Ktl-icon-tai-lieu

Công thức giải nhanh

Được đăng lên bởi Sờ Boo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH
1) Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2
Công thức n  nOH   nCO2
Ví dụ 1: Hấp thụ hết 7,84 lít CO2 (đkc) vào 300ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Tính khối lượng kết tủa thu được.
Giải
nCO2  0,35mol 
  n  0, 6  0,35  0, 25mol
nBa (OH )2  0,3mol 
m↓ = 197.0,25 = 49,25gam
Lưu ý: Ở đây n  0, 25mol  nCO2  0,35mol , nên kết tủa trên phù hợp. Ta cần phải kiểm tra lại vì nếu Ba(OH) 2
dùng dư thì khi đó n  nCO2 mà không phụ thuộc vào nOH  . Tóm lại, khi sử dụng công thức trên, cần nhớ điều
kiện ràng buộc giữa n và nCO2 là n  nCO2 .
2) Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết một lượng CO 2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH và
Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2
Công thức: Tính nCO2  nOH   nCO2 rồi so sánh với nCa2 hoặc nBa 2 để xem chất nào phản ứng hết.
3

Ví dụ 2: Hấp thụ hết 6,72 lít CO2 (đkc) vào 300ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH) 2 0,6M. Tính
khối lượng kết tủa thu được.
nCO2  0,3mol




nNaOH  0, 03mol   nCO2  0,39  0,3  0, 09mol
3
nBa (OH )2  0,18mol 
Mà nBa 2  0,18mol nên n↓= 0,09mol. Vậy m↓ = 0,09.197 = 17,73gam.
Lưu ý: Tương tự như công thức ở trên, trong truờng hợp này cũng có điều kiện ràng buộc giữa nCO32 và nCO2 là
nCO2  nCO2 .
3

3) Tính thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào một dung dịch Ca(OH) 2 hoặc Ba(OH)2 để thu được một lượng kết
tủa theo yêu cầu
Dạng này có hai kết quả.
 nCO2  n

Công thức 

 nCO2  nOH   n

Ví dụ 3: Hấp thụ hết V lít CO2 (đkc) vào 300ml dung dịch Ba(OH)2 1M được 19,7g kết tủa. Tìm V
Giải
 nCO2  n  0,1mol  V  2, 24l


 nCO2  nOH   n  0, 6  0,1  0,5mol  V  11, 2l
4) Tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào dung dịch Al 3+ để xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu cầu.
Dạng này phải có hai kết quả

Công thức:
 nOH   3.n


 nOH   4.nAl 3  n
Ví dụ 4: Cần cho bao nhiêu lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,5 mol AlCl3 để được 31,2 gam kết tủa.
Giải
 nOH   3.n  3.0, 4  V  1, 2l

 nOH   4.nAl 3  n  2  0, 4  1, 6mol  V  1, 6l
Ví dụ 5: Cần cho một thể tích dung dịch NaOH 1M lớn nhất là bao nhiêu vào dung dịch chứa đồng thời 0,6mol
AlCl3 và 0,2mol HCl để xuất hiện 39gam kết tủa.
Giải
Lưu ý rằng trường hợp này cần thêm một lượng NaOH để trung hoà HCl. Mặt khác, để tính thể tích dung dịch
n OH- (max) =4.n Al3+ -n 
NaOH lớn nhất nên chỉ cần xét giá trị  n OH- (can) =n HCl +(4.n Al3+ -n  )  0, 2  (2, 4  0,5)  2,1mol
 V=2,1lit
5) Tính thể tich dung dịch HC...
CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH
1) Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lượng CO
2
vào dung dịch Ca(OH)
2
hoặc Ba(OH)
2
Công thức
2
CO
OH
n n n
Ví dụ 1: Hấp thụ hết 7,84 lít CO
2
(đkc) vào 300ml dung dịch Ba(OH)
2
1M. Tính khối lượng kết tủa thu được.
Giải
2
2
( )
0,35
0,6 0,35 0,25
0,3
CO
Ba OH
n mol
n mol
n mol
m
= 197.0,25 = 49,25gam
Lưu ý: đây
2
0,25 0,35
CO
n mol n mol
, nên kết tủa trên phù hợp. Ta cần phải kiểm tra lại nếu Ba(OH)
2
dùng dư t khi đó
2
CO
n n
không phụ thuộc vào
OH
n
. Tóm lại, khi sử dụng công thức tn, cần nh điều
kiện ràng buộc giữa
n
2
CO
n
2
CO
n n
.
2) Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết một lượng CO
2
vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH và
Ca(OH)
2
hoặc Ba(OH)
2
Công thức: Tính
2
2
3
CO
CO OH
n n n
rồi so sánh với
2
Ca
n
hoặc
2
Ba
n
để xem chất nào phản ứng hết.
dụ 2: Hấp thụ hết 6,72 lít CO
2
(đkc) vào 300ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M Ba(OH)
2
0,6M. Tính
khối lượng kết tủa thu được.
2
0,18
Ba
n mol
nên n
= 0,09mol. Vậy m
= 0,09.197 = 17,73gam.
Lưu ý: Tương tự như công thức trên, trong truờng hợp này cũng điều kiện ràng buộc giữa
2
3
CO
n
2
CO
n
2
2
3
CO
CO
n n
.
3) Tính thể tích CO
2
cần hấp thụ hết vào một dung dịch Ca(OH)
2
hoặc Ba(OH)
2
để thu được một lượng kết
tủa theo yêu cầu
Dạng này có hai kết quả.
Công thức
2
2
CO
CO
OH
n n
n n n
Ví dụ 3: Hấp thụ hết V lít CO
2
(đkc) vào 300ml dung dịch Ba(OH)
2
1M được 19,7g kết tủa. Tìm V
Giải
2
2
0,1 2,24
0,6 0,1 0,5 11,2
CO
CO
OH
n n mol V l
n n n mol V l
4) Tính thể tích dung dịch NaOH cần cho vào dung dịch Al
3+
để xuất hiện một lượng kết tủa theo yêu cầu.
Dạng này phải có hai kết quả
Công thức giải nhanh - Trang 2
Công thức giải nhanh - Người đăng: Sờ Boo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Công thức giải nhanh 9 10 732