Ktl-icon-tai-lieu

Công thức lũy thừa mũ

Được đăng lên bởi hoainguyen20071998
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ CÔNG THỨC VỀ LOGARIT, LŨY THỪA, MŨ

log a x = y ⇔ x = a

1/ Công thức :

• Chú ý :

2/ Công thức :

log a a = 1 vi a1 = a
log a a = 1 vì a1 = a

3/ Công thức :
5/ Công thức :

y

log a 1 = 0 vi a0 = 1

4/ Công thức :

a log a b=b

log a (aα ) = α


→ log 2 a b = (log a b) 2

→ (log x y ) 2 = log 2 x y

. Bình phương của logarit

CÔNG THỨC LŨY THỪA VÀ CÔNG THỨC LÔGARIT

I/ Coâng thöùc luy thöøa .
Cho a, b laø soá thöïc döông vaø x, y laø soá thöïc tuøy yù .
1/ a .a = a
x

y

x+ y

, ngöôïc laïi a

x+ y

= a .a
x

y

a
a
x− y
x− y
2 / y = a , ngöôïc laïi a = y
a
a
3/ (ax ) y = (ay ) x = ax.y , ngöôïc laïi ax.y = (ax ) y = (ay ) x
x

x

4 / (a.b) x = ax .bx , ngöôïc laïi ax .b x = (a.b) x
x

a
 a a
5/  ÷ = x , ngöôïc laïi x
b
 b b
GV: Ngô Ngọc Điển

x

x

 a
= ÷
 b

x

Công thức được đưa lên violet.vn/ngocdienyt mục đề thi\toán học\toán học 12

II/ Luõy thöøa vôùi soá muõ höõu tæ

m
n

a = n am ngöôïc laïi n am = a

III/ Tính chaát cuûa caên baäc n .
1/
2/

a. n b = n a.b ngöôïc laïi n a.b = n a. n b

n

a
=
b

n
n

a
a
ngöôïc laïi n =
b
b

n

3/

( a)

4/

n

an = a , neáu n leû .

5/

n

an = a , neáu n chaün .

n

m

= a ngöôïc laïi
n

m

n

n
n

a
b
m

a =

( a)
n

m

IV/ Coâng thöùc Loâgarit .

1/ log a x =y ⇔x =ay
2 / log a 1 =0 , log a a =1.
3 / a loga x =x , log a a x =x , cuøng cô soá .
4/ log a b x =x. log a b
1
log a b
x
log c b
6 / log a b =
log c a
5 / log ax b =

7 / log a b =

10 / log10 x = log x = lg x , loâgarit thaäp phaân .
11/ log e x = ln x , loâgarit töï nhieân .

1
log b a

8 / log a x.y =log a x +log a y
9 / log a

x
=log a x −log a y
y

GV: Ngô Ngọc Điển

Công thức được đưa lên violet.vn/ngocdienyt mục đề thi\toán học\toán học 12

m
n

...
MỘT SỐ CÔNG THỨC VỀ LOGARIT, LŨY THỪA, MŨ
1/ Công thức :
log
y
a
x y x a= =
2/ Công thức :
3/ Công thức : 4/ Công thức :
5/ Công thức :
Chú ý :
2 2
2 2
log (log )
(log ) log
a a
x x
b b
y y
=
=
. Bình phương của logarit
NG THỨC LŨY THỪA VÀ CÔNG THỨC LÔGARIT
x y x y
x y x y
y y
x.y x.y
. a a .
2/ a , a
a a
3/ a , a
x x
x x
x y y x
.
1/ a , ngöôïc laïi = a
a a
ngöôïc laïi
(a ) (a ) ngöôïc laïi (a
+ +
=
= =
= = =
y y
I/ Coâng thöùc luy thöøa .
Cho a, b l soá thöïc döông v x, y laø soá thöïc tuøy yù
a a
x x x x
x x
x x
x x
4/ a .b , a .b
a a
5/ ,
b b
x y y x
x x
) (a )
(a.b) ngöôïc laïi (a.b)
a a
ngöôïc laïi
b b
=
= =
= =
÷ ÷
GV: Ngô Ngọc Điển Công thức được đưa lên violet.vn/ngocdienyt mục đề thi\toán học\toán học 12
log 1 0 1
a
= =
0
vi a
log 1
a
a a
= =
1
vi a
log 1
a
a a
= =
1
a
log
a
b b
a
=
log ( )
a
a
α
α
=
Công thức lũy thừa mũ - Trang 2
Công thức lũy thừa mũ - Người đăng: hoainguyen20071998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Công thức lũy thừa mũ 9 10 412