Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ tế bào thực vật

Được đăng lên bởi daitung09sh
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 925 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)
• Khi nào cần nuôi cấy quy mô nhỏ?
- Các thí nghiệm đòi hỏi số lần lặp lại lớn.
- Xác định các tác động phụ thuộc nồng độ.
-Sử dụng đĩa đa giếng cho các thể tích từ 2-3 mL
•

Các thí nghiệm đòi hỏi nhiều mẫu (multiple samples)
- để quan sát sự phát triển của tế bào và tiến hành các assay
cho cơ chế hay sản phẩm.
-Thể tích nuôi cấy từ 100 ml trở xuống
- Tiến hành trong các T-flasks hay spinner flasks trong tủ ấm

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)
• TẠI SAO CẦN NUÔI CẤY QUY MÔ LỚN?
-Đòi hỏi sản xuất một lượng sản phẩm tế bào thích hợp như
virus hay glycoprotein hay enzyme…
• Có 2 chiến lược phổ biến:
-Sử dụng nhiều flask, chẳng hạn1000 flask (100 mL)
- Sử dụng một đơn vị như 100 Lít trong bioreactor hay
fermenter.
Lựa chọn: ???

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Culture)

CHƯƠNG 3: NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
3.5. NUÔI CẤY TẾ BÀO QUY MÔ LỚN (Scaling Up Cell
Cultu...
CHƯƠNG 3: NUÔI CY T BÀO ĐỘNG VT
3.5. NUÔI CY T BÀO QUY MÔ LN (Scaling Up Cell
Culture)
Khi nào cn nuôi cy quy mô nh?
- Các thí nghim đòi hi s ln lp li ln.
- Xác định các tác động ph thuc nng độ.
-
S
dng đĩa đa giếng cho các th tích t 2
-
3 mL
-
S
dng đĩa đa giếng cho các th tích t 2
-
3 mL
Các thí nghim đòi hi nhiu mu (multiple samples)
- để quan sát s phát trin ca tế bào và tiến hành các assay
cho cơ chế hay sn phm.
-Th tích nuôi cy t 100 ml tr xung
- Tiến hành trong các T-flasks hay spinner flasks trong t m
Công nghệ tế bào thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công nghệ tế bào thực vật - Người đăng: daitung09sh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Công nghệ tế bào thực vật 9 10 536