Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ môi trường

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.3.1. Buång l¾ng bôi
§©y lµ ph-¬ng ph¸p xö lý ®¬n gi¶n nhÊt trong c¸c ph-¬ng
ph¸p xö lý bôi.

a. C¬ chÕ t¸ch bôi
- T¹o ®iÒu kiÖn cho bôi l¾ng d-íi t¸c dông cña träng lùc.

MÆt c¾t däc
M

u
HxW
v
vgh
a)
N

L

S¬ ®å kh«ng gian
Dßng
khÝ ra

Dßng khÝ
th¶i vµo

èng dÉn khÝ ra
èng dÉn khÝ vµo

b)

PhÔu høng bôi

 Chỉ có thể tách được bụi có

kích thước > 10 micromet
Khí đã
xử lí

 Phương pháp chi phí thấp
nhưng thiết bị cồng kềnh và
hiệu quả xử lý thấp nhất so với

các phương pháp khác (40 –
70%).

Khí chưa
xử lí

 Thường được áp dụng trong
ngành sản xuất vật liệu xây

dựng như: xi măng, nghiền đá
v.v…

Phễu hứng bụi

c) C¬ së lý thuyÕt
XÐt buång l¾ng cã cÊu t¹o h×nh hép ch÷ nhËt víi:
ChiÒu dµi L(m)
ChiÒu réng W(m)
ChiÒu cao H(m)

L-u l-îng ®i trong buång l¾ng Q(m3/h)
VËn tèc khÝ ®i trong buång l¾ng t-¬ng øng lµ:
u=

Q
W.H

(m/s).

Ph©n tÝch lùc vµ vËn tèc l¾ng cña h¹t
H¹t bôi chÞu t¸c dông cña
c¸c lùc:

Fc
Fn

Fqt

Lùc träng tr-êng P,
Lùc Asimet Fn,
Lùc qu¸n tÝnh Fqt,
Lùc c¶n cña kh«ng khÝ Fc

F
P
H×nh 1.3. C¸c lùc t-¬ng t¸c lªn
h¹t bôi trong buång l¾ng

Tæng hîp c¸c lùc nµy ta cã:

F

F=n F+qt F+C

P+

Ph-¬ng vËn tèc cña h¹t bôi trïng víi ph-¬ng cña lùc t¸c
dông .
Ph©n tÝch vËn tèc cña h¹t thµnh hai thµnh phÇn lµ thµnh
phÇn vËn tèc chuyÓn ®éng ngang vµ thµnh phÇn vËn tèc
chuyÓn ®éng th¼ng ®øng

Mét sè gi¶ thiÕt:
- VËn tèc chuyÓn ®éng ngang cña dßng khÝ kh«ng ®æi t¹i mäi
®iÓm trong buång l¾ng, u (m/s).
- Thµnh phÇn vËn tèc chuyÓn ®éng ngang cña h¹t bôi lu«n
b»ng vËn tèc chuyÓn ®éng ngang cña dßng khÝ.
Søc c¶n lªn chuyÓn ®éng theo ph-¬ng ngang cña h¹t
bôi lµ nhá vµ coi nh- b»ng kh«ng. Gi¶ thiÕt nµy tÝnh tíi kh¶
n¨ng Ýt nhÊt cña h¹t bôi ®-îc gi÷ l¹i trong buång l¾ng. V× søc
c¶n cña kh«ng khÝ cµng lín th× kh¶ n¨ng gi÷ l¹i bôi cµng cao.

Thµnh phÇn chuyÓn ®éng th¼ng ®øng cña h¹t bôi b»ng vËn
tèc giíi h¹n vgh:

(  b   ).g.d 2
vgh=
(m/s)
18.
d: ®-êng kÝnh cña h¹t bôi, m
b: Khèi l-îng ®¬n vÞ cña bôi, kg/m3
: Khèi l-îng ®¬n vÞ cña kh«ng khÝ, kg/m3
: §é nhít cña kh«ng khÝ, Pa.s
g: Gia tèc r¬i tù do, m/s2.

M

H
h(d)

N

L

quü ®¹o cña h¹t bôi kh«ng ®-îc gi÷ l¹i trong buång l¾ng
quü ®¹o cña h¹t bôi ®-îc gi÷ l¹i trong buång l¾ng

Quü ®¹o cña h¹t bôi trong buång l¾ng
- NÕu h¹t bôi ch¹m tíi ®¸y cña buång l¾ng tr-íc ®iÓm N th× ®-îc
coi nh- lµ ®-îc gi÷ l¹i ë buång l¾ng.
- Ng-êi ta x©y dùng c¸c phÔu høng bôi ë ®¸y buång l¾ng ®Ó tr¸nh
bôi bay ng-îc trë lªn.

g) ¦u - nh-îc ®iÓm
- ¦u ®iÓm:
+ CÊu t¹o ®¬n gi¶n.
+ §Çu t- thÊp, cã thÓ x©y dùng b»ng vËt liÖu cã ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ môi trường - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
công nghệ môi trường 9 10 658