Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ môi trường

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 941 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.4.3. Xử lý bằng phương pháp hấp thụ
a. Khái niệm
- Hấp thụ chất khí bằng chất lỏng là quá trình hòa tan chất khí
trong chất lỏng khi chúng tiếp xúc với nhau.
- Dung dịch hấp thụ: nước, dung dịch hữu cơ, vô cơ loãng.

Hai thuật ngữ:
- Chất khí ô nhiễm: chất bị hấp thụ
- Chất lỏng: chất hấp thụ

1.4.3. Xử lý bằng phương pháp hấp thụ

b. Phân loại quá trình hấp thụ

Dựa vào đặc điểm tương tác giữa chất hấp thụ và chất bị hấp thụ,
người ta chia hấp thụ thành hai loại:
- Hấp thụ vật lý;
- Hấp thụ hóa học.

(1) Hấp thụ vật lý
-Khái niệm: là quá trình hấp thụ dựa trên sự tương tác vật lý
thuần túy, chỉ bao gồm: sự khuếch tán, hòa tan các chất khí

vào trong lòng chất lỏng. Ví dụ: sự hòa tan của hơi C2H5OH
vào nước.
- Đặc điểm: là quá trình thuận nghịch, lực liên kết giữa các
phân tử khí và nước là lực vật lý (Van de van).

- Cơ chế: quá trình hấp thụ vật lý được chia làm ba bước:
(1) Bước 1: Các phân tử khí khuếch tán tới bề mặt chất lỏng;
(2) Bước 2: Các phân tử khí hòa tan vào bề mặt chất
(3) Bước 3: Khuếch tán các phân tử khí vào sâu trong lòng
chất lỏng.

Líp
BÒ mÆt
biªn
ph©n
bÒ mÆt
chia
pha

Líp
biªn
bÒ mÆt

Pha láng

Pha khÝ

B-íc 1

B-íc 2

B-íc 3

Hình… Mô hình quá trình hấp thụ vật lý

(2) Hấp thụ hóa học
- Khái niệm: là quá trình hấp thụ luôn đi kèm với một hay
nhiều phản ứng hóa học.
- Một quá trình hấp thụ hóa học bao giờ cũng gồm hai giai
đoạn: giai đoạn hấp thụ vật lý và giai đoạn xảy ra các phản

ứng hóa học.

- Cơ chế: gồm 4 bước:
+ Bước 1 – 2 – 3: như các bước của quá trình hấp thụ vật lý;
+ Bước 4: xảy ra các phản ứng hóa học giữa chất được hấp

thụ với các phần tử chính của chất hấp thụ.

c. Các dung dịch hấp thụ phổ biến trong xử lý khí
(1) Nước
- Có khả năng hòa tan nhiều khí như: CO2, SO2, NO2, HCl,
HF…

- Không thích hợp để xử lý khí nóng vì bay hơi nhiều và tạo
mùi.

(2) Dung dịch kiềm vô cơ: NaOH, Ca(OH)2, NH4OH, Na2CO3…
- Có khả năng hấp phụ tốt khí có tính oxit axit: SO2, NO2, HCl,
HF…
(3) Dung môi hữu cơ
- Có khả năng hấp thụ tốt và chọn lọc các khí hữu cơ như:
C7H8, xylen…; các hơi kiềm như: alcohol; ankan, ankin,
anken…

(4) Dung dịch có tính axit
- Một số dung dịch: H2SO4, HCl, HNO3…

- Để đánh giá khả năng hấp thụ của một dung dịch, thường
đánh giá thông qua nồng độ một khí nhất định;

C khivaoCkhira

Ckhivao



phụ thuộc vào: nhiệt độ, áp suất, sự có mặt của khí lạ,
chênh lệch nồng độ giữa pha khí và lỏng, bề mặt tiếp xúc pha.

Yêu cầu đối với dung dịch hấp thụ:
- Có tính chọn lọc, chỉ hấp thụ tốt đối với chất ô n...
1.4.3. Xử bằng phương pháp hấp thụ
a. Khái niệm
- Hấp thụ chất khí bằng chất lỏng quá trình hòa tan chất khí
trong chất lỏng khi chúng tiếp xúc với nhau.
- Dung dịch hấp thụ: nước, dung dịch hữu cơ, loãng.
Hai thuật ngữ:
- Chất khí ô nhiễm: chất bị hấp thụ
- Chất lỏng: chất hấp thụ
công nghệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ môi trường - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
công nghệ môi trường 9 10 821