Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sản xuât kẹo

Được đăng lên bởi Tiến Đạt
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1928 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG - BÁNH - KẸO
Biên soạn: TS TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - SINH HỌC
KHOA HÓA

PHẦN 2
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÁNH - KẸO
LỜI MỞ ĐẦU
Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo chiếm một vị trí khá quan trọng trong công
nghiệp chế biến thực phẩm. Hiện nay yêu cầu về việc tiêu thụ bánh kẹo ở Nước
ta rất lớn, ngành sản xuất bánh kẹo tuy đã phát triển nhanh nhưng vẫn chưa thỏa
mãn được nhu cầu của nhân dân. Tính theo đầu người, hàng năm chúng ta mới
sản xuất được khoảng 0,66 kg bánh và 0,53 kg kẹo. Mức sản xuất này còn rất
thấp. Ở Liên xô mức sản xuất bánh kẹo là 14,5 kg/ người dân trong một năm.
Ngành công nghệ bánh kẹo của ta còn đang trên đà phát triển. Phần lớn các
xí nghiệp đều sản xuất và quản lý kỹ thuật trong các xí nghiệp bánh kẹo ở nước
ta còn nghèo nàn. Do đó chất lượng các loại kẹo bánh của ta chưa cao. Thêm
vào đó chúng ta còn thiếu một số nguyên liệu cần thiết cho sản xuất bánh kẹo và
đã thay thế bằng những nguyên liệu hiện có mà chưa qua nghiên cứu sâu về các
điều kiện kỹ thuật sản xuất. Đó cũng là nguyên nhân làm giảm chất lượng bánh
kẹo của ta.
Giáo trình “Kỹ thụat sản xuất bánh kẹo” nhằm cung cấp một số kiến thức
cơ bản về công nghệ sản xuất bánh kẹo cho học sinh thuộc ngành đường bánh
kẹo. Trong giáo trình này chỉ đề cập tới vấn đề công nghệ và không đi sâu vào
giới thiệu thiết bị.
CHƯƠNG 1
NGUYÊN LIỆU
Nguyên liệu dùng trong sản xuất bánh kẹo :
a. Nguyên liệu chính : Đường, mật, bột mì v.v...
b. Nguyên liệu phụ : Sữa, bơ, chất béo, gelatil, trứng, quả cây v.v ...
1 Nguyên liệu chính
1.1. Đường :
1.1.1. Đường kính : Đường kính được sản xuất từ củ cải đường và mía
đường, sacaroza là tinh thể không màu có nhiệt độ nóng chảy 165 - 1800, hòa tan
nhiều trong nước. Cứ 1kg nước nhiệt độ từ 200c hòa tan hết 2,09kg đường

89

saccaroza. Độ hòa tan của sacaroza tăng theo nhiệt độ. Khi nâng nhiệt độ lên 2,4
lần. Bảng 1 nêu lên sự phụ thuộc của độ hòa tan saccaroza theo nhiệt độ.
Bảng 1: Độ hòa tan của sacaroza ở t0 khác nhau
Chỉ số
% saccaroza
trong dung dịch
bảo hòa
số gam
saccaroza trong
100 gam nước

Độ hòa tan ở t0 khác nhau
50
60
70

20

30

40

67,09

68,70

70,42

72,25

74,18

2038

219,5

238,1

206,0

288,1

80

90

100

76,88

78,30

80,00

80,00

320,1

362,0

415,7

489,0

Khi có mặt của các dạng đường khác thì độ hòa ta của saccaroza giảm,
nhưng độ tan của đường chung tăng, Nếu ta cho saccaroza trong dung dịch nước của glucoza thì đường saccaroza hòa tan kém hơn trong nước tinh thiết,
nhưng hàm lượng chất kh...
89
GIÁO TRÌNH CÔNG NGH SN XUT ĐƯỜNG - BÁNH - KO
Biên son: TS TRƯƠNG TH MINH HNH
B MÔN CÔNG NGH THC PHM - SINH HC
KHOA HÓA
PHN 2
CÔNG NGH SN XUT BÁNH - KO
LI M ĐẦU
K thut sn xut bánh ko chiếm mt v trí khá quan trng trong công
nghip chế biến thc phm. Hin nay yêu cu v vic tiêu th bánh ko Nước
ta rt ln, ngành sn xut bánh ko tuy đã phát trin nhanh nhưng vn chưa tha
mãn được nhu cu ca nhân dân. Tính theo đầ
u người, hàng năm chúng ta mi
sn xut được khong 0,66 kg bánh và 0,53 kg ko. Mc sn xut này còn rt
thp. Liên xô mc sn xut bánh ko là 14,5 kg/ người dân trong mt năm.
Ngành công ngh bánh ko ca ta còn đang trên đà phát trin. Phn ln các
xí nghip đều sn xut và qun lý k thut trong các xí nghip bánh ko nước
ta còn nghèo nàn. Do đó cht lượng các loi ko bánh ca ta chưa cao. Thêm
vào
đó chúng ta còn thiếu mt s nguyên liu cn thiết cho sn xut bánh ko và
đã thay thế bng nhng nguyên liu hin có mà chưa qua nghiên cu sâu v các
điu kin k thut sn xut. Đó cũng là nguyên nhân làm gim cht lượng bánh
ko ca ta.
Giáo trình “K that sn xut bánh ko” nhm cung cp mt s kiến thc
cơ bn v công ngh sn xu
t bánh ko cho hc sinh thuc ngành đường bánh
ko. Trong giáo trình này ch đề cp ti vn đề công ngh và không đi sâu vào
gii thiu thiết b.
CHƯƠNG 1
NGUYÊN LIU
Nguyên liu dùng trong sn xut bánh ko :
a. Nguyên liu chính : Đường, mt, bt mì v.v...
b. Nguyên liu ph : Sa, bơ, cht béo, gelatil, trng, qu cây v.v ...
1 Nguyên liu chính
1.1. Đường :
1.1.1. Đường kính : Đường kính được sn xut t c
ci đường và mía
đường, sacaroza là tinh th không màu có nhit độ nóng chy 165 - 180
0
, hòa tan
nhiu trong nước. C 1kg nước nhit độ t 20
0
c hòa tan hết 2,09kg đường
công nghệ sản xuât kẹo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sản xuât kẹo - Người đăng: Tiến Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
công nghệ sản xuât kẹo 9 10 295