Ktl-icon-tai-lieu

công thức giải nhanh sinh học

Được đăng lên bởi Mai Dao
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1599 lần   |   Lượt tải: 2 lần
www.viettriedu.net Gia Sư Việt Trí 301/28 Dương Bá Trạc,Q8 Hotline:01656 156 268 0968 922 955
LTĐH 2014 tại Trung Tâm, Bảo Đảm Tổng Điểm >=15
LTĐH 2014 Khối A,A1,B,D Bảo đảm điểm thi ĐH thấp nhất 15 điểm
1
MỘT SỐ CÔNG THỨC SINH HỌC CƠ BẢN
1) Tổng số nuclêôtit :N =
300
m
m = N x 300đv.C ( m : khối lượng của gen)
2) Chiều dài của phân tử ADN(gen) : L =
2
N
x 3,4 A
0
N =
4,3
2 L
(1A
0
=10
-4
m
=10
-7
mm)
3) Số liên kết hyđrô của phân tử ADN(gen) : H = 2A + 3G
4) Số liên kết hóa trị : *Giữa các nuclêôtit : N 2
*Trong cả phân tử ADN : 2(N – 1)
5) Số vòng xoắn (Chu kỳ xoắn) : C =
20
N
N = C x 20
6) Gọi A
1
, T
1,
G
1,
X
1
là các nuclêôtit trên mạch 1
Gọi A
2
, T
2,
G
2,
X
2
là các nuclêôtit trên mạch 2: Theo NTBS giữa 2 mạch ta có :
A
1
= T
2
T
1
= A
2
G
1
= X
2
X
1
= G
2
*Về mặt số lượng : A = T = A
1
+ A
2
= T
1
+ T
2
G = X = G
1
+ G
2
= X
1
+ X
2
*Về mặt tỉ lệ % : A% = T% =
2
1
( A
1
% + A
2
%) =
2
1
( T
1
% + T
2
%)
G% = X% =
2
1
( G
1
% + G
2
%) =
2
1
( X
1
% + X
2
%)
A% + T% + G% + X% = 100%
A
1
+ T
1
+ G
1
+ X
1
= 100% ; A
2
+ T
2
+ G
2
+ X
2
= 100%
7) Số phân tử ADN(gen) con tạo ra sau n lần nhân đôi : 2
n
8) Số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp cho gen nhân đôi n lần là :
A = T = (2
n
1)A
gen
G = X = (2
n
1)G
gen
9) Quan hệ giữa gen và
m
ARN : rN=
2
1
N (rN: Tổng số nu trên mARN)
rN= A
m
+ U
m
+ G
m
+ X
m
A
gốc
= U
m
T
gốc
= A
m
G
gốc
= X
m
X
gốc
= G
m
*Về mặt số lượng : A
gen
= T
gen
= A
m
+ U
m
G
gen
= X
gen
= G
m
+ X
m
*Về mặt tỉ lệ % : A% = T% =
2
1
( A
m
% + U
m
%) G% = X% =
2
1
( G
m
% + X
m
%)
* Chiều dài ARN: L
ARN
=L =
x 3,4 A
0
= rN x 3,4 A
0
* Khối lượng mARN: rN x 300đv.C
10) Số liên kết hyđrô bị phá vỡ khi gen nhân đôi n lần là : (2
n
1)H
11) Số liên kết hyđrô bị phá vỡ khi gen nhân đôi n lần là : 2
n
.H
12) Số bộ ba mật mã :
32 x
N
=
3
rN
công thức giải nhanh sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công thức giải nhanh sinh học - Người đăng: Mai Dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
công thức giải nhanh sinh học 9 10 843