Ktl-icon-tai-lieu

Công thức Hóa

Được đăng lên bởi thanhnhan0594
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUOITHAY.VN

A> Lý thuyết:
MỘT SỐ CÔNG THỨC THÍNH NHANH
Cho phản ứng : A
+
B
+
D.
→ C
Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: mA + mB = mC + mD
1, Nếu phản ứng
A(r) + Bdd → Cdd + D ↑↓ (D ↑↓ là khí hoặc kết tủa)
Ta có : m dd sau pu = m A + m ddB − m D
2, Nếu phản ứng
ddA + ddB
Ta có : m dd sau pu = m ddA + m ddB − m D

→

ddC + D ↑↓

(D ↑↓ là khí hoặc kết tủa)

3, Oxi hoá Ancol bằng CuO
t
a, Ancolb1 + CuO 
→ Andehit + Cu + H 2O 
m
1
mol
1mol
1mol
= mO ( oxitpu )
1mol
1mol 
 ch / ran↓
0

t
b, Ancolb2 + CuO 
→ Xeton+ Cu + H 2O  Ta có  mancol = mh2 hoi ( Andehit , H O ) − mO ( oxit )
2
1mol
1mol
1mol
1mol
1mol



 nandehit = nH 2O = nO (Oxit )

4, Nếu cho một hoặc hỗn hợp các kim loại (đứng trước H) tác dụng hết với dd HCl :
 mMCl2 = mM + mCl −
M + 2HCl → M Cl2 + H2 .ta có:

 nCl − = nHCl = 2nH 2
5, Nếu cho một hoặc hỗn hợp các kim loại (đứng trước H) tác dụng hết với dd H2SO4 loãng :
 mM 2 ( SO4 )n = mM + mSO42−
NGUOITHAY.VN
M + H2SO4 → M (SO4)n + H2 .ta có:

n
=
n
=
n
H 2 SO4
H2
 SO42−
6, Nếu cho một hoặc hỗn hợp các oxit kim loại tác dụng hết với dd HCl:
 mMCln = mM 2On + mCl − − mO ( oxit )
M2On + 2nHCl → 2MCln + nH2O. Ta có: 
 nCl − = nHCl = 2nH 2O = 2 nO (oxit )
7, Nếu cho một hoặc hỗn hợp các oxit kim loại tác dụng hết với dd H2SO4 loãng:
 mM 2 ( SO4 )n = mM 2On + mSO42− − mO (oxit )
M2On
+ H2SO4
→
M2(SO4)n + H2O. Ta có: 
 nSO42− = nH 2 SO4 = nH 2O = nO (oxit )
8, Nếu hoà tan hoàn toàn một kim loại hoặc hỗn hợp các kim loại vào dd HNO3 sau phản ứng thu
được muối nitrat (không có NH4NO3) và sản phẩm khử chứa N:
 N2
N O
 mM ( NO3 )n = mM + mNO3− = mM + 62.ne− nhuong
M + HNO3 → M ( NO3 )n +  2 + H 2O . Ta có 
 NO
 nHNO3 ( pu ) = ne− nhuong + nN ( spkhu )

 NO2
9, Nếu hoà tan hoàn toàn một kim loại hoặc hỗn hợp các kim loại vào dd H2SO4 đặc, nóng sau phản
ứng thu được muối sunfat và sản phẩm khử chứa S:
ne−nhuong

S
mM 2 ( SO4 ) = mM + mSO 2− = mM + 96.

n
4


2
t 0c
M + H 2 SO4 d 
→ M 2 ( SO4 )n +  SO2 + H 2O .Ta có

ne− nhuong
H S

n
=
+ nS ( spkhu )
 2
H
SO
pu
(
)
 2 4
2
10, Nếu điện phân dd M2(SO4)n hoặc dd M(NO3)n hoặc dd MCln mà thấy khối lượng dd sau điện
phân giảm thì:
0

mdd ↓ = mKL + m ↑
VD: M2(SO4)n + H2O
Thì mdd↓ = mM + mO2
GV: BÙI VĂN GIÁP

NGUOITHAY.VN

dpdd

→ 2M +

n
O2
2

+ H2SO4

NGUOITHAY.VN

11, Nếu khử một oxit hoặc hỗn hợp các oxit X bằng chất khử CO hoặc H2 :
 Fe2O3 , FeO, Fe3O4
CO
CO t 0C
 Fe, Cu , Zn, Pb

X CuO, ZnO, PbO + 
→ Y 
+  2 .Ta có sơ đồ:
 MgO...
A> Lý thuyết: MT S CÔNG THC THÍNH NHANH
Cho phn ng : A + B
C + D.
Theo định lut bo toàn khi lượng ta có: m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D
1, Nếu phn ng A
(r)
+ B
dd
C
dd
+ D
↑↓
(D
↑↓
là k hoc kết ta)
Ta có :
u
=+−
ddsaupAddBD
mmmm
2, Nếu phn ng ddA + ddB
ddC + D
↑↓
(D
↑↓
là khí hoc kết ta)
Ta có :
u
=+−
ddsaupddAddBD
mmmm
3, Oxi hoá Ancol bng CuO
0
0
12
111
11
22
111
11
,
,
t
molmolmol
molmol
t
molmolmol
molmol
bAncolbCuOXetonCuHO
+++
+++
Ta
( )
( )
( )
( )
2
2
2
ox
/
ox
,
Oxit
Oitpu
chran
ancol
Oit
hhoiAndehitHO
andehitHO
O
mm
mmm
nnn
=
=−
==
4, Nếu cho mt hoc hn hp các kim loi (đứng trước H) tác dng hết vi dd HCl :
M
+ 2HCl
M
Cl
2
+ H
2
.ta có:
2
2
2
MClM
Cl
HClH
Cl
mmm
nnn
=+
==
5, Nếu cho mt hoc hn hp các kim loi (đứng trước H) tác dng hết vi dd H
2
SO
4
loãng :
M
+ H
2
SO
4
M
(SO
4
)
n
+ H
2
.ta có:
( )
2
24
4
2
242
4
n
M
MSO
SO
HSOH
SO
mmm
nnn
=+
==
6, Nếu cho mt hoc hn hp các oxit kim loi tác dng hết vi dd HCl:
M
2
O
n
+ 2nHCl
2MCl
n
+ nH
2
O. Ta có:
( )
2
2
ox
(ox)
22
nn
MClMO
Oit
Cl
HClHOOit
Cl
mmmm
nnnn
=+−
===
7, Nếu cho mt hoc hn hp các oxit kim loi tác dng hết vi dd H
2
SO
4
loãng:
M
2
O
n
+ H
2
SO
4
M
2
(SO
4
)
n
+ H
2
O. Ta có:
( ) ( )
2
2
24
4
2
242
4
ox
(ox)
n
n
MO
MSOOit
SO
HSOHOOit
SO
mmmm
nnnn
=+−
===
8, Nếu hoà tan hoàn toàn mt kim loi hoc hn hp các kim loi vào dd HNO
3
sau phn ng thu
được mui nitrat (không có NH
4
NO
3
) và sn phm kh cha N:
( )
2
2
332
2
n
N
NO
MHNOMNOHO
NO
NO
+++
. Ta có
( )
( ) ( )
3
3
3
62.
n
MM
MNO
NOenhuong
HNOpuNspkhu
enhuong
mmmmn
nnn
−−
=+=+
=+
9, Nếu htan hoàn toàn mt kim loi hoc hn hp các kim loi vào dd H
2
SO
4
đặc, nóng sau phn
ng thu được mui sunfat và sn phm kh cha S:
( )
0
242422
2
tc
n
S
MHSOdMSOSOHO
HS
+++
.Ta có
( )
( ) ( )
2
24
4
24
96.
2
2
n
enhuong
MM
MSO
SO
enhuong
HSOpuSspkhu
n
mmmm
n
nn
=+=+
=+
10, Nếu đin phân dd M
2
(SO
4
)
n
hoc dd M(NO
3
)
n
hoc dd MCl
n
mà thy khi lượng dd sau đin
phân gim thì:
dd
KL
mmm
=+↑
VD: M
2
(SO
4
)
n
+ H
2
O
dpdd
→
2M +
2
n
O
2
+ H
2
SO
4
Thì
2
dd
MO
mmm
=+
NGUOITHAY.VN
NGUOITHAY.VN
NGUOITHAY.VN
GV: BÙI VĂN GIÁP
Công thức Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức Hóa - Người đăng: thanhnhan0594
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Công thức Hóa 9 10 652