Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG

Được đăng lên bởi Dang Hoa
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2798 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG

TRONG ĐẤT BẰNG THỰC VẬT - HƯỚNG TIẾP
CẬN VÀ TRIỂN VỌNG
PHYTOREMEDIATION OF HEAVY METAL CONTAMINATED SOILS:
APPROACHES AND PERSPECTIVES
VÕ VĂN MINH – VÕ CHÂU TUẤN
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Hiện nay, vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất đang diễn ra phổ biến ở nhiều nơi trên
Thế giới. Có rất nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để xử lý kim loại nặng
trong đất. Tuy nhiên, gần đây phương pháp sử dụng thực vật để xử lý kim loại nặng
trong đất được các nhà khoa học quan tâm đặc biệt bởi chi phí đầu tư thấp, an toàn và
thân thiện với môi trường. Bài viết này tập trung giới thiệu các loại thực vật siêu hấp thụ
kim loại nặng trong đất cũng như triển vọng của công nghệ xử lý môi trường mới này.
ABSTRACT
Today, contamination of soil by heavy metal is occuring all over the world. There are
many methods to treat heavy metal in soils. However, phytoremediation for heavy metal
in soils has recently emerged as a cheap, safe and environmentally friendly technique.
This paper focuses on metal hyperaccumulator plants and their potential use in this new
technology.

1. Giới thiệu
Làm sạch đất ô nhiễm là một quá trình đòi hỏi công nghệ phức tạp và vốn đầu tư cao.
Để xử lý đất ô nhiễm người ta thường sử dụng các phương pháp truyền thống như: rửa
đất; cố định các chất ô nhiễm bằng hoá học hoặc vật lý; xử lý nhiệt; trao đổi ion, ôxi hoá
hoặc khử các chất ô nhiễm; đào đất bị ô nhiễm để chuyển đi đến những nơi chôn lấp thích
hợp,... Hầu hết các phương pháp đó rất tốn kém về kinh phí, giới hạn về kỹ thuật và hạn
chế về diện tích,... Gần đây, nhờ những hiểu biết về cơ chế hấp thụ, chuyển hoá, chống
chịu và loại bỏ kim loại nặng của một số loài thực vật, người ta đã bắt đầu chú ý đến khả
năng sử dụng thực vật để xử lý môi trường như một công nghệ môi trường đặc biệt. Khả
năng làm sạch môi trường của thực vật đã được biết từ thế kỷ XVIII bằng các thí nghiệm

của Joseph Priestley, Antoine Lavoissier, Karl Scheele và Jan Ingenhousz. Tuy nhiên,
mãi đến những năm 1990 phương pháp này mới được nhắc đến như một loại công nghệ
mới dùng đề xử lý môi trường đất và nước bị ô nhiễm bởi các kim loại, các hợp chất hữu
cơ, thuốc súng và các chất phóng xạ. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của bài viết này chúng
tôi chỉ tập trung giới thiệu về khả năng xử lý các kim loại nặng trong đất bởi một số loài
thực vật .
2. Công nghệ xử lý kim loại nặng trong đất bằng thực vật
thực vật có nhiều cách phản ứng khác nhau đối với sự có mặt của các ion kim loại...
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG
TRONG ĐẤT BẰNG THỰC VẬT - HƯỚNG TIẾP
CẬN VÀ TRIỂN VỌNG
PHYTOREMEDIATION OF HEAVY METAL CONTAMINATED SOILS:
APPROACHES AND PERSPECTIVES
VÕ VĂN MINH – VÕ CHÂU TUẤN
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Hiện nay, vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất đang diễn ra phổ biến ở nhiều nơi trên
Thế giới. Có rất nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để xử lý kim loại nặng
trong đất. Tuy nhiên, gần đây phương pháp sử dụng thực vật để xử lý kim loại nặng
trong đất được các nhà khoa học quan tâm đặc biệt bởi chi phí đầu tư thấp, an toàn và
thân thiện với môi trường. Bài viết này tập trung giới thiệu các loại thực vật siêu hấp thụ
kim loại nặng trong đất cũng như triển vọng của công nghệ xử lý môi trường mới này.
ABSTRACT
Today, contamination of soil by heavy metal is occuring all over the world. There are
many methods to treat heavy metal in soils. However, phytoremediation for heavy metal
in soils has recently emerged as a cheap, safe and environmentally friendly technique.
This paper focuses on metal hyperaccumulator plants and their potential use in this new
technology.
1. Giới thiệu
Làm sạch đất ô nhiễm là một quá trình đòi hỏi công nghệ phức tạp và vốn đầu tư cao.
Để xử đất ô nhiễm người ta thường sử dụng các phương pháp truyền thống như: rửa
đất; cố định các chất ô nhiễm bằng hoá học hoặc vật lý; xử nhiệt; trao đổi ion, ôxi hoá
hoặc khử các chất ô nhiễm; đào đất bị ô nhiễm để chuyển đi đến những nơi chôn lấp thích
hợp,... Hầu hết các phương pháp đó rất tốn kém về kinh phí, giới hạn về kỹ thuật hạn
chế về diện tích,... Gần đây, nhờ những hiểu biết về chế hấp thụ, chuyển hoá, chống
chịu và loại bỏ kim loại nặng của một số loài thực vật, người ta đã bắt đầu chú ý đến khả
năng sử dụng thực vật để xử môi trường như một công nghệ môi trường đặc biệt. Khả
năng làm sạch môi trường của thực vật đã được biết từ thế kỷ XVIII bằng các thí nghiệm
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG - Người đăng: Dang Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG 9 10 363