Ktl-icon-tai-lieu

công thức giải nhanh môn hóaôn thi đại học

Được đăng lên bởi Thắm Hồng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Một số công thức giải nhanh hóa học

Một số công thức giải nhanh hóa học
˜˜˜˜˜
TÍNH pH
1.

Dung dịch axit yếu HA: pH = – (log Ka + logCa) hoặc pH = –log( Ca)
(Ca > 0,01M ; : độ điện li của axit)

2.

Dung dịch đệm (hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA):

3.

Dung dịch baz yếu BOH:

(1)

pH = –(log Ka + log

Ca
)
Cm

(2)

pH = 14 + (log Kb + logCb)

(3)

TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NH3 :
H% = 2 – 2
-

MX
MY

(4)

%VNH

(X: hh ban đầu; Y: hh sau)

3

trong Y

=(

MX

- 1).100

MY

(5)

ĐK: tỉ lệ mol N2 và H2 là 1:3

BÀI TOÁN VỀ CO2
1. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2
Điều kiện: n   n CO

n  = nOH- - n CO2

Công thức:

2

(6)

2. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2
Điều kiện: n CO  nCO
23

n CO2- = n OH- - nCO2

Công thức:

2

(7)

3

(Cần so sánh n CO với nCa và nBa để tính lượng kết tủa)
3. Tính thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
23

(Dạng này có 2 kết quả)

Công thức:

n CO2 = n

n CO2 = n (8) hoặc

OH-

- n (9)

BÀI TOÁN VỀ NHÔM – KẼM
1. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Al3+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả)
Công thức: n OH = 3n  (10)

hoặc



n

OH -

= 4n Al3 - n (11)

2. Tính lượng NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Al3+ và H+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này
có 2 kết quả)
n OH = 3n  + n H
n OH = 4n Al3 - n  + n H
(12)
(13)
min

+

max

+

3. Tính lượng HCl cần cho vào dung dịch Na[Al(OH)4] (hoặc NaAlO2) để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
(Dạng này có 2 kết quả)

Công thức:

n H = n (14) hoặc

n

H+

= 4n AlO  - 3n (15)
2

4. Tính lượng HCl cần cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH và Na[Al(OH)4] (hoặc NaAlO2) thu được lượng kết tủa
theo yêu cầu
(Dạng này có 2 kết quả)

Công thức:

n H = n  nOH- (16)

n

hoặc

H+

= 4n AlO  - 3n  nOH 

(17)

2

2+

5. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Zn để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả):
nOH- = 2n 

(18)

hoặc

nOH- = 4n

Zn2+

- 2n



(19)

BÀI TOÁN VỀ HNO3
1. Kim loại tác dụng với HNO3 dư
a. Tính lượng kim loại tác dụng với HNO3 dư:

n

KL

.i KL   nspk .i spk

(20)
- iKL=hóa trị kim loại trong muối nitrat - isp khử: số e mà N+5 nhận vào (Vd: iNO=5-2=3)
- Nếu có Fe dư tác dụng với HNO3 thì sẽ tạo muối Fe2+, không tạo muối Fe3+
b. Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp kim loại...
https://facebook.com/yplitgroup M t s công th c gi i nhanh hóa h c
M t s công th c gi i nhanh hóa h c
˜˜˜˜˜
TÍNH pH
1. Dung dịch axit yếu HA: pH = – (log K
a
+ logC
a
) hoặc pH = –log( C
a
) (1)
(C
a
> 0,01M ; : độ điện li của axit)
2. Dung dịch đệm (hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA): pH = –(log K
a
+ log
a
m
C
C
) (2)
3. Dung dịch baz yếu BOH: pH = 14 + (log K
b
+ logC
b
) (3)
TÍNH HI U SU T PH N NG T NG H P NH3 :
H% = 2 – 2
X
Y
M
M
(4) (X: hh ban đầu; Y: hh sau)
3
X
NH trong Y
Y
M
%V = ( -1).100
M
(5)
- ĐK: tỉ lệ mol N
2
và H
2
1:3
BÀI TOÁN V CO2
1. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO
2
vào dung dịch Ca(OH)
2
hoặc Ba(OH)
2
Điều kiện:
2
CO
n n
Công thức:
-
2
CO
OH
n = n - n
(6)
2. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO
2
vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOHCa(OH)
2
hoặc Ba(OH)
2
Điều kiện:
2-
2
3
CO
CO
n n
Công thức:
2- -
2
3
CO
CO OH
n = n -n
(7)
(Cần so sánh
2-
3
CO
n
với n
Ca
n
Ba
để tính lượng kết tủa)
3. Tính thể tích CO
2
cần hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)
2
hoặc Ba(OH)
2
để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
(Dạng này có 2 kết quả) Công thức:
(8) hoặc
2 -
OH
CO
n = n - n
(9)
BÀI TOÁN V NHÔM – K M
1. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Al
3+
để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả)
Công thức:
OH
n = 3n
(10) hoặc
3
-
OH
Al
n = 4n - n
(11)
2. Tính lượng NaOH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Al
3+
và H
+
để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này
có 2 kết quả)
- +
min
OH H
n = 3n + n
(12)
3
- +
max
OH HAl
n = 4n + n-n
(13)
3. Tính lượng HCl cần cho vào dung dịch Na[Al(OH)
4
] (hoặc NaAlO
2
) để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu
(Dạng này có 2 kết quả) Công thức:
H
n = n
(14) hoặc
2
+
H
AlO
n = 4n - 3n
(15)
4. Tính lượng HCl cần cho vào hỗn hợp dung dịch NaOH và Na[Al(OH)
4
] (hoặc NaAlO
2
) thu được lượng kết tủa
theo yêu cầu
(Dạng này có 2 kết quả) Công thức:
-
H OH
n = n n
(16) hoặc
2
+
H
AlO OH
n = 4n - 3n n
(17)
5. Tính lượng NaOH cần cho vào dung dịch Zn
2+
để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu (Dạng này có 2 kết quả):
-
OH
n = 2n
(18) hoặc
-
2+
OH
Zn
n = 4n - 2n
(19)
BÀI TOÁN V HNO3
1. Kim loại tác dụng với HNO
3
a. Tính lượng kim loại tác dụng với HNO
3
dư:
. .
KL KL spk spk
n i n i
(20)
- i
KL
=hóa trị kim loại trong muối nitrat - i
sp khử
: số e mà N
+5
nhận vào (Vd: i
NO
=5-2=3)
- Nếu có Fe dư tác dụng với HNO
3
thì sẽ tạo muối Fe
2+
, không tạo muối Fe
3+
b. Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với HNO
3
(Sản phẩm không có
NH
4
NO
3
)
Công thức: m
Muối
= m
Kim loại
+ 62n
sp khử
. i
sp khử
= m
Kim loại
+ 62
2 2 2
NO NO N O N
3n + n + 8n +10n
(21)
-
-
3
NO
M = 62
c. Tính lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp sắt và oxit sắt tác dụng với HNO
3
dư (Sản phẩm không có
NH
4
NO
3
)
Page 1
công thức giải nhanh môn hóaôn thi đại học - Trang 2
công thức giải nhanh môn hóaôn thi đại học - Người đăng: Thắm Hồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
công thức giải nhanh môn hóaôn thi đại học 9 10 685