Ktl-icon-tai-lieu

Công thức điện xoay chiều

Được đăng lên bởi Thủy Tiên
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 2 lần
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
1. Suất điện động xoay chiều
- Từ thông gửi qua khung dây của máy phát điện : F = NBScos(wt +j) = F0cos(wt + j)
Với từ thông cực đại là, F0 = NBS (V)
- Suất điện động trong khung dây: e  

(1)




 e = wNSBcos(wt + j - ) = E0cos(wt + j - )
t
2
2

Thường viết ở dạng:
e=E0cos(wt+j0)
(2)
e: suất điện động xoay chiều ; E0: suất điện động cực đại. E0=wNBS
N là số vòng dây, B(T) là cảm ứng từ của từ trường, S(m2): là diện tích của vòng dây, w = 2pf
2. Biểu thức điện áp và cường độ dòng điện
u=U0cos(wt+ju);
i=I0cos(wt+ji)
(3)
trong đó:

j(rad): góc lệch pha của u và i: j=ju- ji , 

3. Tổng trở
- Cảm kháng:

Z L wL
1
ZC 
wC

- Dung kháng
- Tổng trở



 
2
2

2

(5)
(6)

Z  R  (Z L - ZC )
Þ

2

(7)

ur ur
UL  UC

ur
UL

ur
U
r
I

UR

O

ur
UC

U  U R2  (U L  U C ) 2

w(rad/s)) L(H), C(F), Z(W), ZL(W), ZC(W) ;   2f 

(4)

2
; f(Hz): tần số dòng điện; T(s): chu kì dòng điện
T

4. Định luật Ôm (Ohm)

U
U
U
U
U
U
I  , I 0  0 , I  R , I  L , I  C , I  AN
ZL
ZC
Z AN
Z
R
Z
I
U
I  0 ,U  0
(9)
2
2

(8)

I: cường độ dòng điện hiệu dụng;
I0: cường độ dòng điện cực đại
U: hiệu điện thế hiệu dụng
U0: hiệu điện thế cực đại
3. Góc lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện

Z L - ZC
;
(10)
R
Z  ZC
R


sin   L
, cos 
,   
Z
Z
2
2
1
v ZL>ZC hay  
: j>0: Điện áp u sớm pha hơn i. Đoạn mạch có tính cảm kháng.
LC
1
v ZL<ZC hay  
: j<0: Điện áp trể pha hơn i. Đoạn mạch có tính dung kháng.
LC
1
v ZL=ZC hay  
: j=0: Điện áp cùng pha với cường độ dòng điện
LC
tgj 

5. Công suất, hệ số công suất
* Công suất tức thời: P = UIcosj + UIcos(2wt + j)
* Công suất trung bình: P = UIcosj = RI2.

P UI cos j

P  RI

2

(11);
(13);

P(W): công suất, cosj: hệ số công suất, I(A), U(V)
6. Hiện tượng cộng hưởng trong mạch RLC

cos j 
P

R
Z

R.U 2
R 2  ( Z L  ZC )2

(12)
(14)

- Nếu giữ nguyên giá trị điện áp hiệu dụng U giữa hai đầu đoạn mạch và thay đổi tần số góc w (hoặc thay đổi f,
L, C) đến một giá trị sao cho  L 
là hiện tượng cộng hưởng điện.

1
 0 (ZL-ZC=0) thì có hiện tượng đặc biệt xảy ra trong mạch (I đạt giá trị cực đại), gọi
C

- Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng trong mạch RLC nối tiếp:



1
1
; L 
; ZL=ZC (15)
LC
C

Trong mạch có cộng hưởng thì: ZL=ZC Û wL=1/(wC) Û 2pfL=1/(2pfC) Û 4p2f2LC=1 Û w2LC=1
Lúc đó:
Z=Zmin=R; UR=URmax=U

I  I max 

U
;
R

U2
R

P  Pmax 

(17)

Mạch có cộng hưởng thì điện áp cùng pha với cường độ dòng điện: j=0; ju=ji ; cosj=1
7. Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R
- Điện...
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
1. Suất điện động xoay chiều
- Từ thông gửi qua khung dây của máy phát điện : F = NBScos(wt +j) = F
0
cos(wt + j) (1)
Với từ thông cực đại là, F
0
= NBS (V)
- Suất điện động trong khung dây:
e
t

 
e = wNSBcos(wt + j -
2
) = E
0
cos(wt + j -
2
)
Thường viết ở dạng: e=E
0
cos(wt+j
0
) (2)
e: suất điện động xoay chiều ; E
0
: suất điện động cực đại. E
0
=wNBS
N là số vòng dây, B(T) là cảm ứng từ của từ trường, S(m
2
): là diện tích của vòng dây, w = 2pf
2. Biểu thức điện áp và cường độ dòng điện
u=U
0
cos(wt+j
u
); i=I
0
cos(wt+j
i
) (3)
trong đó: j(rad): góc lệch pha của u và i: j=j
u
- j
i
,
2 2
(4)
3. Tổng trở
- Cảm kháng:
LZ
L
w
(5)
- Dung kháng
C
Z
C
w
1
(6)
- Tổng trở
22
)(
CL
ZZRZ -
(7)
Þ
2 2
( )
R L C
U U U U
w(rad/s)) L(H), C(F), Z(W), Z
L
(W), Z
C
(W) ;
2
2 f
T
; f(Hz): tần số dòng điện; T(s): chu kì dòng điện
4. Định luật Ôm (Ohm)
,
0
0
U
I
Z
,
R
U
I
R
,
L
L
Z
U
I
,
C
C
Z
U
I
,
AN
AN
Z
U
I
(8)
0
I
I
2
,
0
U
U
2
(9)
I: cường độ dòng điện hiệu dụng; I
0
: cường độ dòng điện cực đại
U: hiệu điện thế hiệu dụng U
0
: hiệu điện thế cực đại
3. Góc lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện
R
ZZ
tg
CL
-
j
; (10)
sin
L C
Z Z
Z
,
os
R
c
Z
,
2 2
v Z
L
>Z
C
hay
1
LC
: j>0: Điện áp u sớm pha hơn i. Đoạn mạch có tính cảm kháng.
v Z
L
<Z
C
hay
1
LC
: j<0: Điện áp trể pha hơn i. Đoạn mạch có tính dung kháng.
v Z
L
=Z
C
hay
1
LC
: j=0: Điện áp cùng pha với cường độ dòng điện
5. Công suất, hệ số công suất
* Công suất tức thời: P = UIcosj + UIcos(2wt + j)
* Công suất trung bình: P = UIcosj = RI
2
.
j
cosUIP
(11);
Z
R
j
cos
(12)
2
RIP
(13);
2
2 2
.
( )
L C
RU
P
R Z Z
(14)
P(W): công suất, cosj: hệ số công suất, I(A), U(V)
6. Hiện tượng cộng hưởng trong mạch RLC
L
U
ur
C
U
ur
L C
U U
ur ur
R
U
U
ur
O
I
r
Công thức điện xoay chiều - Trang 2
Công thức điện xoay chiều - Người đăng: Thủy Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Công thức điện xoay chiều 9 10 831