Ktl-icon-tai-lieu

Công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học

Được đăng lên bởi tanthanh121212
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG
I.

TÍNH pH
1. Dung dịch axit yếu HA: pH = –

1
(log Ka + logCa) hoặc pH = –log( αCa)
2

(1)

α : là độ điện li

với

Ka : hằng số phân li của axit
Ca : nồng độ mol/l của axit ( Ca ≥ 0,01 M )
Ví dụ 1: Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M ở 250C . Biết KCH 3 COOH = 1,8. 10-5
Giải
1
1
pH = - (logKa + logCa ) = - (log1,8. 10-5 + log0,1 ) = 2,87
2
2
Ví dụ 2: Tính pH của dung dịch HCOOH 0,46 % ( D = 1 g/ml ). Cho độ điện li của HCOOH trong dung dịch là
α=2%
Giải
10.D.C %
10.1.0,46
2
Ta có : CM =
=
= 0,1 M => pH = - log ( α . Ca ) = - log (
.0,1 ) = 2,7
M
46
100
Ca
2. Dung dịch đệm (hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA):
pH = –(log Ka + log
)
(2)
Cm
Ví dụ : Tính pH của dung dịch CH3COOH 0,1 M và CH3COONa 0,1 M ở 250C.
Biết KCH 3 COOH = 1,75. 10-5 , bỏ qua sự điện li của H2O.
0,1
C
) = 4,74
pH = - (logKa + log a ) = - (log1,75. 10-5 + log
0,1
Cm
3. Dung dịch baz yếu BOH:

pH = 14 +

1
(log Kb + logCb)
2

(3)

với

Kb : hằng số phân li của bazơ
Ca : nồng độ mol/l của bazơ
Ví dụ : Tính pH của dung dịch NH3 0,1 M . Cho KNH 3 = 1,75. 10-5
1
1
pH = 14 + (logKb + logCb ) = 14 + (log1,75. 10-5 + log0,1 ) = 11,13
2
2
II.

TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NH3 :
H% = 2 – 2

%VNH

-

3

trong Y

MX
MY
=(

(4)
MX
MY

(5)

- 1).100

(X: hh ban đầu; Y: hh sau)

ĐK: tỉ lệ mol N2 và H2 là 1:3

Ví dụ : Tiến hành tổng hợp NH3 từ hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 4,25 thu được hỗn hợp Y
có tỉ khối hơi so với H2 là 6,8. Tính hiệu suất tổng hợp NH3 .
Ta có : nN 2 : nH 2 = 1:3
8,5
M
H% = 2 - 2 X = 2 - 2
= 75 %
MY
13,6

HOAHOC.ORG ® NGÔ XUÂN QUỲNH

1

MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC

HÓA VÔ CƠ
I.

BÀI TOÁN VỀ CO2
1. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2
Điều kiện: n↓ ≤ nCO
Công thức:
n ↓ = n OH - n CO
-

2

2

(6)

Ví dụ : Hấp thụ hết 11,2 lít CO2 (đktc ) vào 350 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Tính kết tủa thu được.
Ta có : n CO 2 = 0,5 mol

n Ba(OH) 2 = 0,35 mol

=> nOH − = 0,7 mol

nkết tủa = nOH − - nCO 2 = 0,7 – 0,5 = 0,2 mol
mkết tủa = 0,2 . 197 = 39,4 ( g )
2. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2
Điều kiện: nCO ≤ nCO
23

Công thức:

2

n CO2- = nOH- - n CO2
3

(7)

(Cần so sánh n CO với nCa và nBa để tính lượng kết tủa)
23

Ví dụ 1 : Hấp thụ hết 6,72 lít CO2 ( đktc) vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,6 M.
Tính khối lượng kết tủa thu đư...
MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC
HOAHOC.ORG ® NGÔ XUÂN QUỲNH 1
HÓA ĐẠI CƯƠNG
I. TÍNH pH
1. Dung dịch axit yếu HA: pH = –
1
2
(log K
a
+ logC
a
) hoặc pH = –log( α
αα
αC
a
) (1)
với
α
: là độ điện li
K
a
: hằng số phân li của axit
C
a
: nồng độ mol/l của axit ( C
a
0,01 M )
Ví dụ 1:
Tính pH của dung dịch CH
3
COOH 0,1 M ở 25
0
C . Biết K
CH
3
COOH
= 1,8. 10
-5
Giải
pH = -
2
1
(logK
a
+ logC
a
) = -
2
1
(log1,8. 10
-5
+ log0,1 ) = 2,87
dụ 2:
Tính pH của dung dịch HCOOH 0,46 % ( D = 1 g/ml ). Cho độ điện li của HCOOH trong dung dịch
α
= 2 %
Giải
Ta có : C
M
=
M
CD %..10
=
46
46,0.1.10
= 0,1 M => pH = - log (
.
α
C
a
) = - log (
100
2
.0,1 ) = 2,7
2. Dung dịch đệm (hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA): pH = –(log K
a
+ log
a
C
C
) (2)
Ví dụ :
Tính pH của dung dịch CH
3
COOH 0,1 M và CH
3
COONa 0,1 M ở 25
0
C.
Biết K
CH
3
COOH
= 1,75. 10
-5
, bỏ qua sự điện li của H
2
O.
pH = - (logK
a
+ log
m
a
C
C
) = - (log1,75. 10
-5
+ log
1,0
1,0
) = 4,74
3. Dung dịch baz yếu BOH: pH = 14 +
1
2
(log K
b
+ logC
b
) (3)
với K
b
: hằng số phân li của bazơ
C
a
: nồng độ mol/l của bazơ
Ví dụ :
Tính pH của dung dịch NH
3
0,1 M . Cho K
NH
3
= 1,75. 10
-5
pH = 14 +
2
1
(logK
b
+ logC
b
) = 14 +
2
1
(log1,75. 10
-5
+ log0,1 ) = 11,13
II. TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NH
3
:
H% = 2 – 2
M
M
(4)
3
X
NH trong Y
Y
M
%V = ( -1).100
M
(5)
- (X: hh ban đầu; Y: hh sau) ĐK: tỉ lệ mol N
2
và H
2
1:3
Ví dụ :
Tiến hành tổng hợp NH
3
từ hỗn hợp X gồm N
2
H
2
có tỉ khối hơi so với H
2
4,25 thu được hỗn hợp Y
có tỉ khối hơi so với H
2
là 6,8. Tính hiệu suất tổng hợp NH
3
.
Ta có : n
N
2
: n
H
2
= 1:3
H% = 2 - 2
Y
X
M
M
= 2 - 2
6,13
5,8
= 75 %
Công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học - Người đăng: tanthanh121212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học 9 10 46