Ktl-icon-tai-lieu

Công thức lượng giác cần nhớ

Được đăng lên bởi loppho10a6
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 567 lần   |   Lượt tải: 11 lần
[Công thức lượng giác cần nhớ - Tài liệu tặng miễn phí cho học sinh]

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CẦN NHỚ
1. Công thức lượng giác cơ bản nên nhớ
sin 2   cos 2   1

sin 3   cos3   (sin   cos  )(1  sin  cos  )

1

,    k , k 
2
cos 
2
1
1  cot 2  
,   k , k 
sin 2 

sin 3   cos3   (sin   cos  )(1  sin  cos  )

1  tan 2  

tan  .cot   1,   k



2

,k 

sin 4   cos 4   1  2sin 2  cos 2 
sin 4   cos 4   sin 2   cos 2    cos 2
sin 6   cos6   1  3sin 2  cos 2 
sin 6   cos6    cos 2 (1  sin 2  cos 2  )

2. Giá trị lượng giác của cung có liên quan đặc biệt
Cung bù nhau:  và   
Cung đối nhau:  và 

Cung hơn kém  :  và   

cos( )  cos 

sin(   )  sin 

sin(   )   sin 

sin( )   sin 

cos(   )   cos 

cos(   )   cos 

tan( )   tan 

tan(   )   tan 

tan(   )  tan 

cot( )   cot 

cot(   )   cot 

cot(   )  cot 

Cung phụ nhau:  và


2



Cung hơn kém




sin      cos 
2



cos      sin 
2



tan      cot 
2



cot      tan 
2




:  và  
2
2

Đường tròn lượng giác



sin      cos 
2



cos       sin 
2



tan       cot 
2



cot       tan 
2


3. Công thức lượng giác
Công thức cộng

Công thức nhân đôi, nhân ba

cos(a  b)  cos a cos b  sin a sin b

sin 2  2sin  cos 

cos(a  b)  cos a cos b  sin a sin b
sin(a  b)  sin a cos b  cos a sin b

cos 2  cos 2   sin 2   2 cos 2   1  1  2sin 2 
2 tan 
tan 2 
1  tan 2 
sin 3  3sin   4sin 3 
Cần nhớ công thức
cộng cho chắc chắn.
3
cos 3  4 cos   3cos 
Từ công thức cộng ta
Bí quyết có thể suy ra những
3 tan   tan 3 
tan 3 
công thức còn lại.
1  3 tan 2 

sin(a  b)  sin a cos b  cos a sin b
tan a  tan b
1  tan a tan b
tan a  tan b
tan(a  b) 
1  tan a tan b

tan(a  b) 

 Name:…………………………………………… class:………..
[Biên soạn gv Đặng Trung Hiếu – 0939.239.628 – ]

aug-2012

1

[Công thức lượng giác cần nhớ - Tài liệu tặng miễn phí cho học sinh]
Công thức hạ bậc

Công thức biến tích thành tổng
1
cos(a  b)  cos(a  b)
2
1
sin a sin b   cos(a  b)  cos(a  b) 
2
1
sin a cos b  sin(a  b)  sin(a  b) 
2
cos a cos b 

1  cos 2
3cos   cos 3
cos 2  
; cos3  
2
4
1

cos
2

3sin


sin 3
sin 2  
; sin 3  
2
4
1

cos
2

tan 2  
1  cos 2

Công thức biến đổi tổng thành tích
cos   cos   2 ...
[Công thức lượng giác cn nh - Tài liu tng min phí cho hc sinh]
[Biên son gv Đặng Trung Hiếu 0939.239.628 www.gvhieu.wordpress.com]
aug-2012
1
CÔNG THC LƯỢNG GIÁC CN NH
1. Công thức lượng giác cơ bản nên nh
2. Giá tr ng giác của cung có liên quan đặc bit
Cung đối nhau:
3. Công thức lượng giác
22
2
2
2
2
sin cos 1
1
1 tan , ,
cos 2
1
1 cot , ,
sin
tan .cot 1, ,
2
kk
kk
kk


33
33
4 4 2 2
4 4 2 2
6 6 2 2
6 6 2 2
sin cos (sin cos )(1 sin cos )
sin cos (sin cos )(1 sin cos )
sin cos 1 2sin cos
sin cos sin cos cos2
sin cos 1 3sin cos
sin cos cos2 (1 sin cos )
cos( ) cos cos sin sin
cos( ) cos cos sin sin
sin( ) sin cos cos sin
sin( ) sin cos cos sin
tan tan
tan( )
1 tan tan
tan tan
tan( )
1 tan tan
a b a b a b
a b a b a b
a b a b a b
a b a b a b
ab
ab
ab
ab
ab
ab


2 2 2 2
2
3
3
3
2
sin 2 2sin cos
cos2 cos sin 2cos 1 1 2sin
2tan
tan 2
1 tan
sin3 3sin 4sin
cos3 4cos 3cos
3tan tan
tan3
1 3tan



Công thức nhân đôi, nhân ba
cos( ) cos
sin( ) sin
tan( ) tan
cot( ) cot





sin( ) sin
cos( ) cos
tan( ) tan
cot( ) cot

sin( ) sin
cos( ) cos
tan( ) tan
cot( ) cot


Cung bù nhau:

Cung hơn kém
:

sin cos
2
cos sin
2
tan cot
2
cot tan
2




















Cung ph nhau:
2
sin cos
2
cos sin
2
tan cot
2
cot tan
2

















Cung hơn kém
2
:
2
Đường tròn lượng giác
Cn nh công thc
cng cho chc chn.
T công thc cng ta
có th suy ra nhng
công thc còn li.
Bí quyết
Name:…………………………………………… class:………..
Công thức lượng giác cần nhớ - Trang 2
Công thức lượng giác cần nhớ - Người đăng: loppho10a6
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công thức lượng giác cần nhớ 9 10 500