Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ môi trường

Được đăng lên bởi Nam Bin
Số trang: 234 trang   |   Lượt xem: 1634 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 2
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
(tiếp)

Giới thiệu
Xử lý nước thải được thiết kế bao gồm các bộ phận vận hành riêng
lẻ nhằm loại bỏ các chất bẩn hòa tan và không hòa tan:

+ Chất rắn;
+ Chất rắn nhỏ và các phân tử hữu cơ;

+ Vi sinh vật, ví dụ: vi khuẩn…

Mục tiêu của chương:
• Giải thích các nguyên tắc bao gồm việc sử dụng các quá trình bộ
phận khác nhau trong xử lý nước thải

• Biết được các loại quá trình bộ phận xử lý chính được sử dụng
trong hệ thống xử lý nước thải.

• Mô tả các dòng thải phụ được tạo ra từ các quá trình xử lý bộ
phận khác nhau.

Sơ đồ dòng (flowsheet)

Khái niệm: là sự kết hợp các hệ thống xử lý riêng biệt hoặc các
quá trình bộ phận được thiết kế để tạo dòng ra (hay sản phẩm cuối
cùng) với chất lượng nhất định từ dòng đầu vào (nước thải) với
thành phần và khối lượng nhất định.

Các quá trình bộ phận
Bao gồm việc vận hành các bộ phận khác nhau có chức năng xử lý
nhất định.
Việc ứng dụng các quá trình đơn vị:

+ Vật lý
+ Hóa học

+ Sinh học

Mỗi quá trình có một đầu vào và một đầu ra được đặc trưng
bởi số lượng và chất lượng.

Đầu vào

Đầu ra

Đầu vào 2

Đầu vào 3

Đầu vào 1
Đầu ra 3
Đầu ra 1

Đầu ra 2

Thông số thiết kế:
+ Chất lượng và khối lượng nước thải cần xử lý;

+ Yêu cầu về chất lượng đầu ra hoặc nước tái sử dụng;
+ Cần loại bỏ những gì;

+ Các quá trình bộ phận có sẵn để loại bỏ các chất bẩn có trong
nước thải;
+ Khối lượng và chất lượng của dòng đầu ra;
+ Yêu cầu lưu trữ nước.

Lựa chọn sơ đồ dòng:
+ Loại bỏ các chất rắn lơ lửng kích thước lớn
+ Loại bỏ các vật chất hữu cơ và hạt keo
+ Loại bỏ các chất lơ lửng
+ Loại bỏ các chất hữu cơ hòa tan
+ Loại bỏ các chất bẩn hữu cơ siêu nhỏ

Tái sử dụng nước:
+ Gián tiếp:
Nước được tái sử dụng được đưa vào khu vực chứa nước như
sông, làm đầy nước ngầm hoặc hồ chứa/đập.
+ Trực tiếp:

Nước được tái sử dụng được đưa trực tiếp vào hệ thống phân phối
nước sinh hoạt.

Song chắn

Buồng
lắng sạn

Bể lắng
thứ cấp

Bể lắng
sơ cấp

Buồng
tiếp xúc
cực tím
Dòng ra

Dòng vào
Bể hiếu khí

Cặn lắng

Bùn tuần
hoàn

Bùn thải
Làm đặc bùn
Lọc chân
không
Bùn đặc
Phân hủy
kỵ khí

Bùn đã được
khử nước

Nhà máy xử lý:
Xử lý sơ cấp
Nước thải đã
được lọc

Lắng sơ cấp

Xử lý bậc 3

Xử lý bậc 2

Lắng thứ cấp
Khử trùng
Nước
sau
lắng
Bùn tuần hoàn

Bùn
thô

cặn

Bùn
cấp

thứ

2.2. Các phương pháp xử lý nước thải

2.2.1. Các phương pháp xử lý cơ học

a. Song chắn rác

Sö dông ë hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh xö lý n-íc th¶i

Nh»m

Gi÷ l¹i c¸c vËt th« cã kÝch th-íc lín nh-: cµnh c©y, giÎ,
giÊy, r¸c, vá hé...
CHƯƠNG 2
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
(tiếp)
công nghệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ môi trường - Người đăng: Nam Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
234 Vietnamese
công nghệ môi trường 9 10 915