Ktl-icon-tai-lieu

Công thức đạo hàm

Được đăng lên bởi tiendat450
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngô Tiến Đạt – ĐH Bách Khoa TPHCM - 0932803350

CÔNG THỨC ĐẠO HÀM
1. Định nghĩa
y
x 0 x

f '  x0   lim

f  x   f  x0 
x  x0

f '  x0   lim

hoặc

x 0

2. Công thức
  u  v  '  u ' v '

  u.v  '  u ' v  v ' u

  k.u  '  k.u '

 k  k.u '
   2
u
u

'

'

3. Đạo hàm các hàm số sơ cấp
  x  '   .x 1



 u  u 'v  v 'u
  
v2
v

 x   21x
'

  u  '   .u 1.u '



'

 u   2u 'u
'

'

1
1
    2
x
 x
'
1
 nx 
n n x n1
  sin x  '  cos x

u'
1
    2
u
u
'
u'
 nu 
n n u n1
  sin u  '  u '.cos u

  cos x  '   sin x

  cos u  '  u '.sin u

1
cos 2 x
1
  cot x  '   1  cot 2 x   2
sin x

  tan u  '  u '. 1  tan 2 u  

 

  tan x  '  1  tan 2 x 

 ex   ex
'

'

'

1
x

  log a x  
'

  eu   u '.eu

  au   u '.au .ln a
'

  ln u  
'

1
x.ln a

  x x    e x ln x 
'

u'
cos2 u
u '
  cot u  '  u '. 1  cot 2 x  
sin 2 x
'

  a x   a x .ln a
  ln x  

 

'

u'
u

  log a u  
'

u'
u '.ln a

...
Ngô Tiến Đạt – ĐH Bách Khoa TPHCM - 0932803350
CÔNG THỨC ĐẠO HÀM
1. Định nghĩa
0
0
' lim
x
y
fx
x

hoc
0
0
0
0
' lim
x
f x f x
fx
xx

2. Công thc
' ' 'u v u v
. ' ' 'u v u v v u
'
2
''u u v v u
vv




. ' . 'k u k u
'
2
.'k k u
uu




3. Đạo hàm các hàm s sơ cấp
1
'.xx


1
' . . 'u u u


'
2
11
xx



'
2
1'u
uu



'
1
1
n
n
n
x
nx

'
1
'
n
n
n
u
u
nu

sin ' cosxx
sin ' '.cosu u u
cos ' sinxx
cos ' '.sinu u u
2
2
1
tan ' 1 tan
cos
xx
x
2
2
'
tan ' '. 1 tan
cos
u
u u u
u
2
2
1
cot ' 1 cot
sin
xx
x
2
2
'
cot ' '. 1 cot
sin
u
u u x
x
'
xx
ee
'
'.
uu
e u e
'
.ln
xx
a a a
'
'. .ln
uu
a u a a
'
1
ln x
x

'
'
ln
u
u
u

'
1
log
.ln
a
x
xa

'
'
log
'.ln
a
u
u
ua

''
lnx x x
xe
Công thức đạo hàm - Người đăng: tiendat450
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công thức đạo hàm 9 10 297