Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sản xuất Pxilen

Được đăng lên bởi khanhmdc
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2135 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đề tài: Sản xuất para-Xylen


•
•
•

Nhóm đề tài:
Nguyễn Như Phượng – 20092072
Nguyễn Lê Tài Thu - 20093632
Nguyễn Trọng Phú - 20092026



GVHD: PGS Phạm Thanh Huyền

Tính chất kỹ
thuật chủ yếu
của pX

Lời mở đầu

Phụ chú

Tài liệu
tham khảo

Nội dung

Một số nguồn
chủ yếu để
sản xuất pX

Công nghệ
sản xuất pX
Kết luận

Lời Mở Đầu
 Para-Xylen hay 1,4-dimetyl benzen là một trong

những đồng phân có nhiều ứng dụng quan trọng
trong số các đồng phân của xylen C6H4-(CH3)2,
 Para-Xylen được sử dụng trong công nghiệp chủ
yếu để sản xuất axit terephtalic và dimetyl
terephtalat, đây là các nguyên liệu đầu cho việc
sản xuất sơ sợi, màng polieste và nhựa PET có
ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực đời sống xã
hội.
 Đây là sản phẩm còn ít được sản xuất trong
nước

Sơ đồ 1: Lượng tiêu thụ xylen trên toàn thế giới năm 1999

Sơ đồ 2: Cân đối cung/cầu của p-Xylen trên thế giới

I.

Tính chất kỹ thuật

 p-Xylene ở trạng thái lỏng không màu hoặc ở

dạng tinh thể.
 Là chất độc, dễ bắt cháy.
 Dễ hòa tan trong etanol và ít hòa tan trong nước

Bảng 1: Một số đặc trưng kỹ thuật của BTX và cumen
[1]

 Trên thực tế, người ta thường tách p-Xylene

trong hỗn hợp BTX từ các quá trình sản xuất hợp
chất thơm

Vậy các nguồn chính sản xuất hợp chất
thơm nói chung và xản xuất p-Xylen nói
riêng là các nguồn nào???

II. Các nguồn sản xuất chính
 Nguồn từ dầu mỏ

 Nguồn từ than đá

2.1. Nguồn từ dầu mỏ
 Reformate: Hỗn hợp xylen nói chung, cũng như p-xylen nói

riêng chủ yếu được tách từ sản phẩm của quá trình
reforming xúc tác, với nguyên liệu đầu là phân đoạn
napthta. Thành phần cũng của sản phẩm cũng như hàm
lượng của p-xylen phụ thuộc vào cách tiến hành quá trình
reforming cũng như là loại nguyên liệu naphta được sử
dụng.
 Xăng nhiệt phân
 Chuyển hóa hydrocacbon:
 Phân bố lại Toluen
 Quá trình Cyclar
 Isome hóa
 Sản phẩm lỏng của quá trình steam cracking

Bảng 2: sự phụ thuộc của thành phần reformate vào nhiệt
độ sôi của nguyên liệu đầu vào [2]

Bảng 3: Ảnh hưởng của nguyên liệu đầu vào đến lượng xăng
nhiệt phân và lượng hydrocacbon thơm C8 từ cracking hơi
nước [2]

2.2. Nguồn từ than đá
 Trên thực tế khoảng 10% lượng hydrocacbon thơm

tiêu thụ hiện nay trên thế giới ngày nay được sản xuất
từ than đá. Các hydrocacbon thơm được hình thành
thực chất là sản phẩm phụ của quá trình cốc hóa than ở
nhiệt độ cao.

Bảng 4: Cơ cấu sản xuất hỗn hợp xylen trên thế giới năm
1994 [2]
Tổng năng suất

26.106 tấn

Reformer

83 %

Phân bố lại Toluen
Xăng nhiệt phân
Cốc hóa ...
Nhóm đề tài:
Nguyễn Như Phượng 20092072
Nguyễn Lê Tài Thu - 20093632
Nguyễn Trọng Phú - 20092026
GVHD: PGS Phạm Thanh Huyền
Đề tài: Sản xuất para-Xylen
Công nghệ sản xuất Pxilen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sản xuất Pxilen - Người đăng: khanhmdc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Công nghệ sản xuất Pxilen 9 10 162