Ktl-icon-tai-lieu

Công thức điện xoay chiều

Được đăng lên bởi nhi-hlk
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài liệu chia sẻ

CÁC CÔNG THỨC – ĐỒ THỊ TRONG ĐIỆN XOAY CHIỀU
GIÁO VIÊN : ĐẶNG VIỆT HÙNG
BIẾN THIÊN CÔNG SUẤT THEO  , L, C, R
Các cực
trị
P theo


Giá trị cực trị

P  I 2R 

Đồ thị minh họa

U2
R
R 2  (Z L  Z C ) 2

Pmax khi cộng hưởng: 0 
2

P theo
C.

P theo L

 0
Pmax khi cộng hưởng:
C0 

1

 L
2

; Pm ax 

1
U2
; Pm ax 
;
LC
Rr

2

U
;  0
Rr

Pmax khi cộng hưởng:
1
U2
L0  2 ; Pm ax 
;  0
C
Rr

Pha của u và i
Tồn tại 1 ,  2 để công suất
P1  P2 (hoặc I1  I 2 ).
Khi đó 1 2   02

1   2  cos1  cos 2
Tồn tại C1 ,C2 để công suất
P1  P2 (hoặc I1  I 2 ). Khi đó:
1
1
2
Z C1  Z C 2  2 Z C0 


C1 C2 C0
1   2  cos1  cos 2
Tồn tại L1 , L2 để công suất
P1  P2 (hoặc I1  I 2 ) .
Khi đó:
Z L1  Z L2  2Z L0  L1  L2  2L0

1   2  cos1  cos 2

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Tài liệu chia sẻ

P theo R

R0  r  Z L  Z C ; Pmax 

 

PR theo
R

R1 , R2 để công suất P1  P2 .
Khi đó:
( R1  r )( R2  r )  ( R0  r ) 2

Pmax theo BĐT Côsi
2

2

U
U

2 Z L  ZC 2( R0  r )

U2
R1  R2  2r

1   2   sin 1  cos 2
2
R1 , R2 để công suất PR1  PR 2 .
Khi đó:
R1R2  r 2  (Z L  ZC )2  R2
P1  P2 


4

PRmax theo BĐT Côsi

R  r 2  Z L  Z C 

2

Pm ax 

U2
2( R  r )

PR1  PR 2 

U2
R1  R2  2r

BIẾN THIÊN UR THEO  , L, C, R
Các cực
trị
UR theo


Giá trị cực đại
U R  I .R 

U
R
Z

Tồn tại hai giá trị
U
R 2  Z L  Z C 

2

URmax khi cộng hưởng: 0 
2

UR
theo C.

R

1
; U R max  U ;
LC

 0
Khi có cộng hưởng thì URmax = U không phụ
thuộc R
1
2
; U R max  U ;
URmax khi cộng hưởng: 0 
LC
 0
Khi có cộng hưởng thì URmax = U không phụ
thuộc R

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

Pha của u và i
Tồn tại hai giá trị 1 ,  2 để
U R1  U R 2 (hoặc I1  I 2 ) .
Khi đó:
1 2   02

1   2  cos1  cos 2

Tồn tại hai giá trị C1 ,C2 để
U R1  U R 2 (hoặc I1  I 2 ) .
Khi đó:
1
1
2
Z C1  Z C 2  2 Z C0 


C1 C2 C0
1   2  cos1  cos 2
- Trang | 2 -

Tài liệu chia sẻ

UR theo
L

URmax khi cộng hưởng: 0 
2

Tồn tại hai giá trị L1 , L2 để
U R1  U R 2 (hoặc I1  I 2 ) .
Khi đó:
Z L1  Z L2  2Z L0  L1  L2  2L0

1
; U R max  U ;
LC

 0
Khi có cộng hưởng thì URmax = U không phụ
thuộc R
UR theo
R

U R  I .R 


U
R
Z

U

1   2  cos1  cos 2

R

R  Z L  Z C 

Không có 2 giá trị để UR bằng
nhau

2

2

U
2

Z L  ZC 
1

R2
URmax khi mẫu số min  R ...
Tài liệu chia sẻ
Hocmai.vn Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
BIẾN THIÊN CÔNG SUẤT THEO
, L, C, R
Các cực
trị
Giá trị cực trị
Đồ thị minh họa
Pha của u và i
P theo
P
max
khi cộng hưởng:
rR
U
P
LC
2
max
2
0
;
1
;
0
Tồn tại
21
,
để công suất
21
PP
(hoặc
21
II
).
Khi đó
2
021
2121
coscos
P theo
C.
P
max
khi cộng hưởng:
rR
U
P
L
C
2
max
2
0
;
1
;
0
Tồn tại
21
,CC
để công suất
21
PP
(hoặc
21
II
). Khi đó:
021
21
211
2
0
CCC
ZZZ
CCC
2121
coscos
P theo L
P
max
khi cộng hưởng:
rR
U
P
C
L
2
max
2
0
;
1
;
0
Tồn tại
21
, LL
để công suất
21
PP
(hoặc
21
II
) .
Khi đó:
02121
22
0
LLLZZZ
LLL
2121
coscos
CÁC CÔNG THỨC – ĐỒ THỊ TRONG ĐIỆN XOAY CHIỀU
GIÁO VIÊN : ĐẶNG VIỆT HÙNG
Công thức điện xoay chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức điện xoay chiều - Người đăng: nhi-hlk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Công thức điện xoay chiều 9 10 228