Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sinh học

Được đăng lên bởi linhmagic93-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1539 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Quá trình hình thành và phát triển:
*Khái niệm:
Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên
nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ
thuật nhằm tạo ra các công nghệ khai thác các hoạt động sống của
vi sinh vật, tế bào thực vật và động vât để sản xuất ở quy mô công
nghiệp các sản phẩm sinh học có chất lượng cao, phục vụ cho lợi
ích, nhu cầu của con người đồng thời phát triển kinh tế - xã hội và
bảo vệ môi trường.
Có nhiều định nghĩa về công nghệ sinh học (Biotechnology),
tùy theo từng tác giả khác nhau, nhưng tất cả đều thống nhất về
khái niệm cơ bản sau đây:
Công nghệ sinh học là sự sản xuất các sản phẩm trên quy mô
công nghiệp,trong đó nhân tố tham gia trực tiếp và quyết định là
các tế bào sống (vi sinh vật, thực vật, động vật). Mỗi tế bào sống
của cơ thể sinh vật hoạt động trong lĩnh vực sản xuất này được
xem như một lò phản ứng nhỏ.
Vào những năm 1980, công nghệ sinh học đã chuyển sang
một giai đoạn mới là giai đoạn công nghệ sinh học hiện đại với
việc sử dụng các thành tựu của kỹ thuật gen, là lĩnh vực công
nghiệp sử dụng hoạt động sinh học của các tế bào đã được biến đổi
di truyền. Cơ sở sinh học được áp dụng ở đây bao gồm sinh học
phân tử, sinh học tế bào, hóa sinh học, di truyền học, vi sinh vật
học, miễn dịch học, cùng các nguyên lý kỹ thuật máy tính...
Có hai cách định nghĩa công nghệ sinh học một cách tổng
quát nhất:
- Do UNESCO (1985) định nghĩa: Công nghệ sinh học là
công nghệ sử dụng một bộ phận hay tế bào riêng rẽ của cơ thể sinh
vật vào việc khai thác sản phẩm của chúng.
- Do Trường Luật Stanford (1995) định nghĩa: Công nghệ
sinh học là công nghệ chuyển một hay nhiều gen vào sinh vật chủ
nhằm mục đích khai thác sản phẩm và chức năng của gen đó.

Sự khác biệt rõ rệt nhất của hai định nghĩa trên thuộc về đối
tượng tác động của công nghệ sinh học: UNESCO xem cơ quan,
bộ phận, tế bào và chức năng riêng rẽ của sinh vật là đối tượng,
trong khi đó Trường Luật Stanford lại coi gen là đối tượng tác
động của công nghệ.
Quá trình hình thành và phát triển:
Công nghệ sinh học (CNSH) thực sự trở thành một ngành
công nghiệp vào cuối những năm 1970 nhưng nó đã được đề cập
và tiên đoán tiềm năng phát triển từ 60 năm trước đó
Công nghệ sinh học hình thành và phát triển đến nay đã trải
qua 3 giai đoạn chính:
•

•

•

Công nghệ sinh học truyền thống: chế biến các sản phẩm dân
dã đã có từ lâu đời như tương, chao, nước mắm ... theo phương
pháp truyền thống, xử lí đất đai, phân bón để phục vụ nông
nghiệp ...
CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Quá trình hình thành và phát triển:
*Khái niệm:
Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao dựa trên
nền tảng khoa học về sự sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ
thuật nhằm tạo ra các công nghệ khai thác các hoạt động sống của
vi sinh vật, tế bào thực vật và động vât để sản xuất ở quy mô công
nghiệp các sản phẩm sinh học có chất lượng cao, phục vụ cho lợi
ích, nhu cầu của con người đồng thời phát triển kinh tế - xã hội và
bảo vệ môi trường.
Có nhiều định nghĩa về công nghệ sinh học (Biotechnology),
tùy theo từng tác giả khác nhau, nhưng tất cả đều thống nhất về
khái niệm cơ bản sau đây:
Công nghệ sinh học là sự sản xuất các sản phẩm trên quy mô
công nghiệp,trong đó nhân tố tham gia trực tiếp và quyết định là
các tế bào sống (vi sinh vật, thực vật, động vật). Mỗi tế bào sống
của cơ thể sinh vật hoạt động trong lĩnh vực sản xuất này được
xem như một lò phản ứng nhỏ.
Vào những năm 1980, công nghệ sinh học đã chuyển sang
một giai đoạn mới là giai đoạn công nghệ sinh học hiện đại với
việc sử dụng các thành tựu của kỹ thuật gen, là lĩnh vực công
nghiệp sử dụng hoạt động sinh học của các tế bào đã được biến đổi
di truyền. Cơ sở sinh học được áp dụng ở đây bao gồm sinh học
phân tử, sinh học tế bào, hóa sinh học, di truyền học, vi sinh vật
học, miễn dịch học, cùng các nguyên lý kỹ thuật máy tính...
Có hai cách định nghĩa công nghệ sinh học một cách tổng
quát nhất:
- Do UNESCO (1985) định nghĩa: Công nghệ sinh học là
công nghệ sử dụng một bộ phận hay tế bào riêng rẽ của cơ thể sinh
vật vào việc khai thác sản phẩm của chúng.
- Do Trường Luật Stanford (1995) định nghĩa: Công nghệ
sinh học là công nghệ chuyển một hay nhiều gen vào sinh vật chủ
nhằm mục đích khai thác sản phẩm và chức năng của gen đó.
Công nghệ sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ sinh học - Người đăng: linhmagic93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Công nghệ sinh học 9 10 29