viên cần nắm vững các kiến thức lý thuyết cơ bản về SHPT, chủ yếu xoay quanh cấu trúc
của vật chất di truyền, các cơ chế hoạt động và điều hòa hoạt động gene, chủ yếu là ở
prokaryote. Ngoài ra, một số ứng dụng của SHPT trong đời sống cũng sẽ được đề cập.
3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
o Tên chương, mục, tiểu mục:
o Mục tiêu:
STT

Tên

Mục tiêu

chương
1

Chương
1.

Sinh viên nắm được các ý chính sau:

Các 1. Nguyên tắc của phương pháp tách chiết acid nucleic.

phương

2. Điều khác biệt gì đáng lưu ý nhất giữa tách DNA & RNA?

pháp tách 3. Nguyên tắc của p/p quang phổ kế & điện di.
chiết,

Mục, tiểu mục
I. Các phương
pháp tách chiết
nucleic acid
1. Phương pháp

4. Bằng p/p quang phổ kế, acid nucleic được định lượng như thế tách chiết D...
1/2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------- -----------------------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Đề cương môn học bao gồm những nội dung cơ bản và trình bày theo trình tự sau:
1. THÔNG TIN VỀ N HỌC
1.1 Tên môn học: Công nghệ gene
1.2 môn học:
1.3 Trình độ Đại học/Cao đẳng: Trình độ Đại học
1.4 Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ Sinh hc
1.5 Khoa/ Ban / Trung tâm phụ trách: Khoa Công nghệ Sinh học
1.6 Số tín chỉ: 2
1.7 Yêu cầu đối với môn hc:
o Điều kiện tiên quyết:
Các môn học tiên quyết: Sinh hc phân tử.
Công cụ hỗ trợ: projector
o Các yêu cầu kc (nếu có):
1.8 Yêu cầu đối với sinh viên: sinh viên nên đến lớp đầy đủ, bởi ngoài nội dung được truyền đạt
trên lớp (mà chủ yếu tập trung vào các mục tiêu được nhấn mạnh xem phần “Nội dung chi tiết
môn học” dưới đây), các nội dung thảo luận tại lớp hay các bài tập (được làm ngay tại lớp hay về
nhà giải bài tập ti lớp vào các buổi học kế tiếp) với mục đích nâng cao khnăng tư duy,
luyện tập cách rút ra các vấn đề về thuyết qua việc đọc phân tích các kết quả thực nghiệm
điển hình, tính tương đối của các nhn định lý thuyết và cách phản biện lạic nhận định này.
2. TẢ MÔN HỌC MỤC TIÊU
o tngắn gọn về vị trí môn học, mi quan hệ với các môn học khác trong chương trình đào
to:
Môn SHPT môn hc được xếp vào phần kiến thức sởcủa chương trình đào tạo cử nhân
ngành Công nghệ Sinh học. Sinh viên sẽ học môn SHPT sau khi đã học các môn Sinh học tế
o, cũng như kế thừa các kiến thức sinh học đại cương từ các môn Thực vật học, Động vật học,
Tiến hóa và đa dạng sinh học
o Mục tiêu cần đạt được về kiến thức và k ng sau khi kết thúc môn hc:
CÔNG NGHỆ GEN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ GEN - Người đăng: Lùn Mà Lì
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
CÔNG NGHỆ GEN 9 10 764