Ktl-icon-tai-lieu

Công thức lượng giác đầy đủ

Được đăng lên bởi Smiley Turtle
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CẦN NẮM VỮNG
1. Công thức cơ bản
gsin 2 x  cos 2 x  1

gtan x 

sin x
cos x

gcot x 

cos x
sin x

gtan x.cot x  1

1
1
g1  cot 2 x 
2
cos x
sin 2 x
2. Công thức cộng
gsin  a  b   sin a.cos b  cos a.sin b
gcos  a  b   cos a.cos b msin a.sin b
g1  tan 2 x 

tan a  tan b
tan a  tan b
gtan  a  b  
1  tan a.tan b
1  tan a.tan b
3. Công thức nhân đôi –nhân ba và hạ bậc
gsin 2 x  2sin x.cos x
gcos 2 x  cos 2 x  sin 2 x  2 cos 2 x  1  1  2sin 2 x
gsin 3 x  3sin x  4sin 3 x
gcos 3 x  4 cos3 x  3cos x
1  cos 2 x
1  cos 2 x
gsin 2 x 
gcos 2 x 
2
2
x
4. Công thức chia đôi ( theo biến t  tan )
2
2
2t
2t
1 t
gsin x 
gtan x 
gcos x 
2
2
1 t
1 t2
1 t
5. Công thức biến đổi tổng thành tích
ab
a b
ab
a b
gcos a  cos b  2 cos
.cos
gcos a  cos b  2sin
.sin
2
2
2
2
ab
a b
ab
a b
gsin a  sin b  2sin
.cos
gsin a  sin b  2 cos
.sin
2
2
2
2
sin  a  b 
sin  a  b 
gtan a  tan b 
gtan a  tan b 
cos a.cos b
cos a.cos b
6. Công thức biển đổi tích thành tổng
1
1
gcos a.cos b   cos  a  b   cos  a  b 
gsin a.sin b   cos  a  b   cos  a  b 
2
2
1
gsin a.cos b   sin  a  b   sin  a  b 
2
7. Cung và góc liên quan đặc biệt: cos đối – sin bù – phụ chéo
gsin  a    sin a
gtan  a    tan a
gcot   a    cot a
Cos đối: gcos  a   cos a
gtan  a  b  

Sin bù:

gsin    a   sin a

  
 a  cos a
 2 

  
Hơn kém gsin   a  cos a
2
 2 
gsin  x  k 2   sin x

gcos    a    cos a

  
 a  sin a
 2 
  
gcos   a   sin a
 2 
gcos  x  k 2   cos x

Phụ chéo: gsin 

gcos 

gtan  x  k   tan x

gcot  x  k   cot x

8. Một số công thức khác thường dùng




gsin x  cos x  2 sin  x    2 cos x  
4


 4
1
3  1.cos 4 x
gsin 4 x  cos 4 x  1  sin 2 2 x 
2
4

gtan    a    tan a

  
 a  cot a
 2 
  
gtan   a   cot a
 2 
gtan  x  k 2   tan x
gtan 

gcot    a    cot a
  
 a  tan a
 2 
  
gcot   a   tan a
 2 
gcot  x  k 2   cot x
gcot 





gsin x  cos x  2 sin  x     2 cos x  
4


 4
3
5  3.cos 4 x
gsin 6 x  cos 6 x  1  sin 2 2 x 
4
8

...
CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CẦN NẮM VỮNG
1. Công thức cơ bản
2 2
sin cos 1x x g
sin
tan
cos
x
x
x
g
cos
cot
sin
x
x
x
g
tan .cot 1x x g
2
2
1
1 tan
cos
x
x
g
2
2
1
1 cot
sin
x
x
g
2. Công thức cộng
sin sin .cos cos .sina b a b a b g
cos cos .cos sin .sina b a b a b g m
tan tan
tan
1 tan .tan
a b
a b
a b
g
tan tan
tan
1 tan .tan
a b
a b
a b
g
3. Công thức nhân đôi –nhân ba và hạ bậc
2 2 2 2
cos 2 cos sin 2cos 1 1 2sinx x x x x g
3
sin 3 3sin 4sinx x x g
3
cos3 4cos 3cosx x x g
2
1 cos 2
sin
2
x
x
g
2
1 cos 2
cos
2
x
x
g
4. Công thức chia đôi ( theo biến
tan
2
x
t
)
2
2
sin
1
t
x
t
g
2
2
1
cos
1
t
x
t
g
2
2
tan
1
t
x
t
g
5. Công thức biến đổi tổng thành tích
cos cos 2cos .cos
2 2
a b a b
a b
g
cos cos 2sin .sin
2 2
a b a b
a b
g
sin sin 2sin .cos
2 2
a b a b
a b
g
sin sin 2cos .sin
2 2
a b a b
a b
g
sin
tan tan
cos .cos
a b
a b
a b
g
sin
tan tan
cos .cos
a b
a b
a b
g
6. Công thức biển đổi tích thành tổng
1
cos .cos cos cos
2
a b a b a b
g
1
sin .sin cos cos
2
a b a b a b
g
1
sin .cos sin sin
2
a b a b a b
g
7. Cung và góc liên quan đặc biệt: cos đối – sin bù – phụ chéo
Cos đối:
cos cosa a g
sin sina a  g
tan tana a  g
cot cota a g
Sin bù:
sin sina a
g
cos cosa a
g
tan tana a
g
cot cota a
g
Phụ chéo:
sin cos
2
a a
g
cos sin
2
a a
g
tan cot
2
a a
g
cot tan
2
a a
g
Hơn kém
2
sin cos
2
a a
g
cos sin
2
a a
g
tan cot
2
a a
g
cot tan
2
a a
g
cos 2 cosx k x
g
tan 2 tanx k x
g
cot 2 cotx k x
g
tan tanx k x
g
cot cotx k x
g
8. Một số công thức khác thường dùng
sin cos 2 sin 2 cos
4 4
x x x x
g
sin cos 2 sin 2 cos
4 4
x x x x
 
g
4 4 2
1 3 1.cos 4
sin cos 1 sin 2
2 4
x
x x x
g
6 6 2
3 5 3.cos 4
sin cos 1 sin 2
4 8
x
x x x
g
Công thức lượng giác đầy đủ - Người đăng: Smiley Turtle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Công thức lượng giác đầy đủ 9 10 133