Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG THỨC- ĐỊNH LUẬT HOÁ HỌC

Được đăng lên bởi lamduyvo0709
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG THỨC- ĐỊNH LUẬT HOÁ HỌC
MỘT SỐ CÔNG THỨC CƠ BẢN ĐỂ GIẢI TOÁN HÓA HỌC
I. Đổi đơn vị
1. Khối lượng  số mol
n (số mol) =

m
m
 M =
M
n

* m: Khối lượng; n: Số mol.
2. Thể tích ĐKTC  số mol
n (số mol)

Vdktc

= 22,4

 Vđktc = 22,4.n

3. Thể tích đk: to, p  số mol
PV
PV= nRT  n =
RT

* P: áp suất(atm); V: thể
tích(lít)
* R=

22, 4
273

; T= 273+ toC

II.Tỉ khối hơi (d) của chất A đối với chất B. (đo cùng điều kiện: V, T, P)
MA
MB

d AB =

; d A kk =

MA
29

III. Khối lượng mol bình của 1 hỗn hợp (MX)

-

MX

=

mX
nX

=

M1n1 +M 2 n 2 +...
n1 +n 2 +...

=

Hä vµ tªn: §ç B×nh D¬ng

M1V1 +M 2 V2 +...
V1 +V2 +...

-1 -

CÔNG THỨC- ĐỊNH LUẬT HOÁ HỌC
* mX: Khối lượng hỗn hợp ;
* V1, V2… thể tích đo ở cùng ĐK
* nX: Số mol hỗn hợp.

IV. Nồng độ dung dịch
1. Nồng độ phần trăm(C%)
mct
mdd

C% =

. 100
* mct: Khối lượng chất hòa tan
(g).
* mdd= mct + mdm −m↓-m↑

2. Nồng độ mol/lít(CM)
CM =

nct
Vdd

* nct: Số molchất tan.
* Vdd: Thể tích dung dịch (lít)
* Khi hòa tan chất khí vào dung môi là chất lỏng thì : Vdung dịch= Vdung môi
3. Mối liên hệ giữa khối lượng dd và thể tích dd
mdd = V.D 

D=

mA
VA

* mdd(g); Vdd(ml); D(g/ml)
4. Quan hệ giữa C% và CM

CM  10.C%.D
M
* D: khối lượng riêng của dung
dịch(g/ml).

V. Các định luật bảo toàn
1. Định luật bảo toàn khối lượng
* Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành.
Hä vµ tªn: §ç B×nh D¬ng

-2 -

PTHH

:

CÔNG THỨC- ĐỊNH LUẬT HOÁ HỌC
A+BC+D
 mA + m B = m C + m D

2. Định luật bảo toàn nguyên tử
* Tổng số nguyên tử tham gia phản ứng = tổng số nguyên tử tạo thành.
3. Định luật bảo toàn nguyên tố
* Tổng số nguyên tố tham gia phản ứng = tổng số nguyên tố tạo thành.
4. Định luật bảo toàn electron
* Tổng số electron do chất khử nhường = tổng số electron do chất oxi hóa nhận.
5. Định luật bảo toàn điện tích
* Trong một dung dịch thì tổng số điện tích của cation = tổng số điện tích của anion.
VI. Tính nhanh khối lượng muối
1. Kim loại + axit  muối + H2

 mmuối = mhh kl + mgốc axit

Thí dụ : KL + HCl → Muối Cl− + H2
a. mmuối clorua = m hh kl + 71. nH2
Thí dụ : KL + H2SO4 → Muối SO42− + H2
b. mmuối sufat = m hh kl + 96. nH2
2. Oxít KL + axit(HCl, H2SO4 loãng)
 mmuối = mhh oxit – m oxi + mgốc axit

Hä vµ tªn: §ç B×nh D¬ng

-3 -

...
CÔNG THỨC- ĐỊNH LUẬT HOÁ HỌC
MỘT SỐ CÔNG THỨC CƠ BẢN ĐỂ GIẢI TOÁN HÓA HỌC
I. Đổi đơn vị
1. Khối lượng
số mol
n
(số mol)
=
m
M
M =
m
n
* m: Khối lượng; n: Số mol.
2. Thể tích ĐKTC
số mol
n
(số mol)
=
dktc
V
22,4
V
đktc
= 22,4.n
3. Thể tích đk: t
o
, p
số mol
PV= nRT
n =
PV
RT
* P: áp suất(atm); V: thể
tích(lít)
* R=
22,4
273
; T= 273+ t
o
C
II.Tỉ khối hơi (d) của chất A đối với chất B. (đo cùng điều kiện: V, T, P)
A
B
d
=
A
B
M
M
;
=
A
M
29
III. Khối lượng mol bình của 1 hỗn hợp (M
X
)
-
X
M
=
X
X
m
n
=
1 1 2 2
1 2
M n +M n +...
n +n +...
=
1 1 2 2
1 2
M V +M V +...
V +V +...
Hä vµ tªn: §ç B×nh D¬ng -1 -
CÔNG THỨC- ĐỊNH LUẬT HOÁ HỌC - Trang 2
CÔNG THỨC- ĐỊNH LUẬT HOÁ HỌC - Người đăng: lamduyvo0709
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CÔNG THỨC- ĐỊNH LUẬT HOÁ HỌC 9 10 794